Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"Abstract

W dniach 12-14 grudnia 2007 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie obszarów badawczych i wyników badań, prowadzonych w IERiGŻ-PIB w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, aby zwiększyć możliwość dyskusji i wymiany poglądów w czasie trwania konferencji, organizatorzy zaproponowali nową formułę obrad. Z całości poruszanych na konferencji zagadnień wyodrębniono cztery bloki tematyczne. Głównym punktem każdego bloku były warsztaty dyskusyjne. Poprzedzały je dwa wykłady w sesji plenarnej, wprowadzające do późniejszej dyskusji. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowano osiem referatów:
1. "Konkurencyjność polskich producentów żywności po wejściu Polski do UE"
2. "Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen"
3. "Dochody rolnictwa i polskie gospodarstwa w pierwszych latach członkostwa Polski w UE"
4. "Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 roku"
5. "Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich"
6. "Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa Polski w UE"
7. "Strategia rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w strukturach UE"
8. "Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym". (fragment tekstu)

Keywords

Food economy; Rural areas; Rural development; Production of meat; Scientific conference


Published : 2008-12-31


Czubak, W., & Pawlak, K. (2008). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 155-159. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/953

Wawrzyniec Czubak  czubak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>