The Workforce and its Productivity in the Food Economy of the Eu CountriesAbstract

The main aim of the article is a comparative analysis of the workforce and its productivity in the food economy of the EU countries in the years 1995 and 2009. The first part of the article analyses the internal structure of the workforce in the food economy and its share in the national economy. In the following part the workforce productivity was estimated, taking into consideration the value of global output and gross value added per employee. The basic source materials used in this study were input-output tables for individual EU countries. The results of the calculations indicate that the internal structure of the workforce in the food economy, its share in the national economy, and the level of the workforce productivity in the EU countries differ considerably. The level of the labour productivity is much higher in the countries of Western and Northern Europe than in the countries of Central and Eastern Europe. It is mainly caused by a structural defect which is due to an excessive workforce in the agricultural sector EU member states.

Keywords

Food economy; Labour resources; National economy; Economic structure

Baer-Nawrocka A., 2008. Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 16-22.

Baer-Nawrocka A., Markiewicz N., 2012. Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. J. Agribus. Rural Dev. 3 (25), 13-23.

Bański J., 2007. Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.

Bilanse przepływów międzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej, www.epp.eurostat.ecc.europa [access: 15.07.2012].

Czyżewski A., 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i w regionie. PWE, Warszawa.

Davis J.H., Goldberg R.A., 1957. A concept of agribusiness. Division of Research Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston.

Davis J.H., Goldberg R.A., 1967. Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa.

Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.

Floriańczyk Z., 2006. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. In: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 43. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Mrówczyńska-Kamińska A., 2010. Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc. Polit. Ekon. 111, 459-477.

Mrówczyńska-Kamińska A., 2013. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gosp. Narod. 3, 79-100.

Poczta W., 2012. Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. W: Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi. Eds J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.

Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., 2004. Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań.

Polopolus L.C., 1986. Labour productivity and agribusiness. Agribus. 2, 3, 269-277.

Rachunki narodowe. Eurostat, www.epp.eurostat.ecc.europa [access: 15.07.2012].

Smith A., 2007. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. Wyd. PWN, Warszawa.

Tomczak F., 1985. Doświadczenia światowe a problemy przekształceń struktury agrarnej w Polsce. Zagad. Ekon. Roln. 5, 28, 20-35.

Tomczak F., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyd. SGH, Warszawa.

Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.

Wiatrak A.P., 1990. Zasoby siły roboczej w rolniczych gospodarstwach rodzinnych. PWN, Warszawa.

Woś A., 1979. Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
Download

Published : 2013-12-31


Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). The Workforce and its Productivity in the Food Economy of the Eu Countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 29(3), 85-100. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/651

Aldona Mrówczyńska-Kamińska  mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.