Cereals Production in Selected European Union Countries - Political and Structural Implications


Abstract

The aim of the paper was to present the situation of the main cereals' producers in EU in 1991-2014. Cereals area, yields and production volume, as well as production structures and policy implications of the production were analysed. The results show that the production in the EU was increasing in the discussed period. At the same time the market intervention level decreased and the sector underwent the processes of concentration. Despite of the structural positive changes, both the structure and productivity of the cereals-producing farms situated in central European countries has stayed disadvantageous compared to UE15. More favourable production structures, thus higher productivity of EU15 farms, will determine their market competitiveness. However, the countries with lower yields may also increase their production, taking into consideration the expected price rise and growing demand for cereals.

Keywords

Corn productions; Common Agricultural Policy (CAP); Arable farm

Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. W: I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 85-124). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.

Czekaj, S., Majewski, E., Wąs, A. (2014). Wpływ reformy WPR 2014-2020 na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw. W: J. Kulawik (red.) Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 120 (s. 8-40). Warszawa: IERiGŻ,.

Czubak, W., Poczta, W., Sadowski, A. (2011). Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś Roln. 4 (153), 61-82.

Czyżewski, A., Stępień, S. (2015). Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej (t. IX, s. 177-186). Warszawa: PTE.

European Commission (2015). Prospects for EU agricultural markets and income in 2015-2025. Pobrano 02.12.2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2015/fullrep_en.pdf

European Commission (1993). The Agricultural Situation in the Community - 1992 Report. Pobrano 06.05.2015 z: http://aei.pitt.edu/31384/.

Eurostat (2015). Statistics on agricultural markets. Pobrano 25.06.2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and -prices/market-statistics/index_en.htm

Pelikan, J., Britz, W., Hertel, T. W. (2015). Green light for green agricultural policies? An analysis at regional and global scales. J. Agr. Econ., 66, 1, 1-19.

Poczta, W., Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Sadowski, A. (2013). Preferencyjne warunki udziału "małych" gospodarstw w systemie płatności bezpośrednich. Zagad. Dor. Roln., 3 (73), 20-29.

Published : 2015-12-31


Baer-Nawrocka, A., & Kiryluk-Dryjska, E. (2015). Cereals Production in Selected European Union Countries - Political and Structural Implications. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 617-625. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.66

Agnieszka Baer-Nawrocka  nawrocka@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Ewa Kiryluk-Dryjska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>