The Perspective of Implementation the Income Tax in Agriculture in the Assessment of Farmers


Abstract

The reference point of the study was the prospect of introduction the income tax in agriculture. The aim of the article was evaluation of the changes in the tax system and the factors affecting these opinions. The consequences of the formal tasks associated with the introduction of income tax were evaluated. There was also an attempt to answer the question: what advantages and disadvantages will bring together change of the tax system in agriculture and what kind of solutions will be expected by Polish farmers from the Ministry of Finance. 

Keywords

Agricultural economics; Financial condition; Arable farm; Income tax; Agricultural accountancy

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. PWE.

Bieluk, J. (2015). Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (s. 335-350). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Agrobiznes podstawy rachunkowości. Warszawa: WSiP.

Czubak, W. (2013). Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458. Poznań: Wyd. UP.

Duczkowska-Małysz, K. (b.d.). Modernizacja wsi i rolnictwa a reforma finansów publicznych. Autoryzowane wystąpienie. Pobrano 20 kwietnia 2016 z: www.pte.pl/pliki/0/100/Reforma fin.publ. a modernizacja.doc.

Dziemianowicz, R. I. (2007a). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Dziemianowicz, R. I. (2007b). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Probl. Roln. Świat., 2(17), 2, 184-194.

Goraj, L., Mańko, S., Sass, R., Wyszkowska, Z. (2004). Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Wyd. Difin.

Goraj, L., Neneman, J., Zagórski, M. (2014). Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Gruziel, K. (2008). Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
Kiziukiewicz, T. (2010). Sprawozdawczość finansowa. W: K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Podstawka, M. (1995). Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Podstawka, M. (2000). System podatkowy w rolnictwie. Warszawa: Wyd. SGGW.

Podstawka, M. (2011). Podstawy finansów: teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. SGGW.

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Wyd. StatSoft Polska.

Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki. Zag. Ekon. Roln., 1, 60-77.

Published : 2016-12-31


Kubot, A., & Czubak, W. (2016). The Perspective of Implementation the Income Tax in Agriculture in the Assessment of Farmers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 335-344. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.37

Agnieszka Kubot  agasobczak22@o2.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland

The reference point of the study was the prospect of introduction the income tax in agriculture. The aim of the article was evaluation of the changes in the tax system and the factors affecting these opinions. The consequences of the formal tasks associated with the introduction of income tax were evaluated. There was also an attempt to answer the question: what advantages and disadvantages will bring together change of the tax system in agriculture and what kind of solutions will be expected by Polish farmers from the Ministry of Finance. 


Wawrzyniec Czubak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>