Statut

 

 

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FITOPATOLOGICZNEGO

 

 

I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Towarzystwo nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne" i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. W dalszych postanowieniach niniejszego statutu przez wyrażenie "Towarzystwo" rozumie się "Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne".

 

§ 2

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Poznań.

 

§ 4

 

Towarzystwo używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne".

 

§ 5

 

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów. Prawo decyzji w tej sprawie przysługuje Zarządowi Głównemu Towarzystwa. Oddziały podlegają legalizacji przez terenowy organ administracji państwowej.

 

 

II

Cele Towarzystwa i środki działania

 

§ 6

 

Towarzystwo ma następujące cele:

 

 1. przyczynianie się do podnoszenia poziomu nauki o chorobach roślin w Polsce,
 2. działanie na rzecz współpracy nauki z praktyką ochrony roślin przed chorobami w trosce o podnoszenie poziomu produkcji roślinnej, przy uwzględnianiu wymogów ochrony przyrodniczego środowiska człowieka,
 3. krzewienie idei łączności i współpracy między fitopatologami z różnych ośrodków i instytucji badawczych w kraju i zagranicą.

 

 

§ 7

 

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo będzie zmierzać, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, przez:

 

 1. systematyczne i planowe urządzanie posiedzeń naukowych połączonych z dyskusją,
 2. wydawanie czasopisma Towarzystwa, i innych publikacji naukowych,
 3. dokonywanie oceny stanu fitopatologii polskiej i wpływanie na jej perspektywiczne kierunki rozwoju,
 4. prowadzenie działalności popularyzującej fitopatologię przez publikacje, odczyty, kursy, wycieczki itp.,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie w interesie polskiej fitopatologii kontaktów z zagranicznymi Towarzystwami fitopatologicznymi i centrami nauki o chorobach roślin.

 

 

III

Członkowie Towarzystwa, Ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych.

 

§ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba z wyższym wykształceniem, związana swą pracą zawodową, naukową lub praktyczną albo przynajmniej swymi zainteresowaniami z zagadnieniami chorób roślin.
 2. Kandydata na członka zwyczajnego przedstawia, na jego pisemny wniosek, na zebraniu Oddziału dwóch członków Towarzystwa.
 3. O przyjętych Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny.

 

§ 10

 

 1. Godność członków honorowych nadaje Walne Zgromadzenie na jednomyślny wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki lub praktyki ochrony roślin przed chorobami.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek ani wpisowego i otrzymują bezpłatnie wydawnictwa Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym, bez potrzeby uzyskania mandatu delegatów.

 

 

 

§ 11

 

W celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju i upowszechniania nauki o chorobach roślin oraz dla działalności Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego Zarząd Główny Towarzystwa może przyznać Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

 

§ 12

 

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo: 

 

 1. czynnego udziału w zebraniach naukowych Towarzystwa,
 2. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,
 3. korzystania z księgozbioru Towarzystwa,
 4. wybierania i bycia wybieranymi do władz Towarzystwa,
 5. przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych Towarzystwa.

 

§ 13

 

Do obowiązków członków Towarzystwa należy czynny udział w pracach Towarzystwa, popieranie jego zamierzeń wymienionych w §§ 6 i 7, przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz regularne opłacanie składek członkowskich (nie dotyczy członków honorowych ani członków emerytowanych pobierających jedynie świadczenia emerytalne, jako zwolnionych od opłacania składek).

 

§ 14

 

 1. Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa powinien to oświadczyć na piśmie Zarządowi Oddziału i uiścić składkę przypadającą za czas do końca aktualnego roku kalendarzowego.
 2. Przestaje być członkiem Towarzystwa ten, kto uchwałą Zarządu Oddziału zostanie skreślony z listy członków z powodu niepłacenia składki przez jeden rok, oraz ten kto z powodu dopuszczenia się czynów nie licujących z godnością obywatela Rzeczypospolitej Polskiej zostanie skreślony uchwałą Zarządu Oddziału.
 3. Członkowi skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie jednego miesiąca od otrzymania wiadomości o skreśleniu.
 4. Skreśleni z listy członków z powodu niepłacenia składek zostają zwolnieni od obowiązku ich uiszczenia. Mogą być przyjęci z powrotem po uiszczeniu zaległych składek, bez ponownego opłacania wpisowego.

 

 

IV

Władze Towarzystwa

 

§ 15

 

Władzami Towarzystwa na szczeblu centralnym są:

 

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 16

 

Władzami Towarzystwa na szczeblu oddziałów są:

 

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 17

 

Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata licząc od dnia wyboru władz na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia do następnych wyborów. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 18

 

 1. Działalność władz Towarzystwa opiera się na społecznej, finansowo nie honorowanej pracy członków.
 2. Zarząd Główny może angażować pracowników do prac administracyjnych, finansowych i wydawniczych. Zarządy Oddziałów mogą angażować pracowników po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.

 

 

A. Walne Zgromadzenie

 

§ 19

 

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne odbywają się jeden raz na trzy lata w terminie i miejscu wyznaczonym przez poprzednie Walne Zgromadzenie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy albo na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 delegatów, w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia żądania.
 4. Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa na trzy tygodnie naprzód o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. uchwalanie i zmiana statutu Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres ubiegły oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek rocznych członków zwyczajnych,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. ustalanie programu działalności Towarzystwa,
 5. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz ich zastępców,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. decydowanie o sprzedaży, obciążeniu i nabywaniu majątku,
 8. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedłożonych przez władze Towarzystwa i przez delegatów,
 9. decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku,
 10. wyznaczanie miejsca następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 11. uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i dokonanie zmian tego regulaminu,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 21

 

 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem decydującym wybrani w Oddziałach delegaci i członkowie honorowi, natomiast pozostali członkowie władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali delegatami, oraz zaproszeni goście mogą w nim także brać udział z głosem doradczym.
 3. Każdy delegat reprezentuje pięciu członków Towarzystwa. W razie braku odpowiedniego kompletu uczestników uprawnionych do głosowania, ponowne Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbywającego się w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

 

 

B. Zarząd Główny

 

§ 22

 

 1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie (ustępujący mogą być ponownie wybrani) i z aktualnych przewodniczących Zarządów Oddziałów. Przewodniczący sekcji są zapraszani na posiedzenia Zarządu.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Na tym posiedzeniu Zarząd Główny konstytuuje się, wybierając spośród siebie: przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i jego zastępcę, skarbnika i jego zastępcę oraz redaktora wydawnictwa.
 3. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo uzupełniania swojego składu w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 25% osobowego składu Zarządu Głównego.

 

 

 

 

 

§ 23

 

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący co najmniej jeden raz w roku i im przewodniczy. Na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu Głównego przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie do jednego miesiąca.

 

§ 24

 

Do zakresu czynności Zarządu Głównego należy:

 

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa,
 3. udzielanie pełnomocnictwa i upoważnień w imieniu Towarzystwa,
 4. zarządzanie majątkiem i kierowanie sprawami Towarzystwa,
 5. przyjmowanie do wiadomości przyjęcia nowych członków przez Oddziały,
 6. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z czynności Towarzystwa,
 7. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych Towarzystwa i przedstawianie osób wyróżnionych Odznaką Honorową PTFit,
 8. kierowanie sprawami wydawnictw Towarzystwa,
 9. układanie planu prac Towarzystwa,
 10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz przygotowywanie wniosków wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
 11. powoływanie i rozwiązanie Oddziałów, Komisji i Sekcji, zatwierdzanie ich regulaminów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 12. powoływanie przewodniczących Komisji i Sekcji,
 13. podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych do urzeczywistnienia zadań Towarzystwa,
 14. możliwość zmiany wysokości składek członkowskich w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

 

§ 25

 

Przewodniczący Zarządu Głównego i sekretarz podpisują korespondencję na zewnątrz. Majątkowe zobowiązania Towarzystwa, pełnomocnictwa i umowy, również hipoteczne, podpisują przewodniczący, sekretarz i skarbnik. W razie nieobecności któregoś z wymienionych członków Zarządu, korespondencję i dokumenty podpisuje jego zastępca.

 

§ 26

 

 1. Sprawy bieżące Towarzystwa, zachodzące w przerwach między zebraniami Zarządu Głównego, załatwia Prezydium Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnik oraz ich zastępcy.
 2. W razie potrzeby, na zaproszenie przewodniczącego biorą udział w obradach Prezydium: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Zarządów Oddziałów, redaktor wydawnictw, oraz inni członkowie Towarzystwa w charakterze rzeczoznawców.
 3. Decyzje Prezydium winny być przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu na najbliższym zebraniu.

 

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 27

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego.
 2. Pierwsze zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Zarządu Głównego. Na tym zebraniu Komisja wybiera swego przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§ 28

 

Komisja przynajmniej raz do roku sprawdza stan majątkowy, księgowość i stan realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie z kontroli i ewentualne wnioski składa Główna Komisja Rewizyjna na piśmie. Komisja może ponadto w każdej chwili badać księgowość, kasę i wszelkie inne przejawy działalności Towarzystwa.

 

§ 29

 

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zgromadzenie. Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

 

 

D. Sąd Koleżeński

 

§ 30

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków i dwóch zastępców. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami na tle realizowania ich zadań w Towarzystwie.
 3. Sąd Koleżeński może orzec:

 

 1. wdrożenie postępowania likwidującego lub łagodzącego zatargi,
 2. upomnienie,
 3. zawieszenie na określony czas wykonywania powierzonej funkcji,
 4. zalecenie Zarządowi Głównemu pozbawienia powierzonej funkcji.

 

 1. Rozpatrywanie spraw odbywa się na wniosek jednego lub większej liczby członków Towarzystwa, złożony do Zarządu Głównego lub bezpośrednio do Sądu. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

V

Oddziały Towarzystwa

 

§ 31

 

 1. W celu realizacji zadań Towarzystwa Zarząd Główny powołuje oddziały.
 2. Liczbę członków nowopowstałego oddziału określa się na co najmniej 10 osób.
 3. Władzami oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 32

 

 1. Termin Walnego Zebrania Oddziału ogłasza Zarząd Oddziału co najmniej 14 dni przed tym terminem, zawiadamiając równocześnie Zarząd Główny. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej. Dopuszczalne jest zawiadomienie w formie e-mailowej.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 

 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 4. uchwalanie planu pracy oddziału,
 5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie.

 

 1. W przypadku braku wymaganej liczby członków ponowne Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania. Uchwały tego Walnego Zebrania są ważne bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 33

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i dwóch do sześciu członków.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania. Na tym posiedzeniu Zarząd Oddziału konstytuuje się, wybierając spośród siebie członków, którzy będą pełnić wymienione funkcje.

 

§ 34

 

Do zakresu czynności Zarządu Oddziału należy:

 

 1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
 2. wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,
 3. przyjmowanie nowych członków oddziału,
 4. zawiadamianie Zarządu Głównego o przyjęciu nowych członków i o skreśleniach z listy członków,
 5. prowadzenie bieżących spraw oddziału,
 6. składanie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań z działalności oddziału.

 

 

§ 35

 

 1. Na potrzeby własne oddziały zatrzymują trzydzieści procent składek swych członków, oraz dochody z odczytów, wystaw itp. Siedemdziesiąt procent składek członkowskich i wpisowe przekazują do dyspozycji Zarządu Głównego.
 2. W przypadku nagromadzenia na koniec roku obrachunkowego zasobów pieniężnych przekraczających 200% należnej oddziałowi części składek rocznych, Zarząd Oddziału przekazuje nadwyżkę do dyspozycji Zarządu Głównego.

 

§ 36

 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków. Komisja wykonuje swą działalność na tych samych zasadach co Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa z tym, że zakres jej działalności obejmuje oddział.

 

VI

Podstawa finansowa

 

§ 37

 

 1. Podstawą finansową Towarzystwa są:

 

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. subsydia i dotacje,
 3. wpływy z wydawnictw.

 

 1. Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe i inwentarzowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Raporty finansowe oddziałów Towarzystwa są przekazywane do Zarządu Głównego za okresy półroczne, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia tego roku. 

 

VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 38

 

 1. Zmiany statutu jak też rozwiązanie Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów, uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, jednocześnie decyduje
  o sposobie jego likwidacji. Wybierając Komisję Likwidacyjną, powierza jej prowadzenie likwidacji i użycie jego majątku w porozumieniu z właściwą władzą rejestracyjną.

 

Niniejszy Statut został przyjęty na XVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTFit w dniu 13 września 2017 roku w Olsztynie, uchwałą nr 1/2017.