Food Self-Sufficiency of the European Union Countries - Energetic Approach


Abstract

Artykuł odnosi się do problematyki zaspokojenia podstawowej potrzeby społecznej, jaką jest wyżywienie. Głównym celem podjętych badań jest ocena energetycznej samowystarczalności żywnościowej oraz jej zmian w Unii Europejskiej ogółem i w poszczególnych krajach. Badania przeprowadzone zostały przy zastosowaniu autorskiej metodyki uwzględniającej ilość energii wytworzonej i skonsumowanej w latach 1990-2009. Jak wykazały przeprowadzone analizy, w badanym okresie Wspólnota stała się importerem netto energii zawartej w produktach rolnych. Nadwyżkę wytwarzanej energii odnotowują głównie państwa położone na niżu europejskim, przy czym w większości krajów, głównie UE-15, nastąpiło obniżenie analizowanego współczynnika w relacji do lat 1990-1999. Z kolei w nowych państwach członkowskich odnotowano wzrost energetycznej samowystarczalności żywnościowej. Wysunięto wniosek, że o ile ogólnie samowystarczalność żywnościowa determinowana jest głównie czynnikami przyrodniczymi, o tyle na dynamikę w jej zakresie wpływają przede wszystkim czynniki związane z polityką rolną.

Keywords

Energia; Polityka rolna; Gospodarka żywnościowa

Anderson, M.D. (2013). Beyond food security to realizing food rights in the US. Journal of Rural Studies 29, 113-122.

Baer-Nawrocka, A. (2014). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. In: A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Agrobiznes 2014-Problemy ekonomiczne i społeczne (s. 19-27). Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360.

Burchi, F., De Muro, P. (2016). From food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. Food Policy 60 (2016), 10-19.

Cafiero, C., Melgar-Quinonez, H.R., Ballard, T.J., Kepple, A.W., (2014). Validity and reliability of food security measures. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1331 (2014) 230-248

Ecker, O., Breisinger, C. (2012). The food security system. A new Conceptual Framework. IFPRI Discussion Paper 01166, 1-24.

FAOSTAT, www.fao.org, accessed 20 May 2015.

Lawrence, G., McMichael, P. (2012). The question of food security. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 19 (2), 135-142.

Michna W., (1998): Polityka żywnościowa. In: Encyklopedia Agrobiznesu (Ed. A. Woś), Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.

Nair, R. (2014). Kerala's food security status - a probe. Journal of International Development 26, 246-259.

Noleppa, S., Cartsburg, M. (2013). Agricultural self-sufficiency of the European Union. Statistical evidence. Argipol Research Paper 2013, 1-19.

Noleppa, S., von Witzke, H., Cartsburg, M. (2013). The social, economic and environmental productivity in the European Union. Impacts on markets and food security, rural income and employment, resource use, climate protection, and biodiversity. Humboldt Forum for Food and Agriculture, 1-64.

Pangaribowo, E.H., Gerber, N., Torero, M. (2013). Food and nutrition security indicators: a review, Foodsecure project, Working Paper no 5, February 2013, 1-63.

Paszkowski, S. (2015). Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 363-384). Warszawa: PTE.
Pieters, H. Vandeplas, A., Guariso, A., Francken, N., Sarris, A., Swinnen, J., Gerber, N., Braun, J., Torero, M. (2012). Perspectives on relevant concepts related to food and nutrition security, Foodsecure project, Working Paper no 1, 2012, 1-30.

Purgał, P. (2011). Determinanty reform Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 roku. W: A. Czyżewski, W. Poczta (red.) Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, (s. 15-35). Poznań: UE.

Richards C., Kjærnes U., Vik J. (2016). Food security in welfare capitalism: Comparing social entitlements to food in Australia and Norway. Journal of Rural Studies 43 (2016) 61-70.

Rosen, S., Meade B. (2015). International Food Security Assessment: Past Progress and Prospects Through 2025. Economic Research Service, USDA, 1-10.

Sadowski, A., Czubak, W. (2013). The priorities of rural development in the EU countries in years 2007-2013. Agricultural Economics 59 (2), 58-73.

Sage, C., (2013). The interconnected challenges for food security from a food regimes perspective: Energy, climate and malconsumption. Journal of Rural Studies 29, 71-80.

Sobczyński, T. (2015). O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 130-153).
Warszawa: PTE.

The State of Food Insecurity in the World 2003, FAO 2003.

Widanage, R. (2013). Household Level Food Security, Food Crop Agriculture and Rural Development: Empirical Evidence from Moneragala District of Sri Lanka. Asia-Pacific Journal of Rural Development, Vol. XXIII, No. 1, July 2013. 1-18.

Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Download

Published : 2016-12-31


Sadowski, A., & Baer-Nawrocka, A. (2016). Food Self-Sufficiency of the European Union Countries - Energetic Approach. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 407-414. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.44

Arkadiusz Sadowski  sadowski@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Agnieszka Baer-Nawrocka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
4

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>