Odeszła pani prof. dr hab. Halina Borecka

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci pani prof. Haliny Boreckiej.

http://www.inhort.pl/aktualnosci,news,356,Zmarla-prof.-dr-hab.-Halina-Bo...

 

 

 

Prof. dr hab. Halina Borecka (1923-2018)

Urodziła się 14 listopada 1923 roku w Warszawie. Maturę uzyskała w czasie II wojny światowej na tajnych kompletach w Wilnie. Studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończyła w 1950 roku, a następnie podjęła pracę w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, z którym związała całą swoją działalność naukową. Początkowo pracowała w Sekcji Fitopatologii Zakładu Ochrony Sadów, gdzie zajmowała się chorobami infekcyjnymi truskawek i malin, głównie szarą pleśnią (Botrytis cinerea). Prowadziła rozległe badania nad epidemiologią oraz opracowaniem prawidłowego programu ochrony truskawek i malin przed tą chorobą. Jako wybitny znawca grzyba Botrytis cinerea uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach grupy badaczy zajmujących się tym patogenem, tzw. „Botrytis Meeting”, odbywających się kolejno w Szkocji (1966), Szwecji (1971), Francji (1976) i w Holandii (1979). W 1973 roku prof. Borecka zorganizowała spotkanie tej grupy badaczy w Polsce, które odbyło się w Teresinie i zgromadziło wielu naukowców z dziesięciu krajów.

Przedmiotem naukowego zainteresowania prof. H. Boreckiej były także choroby infekcyjne owoców występujące w czasie ich przechowywania. Pracowała nad etiologią gnicia owoców, wpływem różnych czynników zewnętrznych na przebieg procesu chorobowego, a także nad oceną skuteczności fungicydów w zwalczaniu tych chorób. Była to jakby kontynuacja tematu Jej pracy magisterskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. J. Kochmana, dotyczącej procesu zakażania jabłek przez grzyb Physalospora obtusa. Zwieńczeniem szeroko zakrojonych badań nad sprawcami chorób jabłek była rozprawa doktorska pt. „Cryptosporiopsis malicorticis Wollenw. syn. Gloeosporium perennans Zeller and Childs, jako czynnik chorobotwórczy na jabłkach w czasie przechowywania”. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w 1962 roku prof. H. Borecka rozpoczęła pracę w Zakładzie Przechowalnictwa i Transportu Owoców Instytutu Sadownictwa, gdzie utworzyła Pracownię Chorób Grzybowych, którą kierowała w latach 1976-1984. Nadal zajmowała się patogenami przechowywanych owoców, a szczególnie grzybami z rodzaju Penicillium. W 1976 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Najczęściej spotykane grzyby z rodzaju Penicillium jako patogeny jabłek i gruszek oraz klucz do oznaczania gatunków”. Opracowany przez Panią Profesor klucz do oznaczania tego bardzo licznego rodzaju grzybów był pierwszą tego typu pozycją w polskiej literaturze fitopatologicznej i służył przez lata wielu naukowcom.

W ramach międzynarodowej umowy polsko-amerykańskiej o współpracy gospodarczej, pod nazwą PL-480, prof. H. Borecka była kierownikiem dwóch tzw. tematów amerykańskich realizowanych w latach 1973-1976 i 1977-1980. Dotyczyły one wpływu warunków kontrolowanej atmosfery oraz podciśnienia na jakość jabłek, malin i truskawek oraz szybkości zanikania i zmiany aktywności grzybobójczej fungicydów z grupy benzimidazolowej. Były to bardzo obszerne i wysoko ocenione przez stronę amerykańską, a pionierskie na polskim gruncie, badania nad aktywnością fungicydów z tej grupy i poziomem ich pozostałości w owocach przechowywanych w bardzo nowoczesnych na ówczesne czasy technologiach. W kolejnych latach Pani Prof. H. Borecka podjęła nowatorskie badania nad przechowywaniem innych gatunków roślin sadowniczych jak czereśnie, śliwki, borówka amerykańska i chorobami tych owoców. Jej praca przyczyniła się do opracowania i wdrażania nowoczesnych technologii przechowywania wielu gatunków owoców oraz opracowania sposobów zabezpieczania owoców przed chorobami przechowalniczymi.

Pani Profesor brała czynny udział w Międzynarodowych Kongresach Fitopatologii w Londynie (1968), w Minneapolis (1973), w Monachium (1978) oraz licznych sympozjach i spotkaniach naukowych w kraju i za granicą, gdzie prezentowała wyniki swoich badań. Pod Jej kierunkiem wykonano dwie prace magisterskie i cztery prace doktorskie. Była autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz licznych komunikatów i artykułów popularno-naukowych. W 1984 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W 1989 roku przeszła na zasłużoną emeryturę.

Obok ścisłej działalności naukowej Profesor H. Borecka była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Współorganizowała Oddział Skierniewicki PTB i była pierwszą Przewodniczącą Zarządu tego Oddziału, a przez kilka kadencji była Przewodniczącą Sekcji Mykologicznej Oddziału Warszawskiego PTB. Współorganizowała Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Fitopatologicznego, który odbył się w Skierniewicach w 1978 roku. Była także członkiem Międzynarodowego Komitetu ISPP (International Society for Plant Pathology) sekcji Postharvest Pathology.

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i upowszechnianiu wyników badań Pani Profesor była wyróżniona wieloma odznaczeniami, w tym medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1975), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).

Zmarła 8 maja 2018 roku w Warszawie. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Starych Powązkach obok swojego ojca prof. dr Aleksandra Jabłońskiego, światowej sławy fizyka w dziedzinie optyki atomowo-molekularnej.

Opracowała Hanna Bryk

 

 

Tags: