INNE WYDAWNICTWA

 • Twórcy polskiej fitopatologii. Red. J. Kochman, T. Majewski, K. Mańka. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1978, ss. 68. cena 3,- PLN
 • Majewski T., 1982. Fitopatologia w działalności puławskich instytutów rolniczych. PWRiL, Poznań, ss. 43. [Wydana z okazji IV zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Lublinie w 1981 roku]. cena 2,- PLN
 • Wykorzystanie metod biologicznych w ochronie roślin przed chorobami. Materiały z I Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin, Skierniewice 28-29 listopada 1991. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Skierniewice
 • 1991, ss. 40. [nakład wyczerpany]
 • Płodozmian i zmianowanie w biologicznej ochronie roślin przed chorobami. Mikoryza endotroficzna jako element biologicznej ochrony roślin przed chorobami. Materiały z II i III Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 1992, ss. 55. [nakład wyczerpany]
 • Nowe kierunki badań nad ochroną roślin przed chorobami powodowanymi przez wirusy i inne czynniki chorobotwórcze. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zarząd Główny, Sekcję Wirusologiczną i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1992, ss. 44. [nakład wyczerpany]
 • Grzyby ryzosferowe a zdrowotność roślin. Materiały z IV Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Skierniewice 22-23 kwietnia 1993, Red. L.B. Orlikowski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 1993, ss.42. [nakład wyczerpany]
 • Materiały z Sympozjum na temat: "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin", Olsztyn, 7-9 września 1993 r. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia
 • Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn 1993, ss. 468.cena 10,- PLN
 • Rola mikroorganizmów i niektórych roślin w ochronie upraw przed grzybami chorobotwórczymi. Materiały z V Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Skierniewice, 21-22 kwietnia 1994 r. Red. L.B. Orlikowski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Skierniewice 1994, ss. 92. [nakład wyczerpany]
 • Environmental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, Poland, September 5-9, 1994, Ed. M. Mańka, The Polish Phytopathological Society, Poznań 1995, pp. 646. cena 50,- PLN
 • Biological control of soil-borne and postharvest pathogens. Eds. L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. VI Conference of the Polish Phytopathological Society, Section of Biological Control of Plant Diseases, Skierniewice, Poland, April 20-21. 1995, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 1995, ss. 159. cena 15,- PLN
 • Effectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control of plant diseases. Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. VII Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases of The Polish Phytopathological Society April 18-19, 1996, Skierniewice, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, 1996, ss. 208. [nakład wyczerpany]
 • Polskie nazwy chorób roślin uprawnych opracowane przez Sekcję Nazewnictwa Chorób Roślin pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1996, ss. 148. cena 14,- PLN
 • Choroby roślin a środowisko. Materiały z sympozjum naukowego połączonego z uczczeniem jubileuszu 50-lecia pracy w Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr. Karola H. Mańki, członka rzeczywistego PAN. Poznań, 27-28 czerwca 1996. Red. M. Mańka, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1996. cena 10,- PLN
 • Nowe kierunki w fitopatologii. Materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996. Red. M. Kowalik, S. Kowalski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Oddział w Krakowie, Kraków, 1996, ss. 434. cena 10,- PLN
 • Trichoderma spp., other microorganisms and plant extracts in plant diseases control. VIII Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases of the Polish Phytopathological Society, April 21-22, 1997, Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poland, Skierniewice 1997, ss. 165. [brak ceny]
 • Biological agents and their effectiveness in the control of plant pathogens. IX Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases, of the Polish Phytopathological Society, April 23-24, 1998, Skierniewice, Poland. Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 1998, ss. 202. [brak ceny]
 • Etiologia i objawy chorób grzybowych oraz ich występowanie i szkodliwość w ekosystemach leśnych. Materiały V Konferencji Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Poznań - Błażejewko 29 maja - 1 czerwca 2001. Red. K. Przybył, M. Mańka, R. Siwecki. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 2001, ss. 86. Cena 10,- PLN.
 • Chemiczna metoda ochrony roślin drzewiastych przed chorobami - pozytywne aspekty i zagrożenia. Materiały z IV konferencji Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Rogów - Skierniewice 5-7 lipca 2000. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań 2000. Cena 10,- PLN.
 • Materiały z III Konferencji: "Bakteryjne choroby roślin" Skierniewice 12 grudnia 2000. Red. E. Łojkowska, M. Mańka, P. Sobiczewski. Polska Akademia Nauk, Komitet Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Sekcja Bakteryjnych Chorób Roślin. Skierniewice 2002. Cena 10,- PLN.