en.png

Repozytorium publikacji

Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania

Monografie

do 2000

 • Miler A. (1981): Podstawy automatyki. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu,  209 stron.: Seria: Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu Ark. wyd. 14,65
 • Miler A. (1994): Modelowanie matematyczne zdolności retencyjnych małych zlewni   nizinnych. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1994, Rozp. Nauk. 258.
 • Miler A. (1998): Modelowanie obszarowych zmienności różnych miar retencji. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

2001

 • Kamiński B. (2001): Popioły i mieszanki popiołowo-żużlowe w aspekcie bezpiecznego utrwalania nawierzchni dróg leśnych na podłożach spoistych. Rozpr. Nauk. z. 320, Rocz. AR Poznań, ss. 112.
 • Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2001): Stosunki wodne w wybranych ekosystemach Puszczy Zielonka. Wyd. AR w Poznaniu, 4 ark. wyd.

2003

 • Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. (2003) Wyd. AR w Poznaniu, 53,88 ark. wyd. Pod redakcją A. T. Milera.

2004

 • Czerniak A. (2004): Zanieczyszczenie i bioindykacja stref ekotonowych lasu mieszanego świeżego (LMśw) w zasięgu oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. Roz. Nauk. AR w Poznaniu, nr 357, 16,6 ark. wyd.

2006

 • Okoński B. (2006): Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od stanów pokrycia zlewni leśnej. Seria Rozprawy Naukowe, Zeszyt 374, Wyd. AR Poznań. (ISSN:1896-1894, Ark. wyd. 6)
 • Grajewski S.: (2006): Stosunki wodne oraz zdolność retencyjna obszarów leśnych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Seria Rozprawy Naukowe, Zeszyt 382, Wyd. AR Poznań. (ISSN:1896-1894, Ark. wyd. 8)

2008

 • Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B., Stasik R., Drobiewska E., Krysztofiak A., Poszyler-Adamska A., Korżak M. (2008): Ochrona obszarów mokradłowych na terenach leśnych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Monografia (ISBN 978-83-7160-507-9, Ark. wyd. 10,9)

2010

 • Czerniak A., Górna M. (2010): Funkcjonalnośc przejśc górnych dla zwierząt. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań (ISBN 978-83-62662-07-4)

2013

 • Miler A.T. (2013): Kompleksowa metodyka oceny stosunków wodnych w lasach. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Monografia (ISBN 978-83-7160-696-0, Ark. wyd. 7,7)
 • Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Miler A.T., Okoński B., Leciejewski P., Trzciński G., Madaj A., Bańkowski J., Wojtkowski K. (2013): Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach (Czerniak A. red.). PGL LP, ORWLP, Warszawa-Bedoń (ISBN 978-83-936241-2-6)

2014

 • Czerniak A., Tyburski Ł. (2014): Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny na drogach publicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań (ISBN 978-83-7986-052-4)

2017

 • Zajączkowski M. Czerniak A. Adamski P. (2017): Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP.
  (ISBN 978-83-946400-0-2). Wydawnictwo ORW Lasów Państwowych w Bedoniu.

2019

 • Grajewski S. (2019): Funkcjonalność leśnych dojazdów pożarowych wzgledem wymogów współczesnych pojazdów ratowniczo- gaśniczych oraz aktualnie stosowanych taktyk i technologii gaszenia pożarów lasów. Rozp. Nauk.511. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ISBN 978-83-7160-928-2, Ark. wyd. 22,1)
 • Okoński B. (2019): Hydroklimatyczne uwarunkowania przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w lasach dolin rzecznych. Roz. Nauk. 518. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ISBN 978-83-7160-936-7, Ark. wyd. 11,9)
 • Czerniak A., Bańkowski J., Basa K., Beker C., Beker K., Dudzin A., Górski P., Janeczko E., Kurtyka- Marcak I., Pikus A., Rothert M.,Sroga R. (2019): Turystyka i rekreacja w lasach Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe na przykładzie Dolnego Śląska (Czerniak A. red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań (ISBN 978-83-7986-241-2)

Prace oryginalne

do 1990

 • Miler Z., Miler A., Chorąży A.(1978): Wpływ sposobu ostrzenia łańcucha tnącego na powstawanie drgań i hałasu. PTPN, WNRiL, Pr. Komisji Nauk.  Rol.  i  Kom. Nauk. Leś., 89-100.

 • Kowalik P., Miler A. (1979): Teoria ruchu wody glebowej. Arch. Hydrotech., t. XXVI, z.4, 619-637.

 • Miler Z., Miler A., Pasternak P.(1979): Długość włókien drzewnych drewna proweniencji sosny zwyczajnej. PTPN, WNRiL, Pr. Komisji Nauk. Rol. i  Kom. Nauk. Leś., 95-101. 

 • Miler Z., Miler A.(1980): Wpływ podkrzesywania na zdrowotność drewna przyrannego u niektórych gatunków drzew. PTPN, WNRiL, Pr. Komisji Nauk. Rol. i Kom. Nauk. Leś., 67-79.

 • Miler Z., Miler A.(1981): Ocena jakości technicznej drewna sosny zwyczajnej różnych proweniencji na podstawie wytrzymałości  na ściskanie wzdłuż włókien. PTPN, WNRiL, Pr. Komisji Nauk. Rol. i Kom. Nauk  Leś., 121-128.

 • Miler Z., Miler A.(1983): Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien jako podstawa oceny jakości drewna modrzewia /Larix Decidua et L. Decidua var. Polonica/ różnych  prowieniencji. PTPN,  WNRiL,  Pr.  Komisji Nauk. Rol. i Kom. Nauk. Les., 85-91.

 • Miler A. (1983): Attempt of numerical forecasting of water resources changes in soil. Inter. Symp. on Computational Hydraulics in Agricultural Engineering, (Monograph) Wroclaw, B10 1-5.

 • Kosturkiewicz A., Miler A., Przybyła Cz.(1986): Minimum flows in small catchment areas  in  the  lowland  with different afforestation degree. Inter. Conf.  - Hydrological Processes in the Catchment, (Monograph) Cracow, 97-105.

 • Wołoszyn J., Miler A.(1986): Próba  modelowania  matematycznego maksymalnych wezbrań deszczowych w małych zlewniach  nizinnych. Zesz.            Nauk. AR Wroclaw, Melioracja XXIX, nr 159, 5-10.

 • Miler Z., Zabielski B., Miler A.(1987): Wpływ wieku drzew macierzystych na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien     drewna sosnowego drzew         potomnych. PTPN,  WNRiL, Pr. Komisji Nauk. Rol. i Kom. Nauk Leś., 73-79.

 • Kosturkiewicz A., Bykowski J., Miler A., Żeligowski Z.(1987): Metoda oceny efektywności ekonomicznej planowanych prac renowacyjnych urządzeń drenarskich. Rocz. AR w Poznaniu, CLXXXII, 151-166.

 • Kosturkiewicz A., Muratowa S., Miler A.(1989): Water quality at inlets and outlets of some fish ponds in  the Wielkopolska Region . Akadwmiai Kiadw, Budapest, Symp.  Biol. Hung. 38, 291-301.  

 • Kosturkiewicz A., Miler A., Muratowa S.(1990): Jakość wody w  małych ciekach nizinnych na tle wielkości przepływów. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja  XXXIV,  nr 189, 135-149.  

1992

 • Kosturkiewicz A., Miler A., Muratowa S.(1992): Gospodarka wodna i jakość wód w małych zlewniach stawowych w regionie Wielkopolski. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja XL, Nr 211, 145-167.

 • Sieminiak D., Miler A., Szymański R.(1992): Ocena podobieństw i różnic między zbiorowiskami glonów glebowych. Metoda hierarchicznej analizy skupień. Wiad. Botan., vol. 36, No. 1/2, 25-30.

1993

 • Miler A. (1993): Model małej zlewni stawowej . Rocz. AR Pozn. CCXLIV,  Melior. Inż. Środ. 12, 79-88.

 • Muratowa S., Miler A.(1993): Tendencje zmian jakości wody w małych ciekach nizinnych na przykładzie Strugi Dormowskiej. Zesz. Nauk. AR we Wroclawiu, Inż. Środowiska III, nr 232, 277-285.  

 • Miler A.(1993): Ocena  zdolności  retencyjnych  małych  zlewni  w regionie Wielkopolski. (zawarte w) Zintegrowany  monitoring  środowiska     przyrodniczego. Bibl. Monitor. Środ. W-wa, 185-201.  

1994

 • Miler A.(1994): Wymiar fraktalny sieci rzecznych w małych zlewniach Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. CCLXVIII, Melior. Inż. Środ. 15, cz.1, 255-266. 

 • Miler A.(1994): Retencja jeziorna w bilansie wodnym zlewni Strugi Dormowskiej. Rocz. AR Pozn. CCLXVIII, Melior. Inż. Środ.  15,  cz.1, 267-278.

1995

 • Miler A., Ciesielski R.(1995): Estimation of the water storage conditions in small catchments  in  the Wielkopolska Region. (in Monograph) Hydrological Processes in the Catchments, Edited by Cracow University, 321-331.

 • Bykowski J., Miler A., Żeligowski Z.(1995): Funkcjonowanie obiektów drenarskich poddanych renowacji w Wielkopolsce. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 266, 47-64.

1996

 • Murat-Błażejewska S., Miler A. (1996): Ilość i jakość wód retencjonowanych w jeziorach i stawach rybnych zlewni Strugi Dormowskiej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 289, 143-154.  

 • Miler A., Murat-Błażejewska S. (1996): Zmiany ilości i jakości wód w typowych małych zlewniach Wielkopolski. Przegląd Nauk. Wydz. Melior. i Inż. Środ. SGGW, Warszawa, Zesz. 11, 71-81.   

 • Miler A., Bykowski J.(1996): Metody wyznaczania średnich spadków zlewni rzecznych. Rocz. AR w Pozn., CCXCII, Melior. Inż. Środ. 18, 65-76.

1997

 • Miler A., Przybyła Cz.(1997): Dynamika zmian stanów wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego. Rocz. AR w Pozn., CCXCI, Melior. Inż. Środ. z.17, 77-92.

 • Miler A., Murat-Błażejewska S.(1997): Prognoza stanu i składu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych małej zlewni nizinnej. [w] Monografia „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 503-512.  

 • Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Miler A., Fiedler M.(1997): Modelowanie stanów wody gruntowej na terenach bogato urzeźbionych jako podstawa oceny celowości melioracji. Rocz. AR w Pozn., CCXCII, Melior. Inż. Środ. 18, 53-63.

 • Miler A.(1997): Okresowość odpływu ze zlewni Strugi Dormowskiej. Rocz. AR Pozn., CCXCIV, Melior. Inż. Środ. 19, cz. 1, 333-342.

 • Miler A., Murat-Błażejewska S.(1997): Wpływ rolnictwa na jakość wód w zlewni Strugi Dormowskiej. Rocz. AR Pozn., CCXCIV, Melior. Inż. Środ. 19, cz.2, 327-337.

 • Bykowski J., Miler A.(1997): Zastosowanie metod grupowań hierarchicznych do charakterystyki obiektów drenarskich w Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn., CCXCIV, Melior. Inż. Środ. 19, cz. 2, 233-240.

 • Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Miler A., Fiedler M.(1997): Prognozowanie wpływu melioracji na obieg wody w terenach nizinnych bogato urzeźbionych. Rocz. AR Pozn., CCXCIV, Melior. Inż. Środ. 19, cz. 1, 319-332.

 • Miler A.(1997): Zmienność stanów wierzchnich wód gruntowych na terenach zalesionych i poza nimi. PTPN, Poznań, Prace Komisji Nauk Leśnych, t. 84, 33-50. 4

1998

 • Miler A.(1998): The dynamics of ground water levels in afforestation areas. International Scientific Conference (in Monograph) „Forest and Water”, Copyright by Cracow University Of Technology, 165-174.

 • Miler A.(1998): Modelowanie obszarowej zmienności potencjalnych zdolności retencyjnych w Wielkopolsce. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rolniczych, z. 458, 117-126.

 • Miler A.(1998): Rola gleb w kształtowaniu potencjalnych zdolności retencyjnych w Wielkopolsce. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rolniczych, z.460, 75-85.

 • Miler A.(1998): Wpływ wybranych parametrów fizjograficznych ze szczególnym uwzględnieniem zalesień na kształtowanie się potencjalnych zdolności retencyjnych w Wielkopolsce (część 1). PTPN, Poznań, Prace Komisji Nauk Leśnych, t.85, 11-28..

 • Miler A. (1998): Dynamika stanów wód gruntowych na terenach zalesionych. [w] Monografia „Las i woda”, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 190-199. 8

1999

 • Murat-Błażejewska S., Miler A. (1999): Zmiany jakości wody rzeki Maskawy w latach 1990-1996. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środ. Politechniki Koszalińskiej, ser. Inż. Środ., nr 15, 173-182.

 • Miler A. (1999): Przepływy Warty w Poznaniu w 10-letnim okresie eksploatacji zbiornika Jeziorsko na tle przepływów w ponad 150-letnim okresie poprzedzającym. Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko), (Monografia na prawach publikacji (recenzowane)) (Uniejów 20-21 maja 1999, Wyd. AR w Poznaniu, 95-103.

 • Kosturkiewicz A., Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (1999): Wezbrania deszczowe w mikrozlewniach nizinnych o zróżnicowanym użytkowaniu terenu na przykładzie zalesionej zlewni Hutki i użytkowanej rolniczo zlewni Potaszki. Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Środ. 20, cz. I, 421-430. 

 • Miler A. (1999): Variability of the Warta river discharge in Poznań. Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Środ. 20, cz. I, 443-452.

 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (1999): Obieg wody i wybrane wskaźniki jej jakości w dwóch mikrozlewniach o zróżnicowanym zalesieniu. Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Środ. 20, cz. I, 453-463.

 • Miler A.(1999): Okresowości i trendy czasowe zmian przepływów Warty w Poznaniu w okresie udokumentowanych obserwacji 1822-1997. Monografia Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Wyd. „Rzeki – kultura, cywilizacja, historia”, 99-107.

2000

 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Ilościowa i jakościowa ocena odpływu z dwóch kontrastowych pod względem zalesienia mikrozlewni nizinnych. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 365, Sesja Nauk. z. 72, 435-445.  

 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Ilościowa i jakościowa ocena stosunków wodnych w dwóch odmiennych pod względem zalesienia małych zlewniach nizinnych. PTPN, Wydz. Nauk, Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Leś., t.88, 81-92.

 • Miler A., Murat-Błażejewska S. (2000): Zmienność jakości wody w cieku małej zlewni reprezentatywnej dla Wielkopolski w ostatnim dziesięcioleciu. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych.

 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Amount and quality of water in lowland micro-catchments. Международный Сборник Научных Трудов „Планирование и проектирование использования земель: опыт и перспективы” (Land Use Planning and Projecting: Experience and Perspectives), Львовский государственный аграрный университет, Львов – Дубляны, Украина, 232-239.

 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2000): Water conditions in forest of Central Poland on example of Zielonka Forest. Международный Сборник Научных Трудов „Планирование и проектирование использования земель: опыт и перспективы” (Land Use Planning and Projecting: Experience and Perspectives), Львовский государственный аграрный университет, Львов – Дубляны, Украина, 226-231.

2001

 • Czerniak A., Kamiński B., Grajewski S., Okoński B. (2001): Wpływ nawierzchni z łupków przywęglowych nieprzepalonych na stężenie wybranych pierwiastków w gruntach oraz igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t.90, 7-25.
 • Czerniak A. (2001): Infrastruktura drogowa w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Rocz. AR w Poznaniu, 331, Leśnictwo 39, 57-64. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-c57b789b-1e8f-44ba-b1ff-4e82a3f7d6b6
 • Czerniak A. (2001): Zabezpieczenia przeciwerozyjne i rekultywacja skarp o dużym nachyleniu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 378, 99-109.
 • Czerniak A. (2001): Powierzchniowe i wgłębne wzmacnianie gruntów. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 419, 47-62. 
 • Czerniak A. (2001): Techniczne i ekologiczne aspekty stosowania odpadów przemysłowych w leśnym budownictwie drogowym. Zesz. Nauk. AR w Wrocławiu, nr 406, 85-96. 
 • Czerniak A. (2001): Wielkogabarytowe pojemniki odizolowujące bryły korzeniowe drzew od zewnętrznego środowiska gruntowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 21, 683-690. 
 • Czerniak A. (2001): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne kompozytu korowo-cementowo-piaskowego przeznaczonego do wytwarzania elementów gazonowej biologiczno-technicznej obudowy skarp. ZPPNR, PAN, Warszawa.
 • Kamiński B., Czerniak A. (2001): Wpływ podłoża gruntowego na nośność nawierzchni tłuczniowych. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t. 90, 47-59.
 • Kamiński B., Grajewski S., Czerniak A., Okoński B. (2001): The effect of slag pavements on the contents of selected elements in the ground, ground water and assimilatory organs of trees. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.
 • Kamiński B. Czerniak A., Grajewski S., Okoński B. (2001): Effect of burned colliery shale road pavement on chemical elements concentrations in soil, groundwater and assimilative organs of trees in the road vicinity area. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.
 • Kamiński B., Czerniak A. (2001): Testing an earth - cement runway of a forest airport in respect of its bearing capacity and process of washing out of some chosen elements. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.
 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Ocena jakości wód na wybranych obszarach nizinnych o zróżnicowanym zalesieniu. Zesz. Nauk. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszalińskiej, nr 20, 683-691.
 • Miler A.T. (2001): Wpływ zbiornika Jeziorsko na przepływy Warty w Poznaniu. Zesz. Nauk. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszalińskiej, nr 20, 735-743.
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Rola terenów leśnych i łąk w tworzeniu barier biogeochemicznych. Rocz. AR Poznań, 331, Leśnictwo 39, 181-186.
 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych na wybranych siedliskach leśnych Puszczy Zielonki. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t.90, 61-70.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2001): Infrastruktura przyrodniczo-techniczna w Puszczy Zielonka. Inż. Rolnicza, nr 8, 53-69.
 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Amount and quality of water in catchments characterised by various degrees of afforestation. Przegl. Nauk. Wydz. Inż. i Kształtowania Środ. SGGW, z.22, 89-96.
 • Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2001): Rozwiązywanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i w jego otulinie. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Środ., z.21, 315-321.
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Description of water relations and content of pollutants in the waters outflows of two lowland river micro catchments with a different afforestation. Rocz. AR Poznań, Melior. Inż. Środ.
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w różnych siedliskach położonych wzdłuż transektów odpływu wody. ZPPNR PAN, Warszawa.
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód w ekstensywnie użytkowanej zlewni rolniczej. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, Warszawa.

2002

 • Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2002): Jakość wód gruntowych wybranych siedlisk Puszczy Zielonka. Czasopismo Techniczne, Inżynieria Środowiska, z.4 - Ś/2002, ISSN 0011-4561, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 77-84.
 • Miler A.T. (2002): Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu. Przegląd Naukowy Wydz. Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Miler A.T. (2002): Stosunki wodne w Puszczy Zielonka. Rozdział w monografii pt. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym leśnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kamiński B., Czerniak A. Okoński B., Grajewski S. (2002): Wpływ nawierzchni popiołowo-gruntowej na stężenia metali ciężkich w gruncie oraz aparacie asymilacyjnym drzew. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Tom 92-2002, 21-33.
 • Kamiński B., Grajewski S., Czerniak A., Okoński B. (2002): Effect of slag pavements on the contens of selected elements in the ground, groundwater and assimilatory organs of trees. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1(1)2002, 45-58.
 • Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2002): Wpływ nawierzchni dróg leśnych z odpadów przemysłowych na stężenie mikroelementów w aparatach asymilacyjnych drzew. Rozdział w monografii pt. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, 871-883.
 • Czerniak A., Migurski A. (2002): Analiza, przetwarzanie i gromadzenie szczegółowych danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji zadrzewień przy użyciu aplikacji komputerowej. Roczniki AR w Poznaniu - CCCXLII, Melioracje i Inżynieria Środowiska nr 23, 53-61.
 • Czerniak A. (2002): Przyrodnicze techniczne oraz prawne aspekty gospodarowania zadrzewieniami. Inżynieria Rolnicza nr 8/2002; ISSN 1429-7264, 159-169. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
 • Czerniak A. (2002): Techniczne i ekologiczne aspekty wzmacniania cementem dróg gruntowych. Inżynieria Rolnicza nr 8/2002; ISSN 1429-7264, 73-84. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
 • Czerniak A. (2002): Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp przez gazonową obudowę biologiczno-techniczną,. Acta Scientarum Polonorum Architectura (Budownictwo). Warszawa.
 • Czerniak A. (2002): Źródła zanieczyszczeń środowiska leśnego związane z budową i eksploatacją szlaków komunikacyjnych. Czasopismo Techniczne, Inżynieria Środowiska Zeszyt 4-Ś/2002, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

2003

 • Czerniak A. (2003): Wytrzymałość gruntocementów drogowych po rocznym okresie twardnienia. Acta Scientiarum Polonorum ser. Architectura (Budownictwo) nr 2(2), 45-56.
 • Czerniak A. (2003): Badania nad przydatnością różnych rodzajów cementów do stabilizacji dróg gruntowych. Inżynieria Rolnicza nr 3, ISSN 1429-7264, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej 161-173.
 • Czerniak A. (2003): Badania nad systemami zabezpieczającymi grunty erodujące. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej nr 21, Seria Inżynieria Środowiska, ISNN 1640-6249, 791-805.
 • Czerniak A. (2003): Przydatność cementu drogowo-mostowego do stabilizacji leśnych dróg gruntowych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Tom 94, Poznań, ISBN 83-7063-380-3; ISSN 0079-4708, 29-37.
 • Czerniak A. (2003): Wpływ mikrozbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie cementogruntów stosowanych w leśnym budownictwie drogowym. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 450-460.
 • Czerniak A. (2003): Wycena i analiza zadrzewień przeznaczonych do usunięcia z powodów inwestycyjnych. Roczniki AR w Poznaniu CCCLII, Leśnictwo 41, ISSN 0137-172X, 49-58.
 • Czerniak A., Kamiński B. (2003): Przydatność geokraty do budowy dróg leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Tom 94, Poznań, ISBN 83-7063-380-3; ISSN 0079-4708, 39-48.
 • Grajewski S., Kowalkowski W. (2003): Zmienność polskich proweniencji modrzewia na powierzchni porównawczej w Siemianicach. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 290-301.
 • Kamiński B. (2003) - "Stabilizacja piasku średniego popiołem lotnym i cementem". Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 469 - 477.
 • Kamiński B., Czerniak A. (2003): Ocena stanu nawierzchni leśnej drogi tłuczniowej w Puszczy Noteckiej po 2-letnim okresie eksploatacji. Sylwan CXLVII nr 6/2003, 14-21.
 • Kamiński B., Czerniak A. (2003): Zastosowanie geokraty komórkowej do wzmacniania gruntowej drogi leśnej na podłożu spoistym. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 478-486.
 • Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Wpływ wód powodziowych na zdrowotność drzewostanów sosnowych. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 307-318.
 • Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2003): Stężenie mikroelementów w aparacie asymilacyjnym drzew rosnących w sąsiedztwie dróg leśnych z odpadów przemysłowych. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 487-500.
 • Krysztofiak A., Leśny J. (2003): Zmienność przestrzenna biogenów w wodzie gruntowej na terenie gospodarstwa Manieczki. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 21, 569-576.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Stosunki wodne na obszarze Puszczy Zielonka. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 21, 609-619.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Działanie i eksploatacja małej oczyszczalni hydrobotanicznej. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (45), T. 1, 297-306.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Rozkład obszarowy zmian retencji w Puszczy Zielonka z wykorzystaniem dla celów inżynieryjnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (45), T. 1, 307-320.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Kompleksowa charakterystyka stosunków wodnych w Puszczy Zielonka. Cześć A, Rozdz. 13 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 149-157.
 • Plewiński D., Miler A.T. (2003): Dynamika obiegu wody wraz z oceną jej jakości w małej zlewni nizinnej. Cześć A, Rozdz. 14 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 158-170.
 • Miler A.T., Krysztofiak A. (2003): Stosunki wodne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cześć A, Rozdz. 15 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 171-178.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Jakość i zmienność stanów wód gruntowych w różnych siedliskach Puszczy Zielonka. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Prace Komisji Nauk Roln. i Komisji Nauk Leś. Tom 94, 69-82.
 • Miler A.T., Krysztofiak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Przyrodnicze walory kompleksów leśnych okolic Poznania. Zesz. Nauk. AR Kraków nr 404, Inż. Środ. z. 24, 113-125.

2004

2005

 • Miler A.T. (2005): Zmienność stanów wód gruntowych w głównych siedliskach Puszczy Zielonka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, z. 506, 293-301. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-article-7f07e114-870b-422f-aed6-5301215df986?q=2fd02df4-1ef9-4e43-90bb-6642b054c003$7&qt=IN_PAGE
 • Szramka H., Sobalak M. (2005): Próba oceny intensywności gospodarowania w Nadleśnictwie Łopuchówko w latach 1997-2000. Sylwan nr 12: 37-44. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=sylwan:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:F-1984830466/2005_12_037p.pdf,9200529,2005_12
 • Czerniak A. (2005): Wpływ ruchu pojazdów leśnych na zawartość metali ciężkich w glebie leśnych stref ekotonowych. Roczniki AR w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Środowiska, 26, 83-90.
 • Czerniak A. (2005): Zawartość dioksyn w spoiwie cementowym stosowanym w inżynierii środowiska. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 22, Politechnika Koszalińska, seria Inżynieria Środowiska, 573-581.
 • Czerniak A. (2005): Wpływ podbudów drogowo-cementowych na odczyn gleb siedliska lasu mieszanego świeżego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi nr 3, 19-33. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_14289.htm
 • Miler A.T., Miler M. (2005): Trendy i okresowości zmian temperatury oraz opadów dla Poznania w latach 1848-2000. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszal., Inż. Środ. nr 22, 945-956.
 • Miler A.T., Kamiński B., Krysztofiak A., Sobalak M. (2005): Inwentaryzacja obszarów mokradłowych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie oraz wstępne wyniki badań hydrologicznych. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 4, 85-98. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.dl-catalog-cb064861-dff4-4470-b809-5b97b3355c29?q=2fd02df4-1ef9-4e43-90bb-6642b054c003$12&qt=IN_PAGE
 • Czerniak A. (2005): Monitoring biogeochemiczny lasu mieszanego świeżego w strefie oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 33, tom 2. Rozdz. V: Problemy monitoringu i analityki środowiska, ISBN 83-89293-16-1, 367-376.
 • Czerniak A. (2005): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne cementogruntu zbrojonego włóknami polipropylenowymi. W: Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Dieter Franciczek Giefing i Mariusz Bembenek. Wyd. Katedra Użytkowania Lasu AR w Poznaniu, ISBN 83-918690-1-6, 113-118.
 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2005): Stosunki wodne w Puszczy Zielonka - badania dotychczasowe i perspektywy. Rozdz. 3.7 w monografii pt. Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Giefing D.F., Bębenek M. Wyd. KUL AR Poznań, 125-131.
 • Miler A.T., Literacki D., Plewiński D. (2005): Ilościowa i jakościowa ocena stosunków wodnych w zalesionej mikrozlewni nizinnej. Rozdz. 3.8 w monografii pt. Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Giefing D.F., Bębenek M. Wyd. KUL AR Poznań, 132-142.

2006

2007

 • Miler A.T., Drobiewska E. (2007): Zmiana odpływu wezbraniowego w małej zlewni leśnej Pojezierza Krajeńskiego po zabudowie cieku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 1, 27-39. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_15078.htm?plik=255

 • Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Mokradła Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie – stan obecny i perspektywa zmian. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 2, 5-22. 

 • Miler A.T., Okoński B. (2007): Możliwości modelowania odpływów wezbraniowych z terenów mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 23, 717-728.

 • Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of „Lasy Rychtalskie” Forest Promotion Complex – present state and perspective of change. Infastructure and Ekology of Rural Areas, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 3, 21-36. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-0184d9e1-de45-4ecf-92ff-a3f588e3f014

 • Miler A.T., Drobiewska E. (2007): Modification of direct runoff in small forest catchment of the Krajeńskie Lakeland as a result of the watercourse development. Infastructure and Ekology of Rural Areas, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 3, 87-97.

 • Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of the Forest Promotion Complex „Lasy Rychtalskie”– water and soil. Sowriemiennyj Naucznyj Wiestnik. Biełgorod, Ukraina. No. 5 (13), 28-36.

 • Miler A.T. (2007): Stan aktualny oraz prognoza zmian stosunków wodnych na obszarach mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, nr 18, 237-238. http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/IE-18.pdf

 • Miler A.T. (2007): Odpływ z terenów mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Sylwan, nr 8, 9-14. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=sylwan:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:F-389984406/2007_08_009au.pdf,2006111,2007_8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 • Grajewski S., Miler A.T., Licznerski M. (2013): Wykorzystanie opisu taksacyjnego do oceny występowania czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), T. 15., 1287-1301. (z IF) http://ros.edu.pl/images/roczniki/2013/pp_2013_088.pdf

 • Grajewski S., Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A. (2013): Zmiany stanów wód gruntowych w Puszczy Zielonka w okresie 1970-2009. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), T. 15., 1594-1611. (z IF) http://ros.edu.pl/images/roczniki/2013/pp_2013_107.pdf

 • Okoński B., Miler A.T. (2013): Sezonowa zmienność stanów wód gruntowych w lasach łęgowych Uroczyska Warta. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and ecology of rural areas). Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/I, 51-60. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-97eb85ef-06b5-4cfa-a903-fe6124ebb203

 • Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T. (2013): Koncepcja pomiarów zmian retencji i odpływu na stacji monitoringowej Tuczno. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and ecology of rural areas). Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/II, 59-69. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-5f907c08-ca01-42fa-85c3-b282f86f902a

 • Czerniak A., Miler A.T., Grajewski S., Okoński B., Podkówka M. (2013): Funkcjonalność bramowych przejść dla nietoperzy, wybudowanych na trasie s-3. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and ecology of rural areas). Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/IV, 165-176. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17213.htm?plik=1497

 • Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Krysztofiak-Kaniewska A., Okoński B. (2013):  Zagrożenia stabilności stosunków wodnych w leśnych ombrogenicznych mokradłach. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and ecology of rural areas). Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/IV, 31-44. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-51bee42a-b981-4dbf-97cd-1055114e6048?q=354165a7-2e44-469d-ab60-c66e275cd965$1&qt=IN_PAGE

 • Krzanowski S., Miler A.T., Wałęga A. (2013): Wpływ warunków wilgotnościowych na estymację wartości parametru CN w zlewni górskiej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and ecology of rural areas). Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/IV, 105-117. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-22d8c05f-a786-4a48-9bdd-0685b8b6b857

 • Miler A.T. (2013): Mała zretencja wodna w polskich lasach – stan obecny i perspektywy rozwoju. Rozdział w monografii pt. Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia. Red. M. Wiatrowski. Opole 2013. ISBN 987-83-60455-66-1. 95-107.

2014

2015

2016

 • Miler A.T. (2016): Próba oceny czynników hydrometeorologicznych wpływających na wielkość wydzielającego się posuszu na obszarze lasu łęgowego Uroczyska Warta. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr II/2/2016, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 491-500. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.034 

 • Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T., Urbaniak M., Ziemblińska K., Wróbel M. (2016): Trend analysis of changes in soil moisture from the different depths in the Martew Forestry. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr IV/1/2016, s. 1157-1167. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.084

 • Czerniak A., Leszczyńska M., Miler A.T. (2016): Causes of traffic incidents in the Wielkopolskie Province in the years 2011-2013. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr IV/3/2016, s. 1625-1632. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.122  

2017

2018

2019

2020

 • Wróbel M., Krysztofiak-Kaniewska A. (2020): Long-term dynamics of and potential management strategies for the beaver (Castor fiber) population in Poland. The European Zoological Journal, 87:1, 116-121, DOI: 10.1080/24750263.2020.1727969

 • Czerniak A., Grajewski S., Krysztofiak-Kaniewska A., Kurowska E.E., Okoński B., Górna M., Borkowski R. (2020): Engineering Methods of Forest Environment Protection against Meteorological Drought in Poland, Forests, 11(6), 614; https://doi.org/10.3390/f11060614

Materiały konferencyjne

do 1990

 • Miler A.(1979): Krzywe opadania przepływów w małych zlewniach nizinnych. Mater. Sem. Zastosowań Matematyki, Kat.Mat. AR Wrocław, Lubniewice.

 • Miler A.(1984): Transformacja sygnału w postaci szeregu sygnałów prostokątnych przez kaskadę zbiorników liniowych. Mater. Sem. Zastosowań Matematyki, Kat. Mat. AR Wrocław,  Lubniewice, 69-70.

 • Miler A.(1984): Problem określania charakterystyk fizjograficznych zlewni jako podstawa oceny warunków retencyjnych. Pol. Tow. Geofiz. Oddz. Wrocław. Mater. Sem. „Problematyka hydrologiczna i meteorologiczna małych zlewni rzecznych”.

 • Kosturkiewicz A., Bykowski J., Miler A., Żeligowski Z.(1986): Ocena sprawności     drenowania po jego renowacji oraz  drenowania nowego w Wielkopolsce. Wiad. Melior. i Łąk. nr. 11, 286- 288.

 • Kosturkiewicz A., Miler A., Muratowa S.(1987): Wstępne wyniki badań jakości  wody w przebiegu rocznym na dopływach i odpływach wody ze stawów. Mater. X Szk. Let. Bud. wodno-melioracyjnego, AR Wrocław, Lewin Kłodzki.

 • Kosturkiewicz A., Muratowa S., Miler A.(1989): Zmiana jakości wód zasilających i odpływających ze stawów przy różnych przepływach w ciekach zasilających.  Mater.  XII  Szk. Let. AR Wrocław „Melioracje i  gospodarka  wodna  w  zlewniach rolniczych w warunkach pogarszającego  się  stanu  środowiska przyrodniczego”, Sobieszów, 93-98.

 • Miler A.(1989): Wpływ retencji jeziornej na wyrównanie odpływu na  przykładzie       dwóch małych zlewni nizinnych. Mater. XII Szk. Let. AR Wrocław "Melioracje i gospodarka wodna  w  zlewniach  rolniczych  w warunkach pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego", Sobieszów, 149-156.  

1993

 • Miler A. (1993): Ocena zdolności retencyjnych małych zlewni w regionie Wielkopolski. Sympozjum: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. Szczecinek-Storkowo 23-24.09, s.31.

1994

 • Miler A. (1994): Retencja jeziorna w bilansie wodnym zlewni Strugi Dormowskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przyrodnicze Aspekty Melioracji Wodnych. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, wrzesień 1994. Materiały, s.24.

1996

 • Miler A., Murat-Błażejewska S.(1996): Zmienność w ostatnim dziesięcioleciu jakości wody w cieku małej zlewni reprezentatywnej dla Wielkopolski. Mater. VII Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Toruń-Koniczynka,  wyd. Uniw. Toruński, 61-62.

1997

 • Miler A. (1997): Zastosowanie metody Konstantinowa do obliczania parowania terenowego w zlewniach rzecznych. Mater. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego. Poznań- Sielinko, wyd. AR Pozn., 125-130.  

 • Buczkowski W., Marcinek J., Miler A.(1997): II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego. Wieści Akademickie, czasopismo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Nr 1 (I), 9.

1999

 • Miler A.(1999): Book review: Makoto Taniguchi (editor) Subsurface Hydrological Responses to Land Cover and Land Use Changes. (Kluwer Academic Publishers, Boston 1997; pp. 226, fig. 92, tab. 22). Hydrological Sciences Journal, vol. 44, no. 1, 140-141. (z IF)

 • Miler A.T. (1999): Okresowości i trendy czasowe zmian przepływów Warty w Poznaniu w okresie udokumentowanych obserwacji 1822-1997. Materiały Konferencji Naukowej pt. Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999, 114-117.

2000

 • Wosiewicz B.J., Miler A. (2000): Ochrona i kształtowanie środowiska. Wieści Akademickie, czasopismo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Nr 28 (IV), 9-10.

 • Miler A., Wosiewicz B.J. (2000): Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego i leśnego” Wiadomości melioracyjne i łąkarskie. Nr 1, 48-49.

 • Miler A.T. (2000): Przemowa. Materiały Konferencji Naukowej pt. “Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa”, Poznań – Puszczykowo k. Poznania, 17-19.11.2000, V.

 • Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2000): Stosunki wodne w Puszczy Zielonka – badania dotychczasowe i perspektywy. Water ratio in the Zielonka Forest Complex – former investigations and perspectives. Materiały Konferencji Naukowej pt. “Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa”, Poznań – Puszczykowo k. Poznania, 17-19.11.2000, skrót referatów, abstracts, 72-76.

 • Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Ilościowa i jakościowa ocena stosunków wodnych w zalesionej mikrozlewni nizinnej. Quantitative and qualitative evaluation of water ratio in the afforested lowland micro-catchment. Materiały Konferencji Naukowej pt. “Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa”, Poznań – Puszczykowo k. Poznania, 17-19.11.2000, skrót referatów, abstracts, 77-80.

2001

 • Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2001): Wpływ nawierzchni dróg leśnych z odpadów przemysłowych na stężenie mikroelementów w aparatach asymilacyjnych drzew. IV Krajowe Symp. nt. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Inst. Dendrologii PAN w Kórniku.
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w różnych siedliskach położonych wzdłuż transektów odpływu wody. Mater. Konf. Nauk. pt. "Kształtowanie Środowiska" - Uniw. Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 26-28.06.2001 r., 419-420. 
 • Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w zlewni ekstensywnie użytkowanej rolniczo. Mater. Jubil. Konf. Nauk. pt. "Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego", Bydgoszcz, 13-14.09.2001 r. 
 • Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A. (2001): Działalność badawczo-naukowa i dydaktyczna Katedry Inżynierii Leśnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Mater. Konf. pt. "Użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu na wydziałach leśnych w Polsce, Badania naukowe i dydaktyka, SGGW WL, Warszawa, ISBN 83-7244-206-1, 30-37. 

2002

 • Czerniak A. (2002): Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp. Materiały Sympozjum pt. "Erozja Gleb i Transport Rumowiska Rzecznego", Zakopane 10-12.10.2002 r., 39-50.
 • Miler A.T. (2002): Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu. Materiały Sympozjum pt. "Erozja Gleb i Transport Rumowiska Rzecznego", Zakopane 10-12.10.2002 r., 96-102.

2003

 • Czerniak A. (2003): Badania nad przydatnością różnych rodzajów cementów do stabilizacji dróg gruntowych. Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowej pt. Rozwój infrastruktury ekologicznej terenów wiejskich, ISBN 83-910672-3-8, Kraków-Dobczyce, 23-25 czerwiec 2003. Organizator: AR Kraków, PTIR KTR PAN; 39-40.
 • Czerniak A. (2003): Zawartość chromu w eluatach z gruntocementów stosowanych w drogownictwie leśnym. Międzynarodowa Konferencja naukowa ENVIRO 2003 Kraków-Nitra 14-16 września pt. Kształtowanie i ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 3-4.
 • Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A. (2003): Badania i dydaktyka z zakresu inżynierii leśnej w leśnych zakładach doświadczalnych Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu - stan obecny i perspektywy. Materiały Konferencji pt. Potrzeby przeobrażeń studiów leśnych w Polsce. Siemianice 27-28.02.2003, (ISBN 83-914188-5-5), 118-127.
 • Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2003): Działanie i eksploatacja małej oczyszczalni hydrobotanicznej. Materiały X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich rozwój i nowe technologie. Dobczyce, 23-25.06.2003, (ISBN 83-910672-3-8), 63-64.
 • Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2003): Rozkład obszarowy zmian retencji w Puszczy Zielonka z wykorzystaniem dla celów inżynieryjnych. Dobczyce, 23-25.06.2003, (ISBN 83-910672-3-8), 65-66.
 • Miler A.T., Krysztofiak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Przyrodnicze walory kompleksów leśnych okolic Poznania. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENVIRO 2003, Kraków - Nitra, Kraków-Dobczyce 14-16.09.2003. s.8.
 • Miler A.T. (2003): Problemy ochrony i kształtowania środowiska leśnego. Przegląd Leśniczy. Nr 11, 18-19.

2004

2005

 • Grajewski S. (2005): Groundwaters in the forest areas of the Puszcza Zielonka Landscape Park. Abstracts of Interdisciplinary training school: Assessing of soil and water conditions in forests. Warszawa/Sękocin-Białowieża, 29.08.2005-9.09.2005: 3-4.
 • Miler A.T., Kamiński B., Krysztofiak A., Sobalak M. (2005): Preliminary results of hydroligical and geotechnical research conducted on marshy areas of the "Rychtal Forest" Promotion Forest Complex. Warszawa/Sękocin-Białowieża, 29.08.2005-9.09.2005: 11.

2006

 • Miler A. T., Grajewski S. (2006): Air Temperature and Precipitation Trends in Western Part of the Polish Lowland on the Example of Poznań. Engineering of Environmental Protection, Science - future of Lithuania. Reports from 9th Lithuanian Conference of Junior Researchers: Vilnius Gediminas Technical University, 30th March 2006: 559-564.
 • Drobiewska E., Sobalak M. (2006): Water Balance of Forest Areas in Krajeńskie Lakeland Engineering of Environmental Protection, Science - future of Lithuania. Reports from 9th Lithuanian Conference of Junior Researchers: Vilnius Gediminas Technical University, 30th March 2006: 565-570.
 • Czerniak A. (2006): Zanieczyszczenie stref przydrożnych lasu mieszanego świeżego metalami ciężkimi ługowanymi z cementowo-gruntowych podbudów drogowych. IX Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku. Pierwiastki Śladowe - Kryteria Jakości Środowiska Przyrodniczego, Sarnówek, 11-12.05 2006, Organizator: Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, 43-44.
 • Czerniak A., Pelc Z. (2006): Identyfikacja efektów przyrodniczych po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Jeżewo" w Nadleśnictwie Piaski. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa "Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - Woda w inżynierii krajobrazu" Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW Warszawa, 28.06 - 01.07. 2006, 93.
 • Czerniak A., Agata Poszyler-Adamska. (2006): Monitoring leśnych stref przydrożnych metodą pomiarów magnetometrycznych. Konferencja naukowa "Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - Woda w inżynierii krajobrazu" Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW Warszawa, 28.06 - 01.07. 2006, 93-94.
 • Czerniak A., Rojewski Ł., Kayzer D. (2006): Jakość aparatu asymilacyjnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego generowanego przez linię elektroenergetyczną. 3rd International Scientific Conference "Influence of electromagnetic field on agricultural environment, AGROLASER 2006., Lublin 5-7.09.2006, ISBN 83-89969-80-7, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Lublinie, Katedra Fizyki AR w Lublinie, Instytut Agrofizyki w Lublinie, 34-37.
 • Czerniak A. (2006): Przyrodnicza rewitalizacja aglomeracji poznańskiej w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Materiały Konferencyjne, IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Postęp w Inżynierii Środowiska, Redaktor Janusz A. Tomaszek, Bystre, 21 - 23.09. 2006, ZliChŚ Politechnika Rzeszowska ISBN 83-7199-397-8, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 381-390.
 • Czerniak A., Grochowalski A., Poszyler-Adamska A. (2006): Monitoring dioksynowy środowiska leśnego. Materiały Konferencyjne, IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Postęp w Inżynierii Środowiska, Redaktor Janusz A. Tomaszek, Bystre, 21 - 23.09. 2006, ZliChŚ Politechnika Rzeszowska ISBN 83-7199-397-8, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 367-379.
 • Grajewski S., Jankowski K., Strzeliński P., Węgiel A. (2006): Przykłady zastosowań Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) gospodarstw leśnych w badaniach naukowych. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 77-85.
 • Strzeliński P., Węgiel A., Grajewski S. (2006): Geomatyka leśna na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu - osiągnięcia dydaktyczne i dorobek naukowy. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 166-173.
 • Węgiel A., Strzeliński P., Grajewski S. (2006): Wdrażanie systemu informacji przestrzennej w lasach państwowych. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 187-193.
 • Czerniak A., Ciesielski R. (2006): Infrastruktura drogowa w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie RDLP w Poznaniu. Materiały - Forum Leśne - Człowiek Las Drewno, wydane pod auspicjami: Polskiego Towarzystwa Leśnego, Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA. Red. D. J. Gwiazdowicz, Poznań, 77-91.
 • Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of the Forest Promotion Complex „Lasy Rychtalskie”– water and soil. Materiały III Meżdunarodnoj Nauczno-Prakticzeskoj Konferencji „Aktualnyje probliemy naucznych issliedowanij – 2007”, Dniepropietrowsk, Ukraina 15-30 ijunia 2007 goda, (ISBN 966-7191-99-0) tom 8, 87-98. 

 • Miler A.T. (2007): Marshlands of Forest Promotion Complex Rychtalskie Forest in Poland. Materiały International Conference „Actual Problem sof Forest Recreation Utilization”, Moscow, Russia 9-11 October 2007 (ISBN 978-5-87317-403-4), 170-171.

 • Miler A.T. (2007): Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Miler. Przegląd Leśniczy, nr 9 (195XVII), 27.

 • Miler A.T. (2007): Marshlands of the PC Rychtalskie Forests in Poland. Abstrakt no. 160. Third International Conference BALWOIS 2008, Ohrid – Republic of Macedonia – 27th to 31st May 2008. http://balwois.com/balwois/abstract.php?id=1035

 • Miler A.T. (2007): Żałobna karta Prof. dr hab. inż. Zygmunt Miler. Wieści Akademickie. Wyd. AR w Poznaniu, Nr 11 (122) XI, s.7. 

 • Miler A.T., Krysztofiak A. (2007): Quality of ground and surface waters on marshy areas of the “Rychtal Forests” Promotion Forest Complex. Aplinkos Apsaugos Inžinerija (2007 m. kovo 29 d.) 10-osios Lietuvos jaunuju mokslininku konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” medžiaga, 1406, Environment Protection Engineering, 29.03.2007. Vilnius Gediminas Technical University, 358-365. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-0184d9e1-de45-4ecf-92ff-a3f588e3f014

 • Miler A.T., Drobiewska E. (2008): Zmiana odpływu wezbraniowego w małej zlewni leśnej po zabudowie cieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. 12-13.06.2008 Poznań. (ISBN 978-83-89887-94-8), 160-164.

 • Miler A.T. (2008):  Wpływ zabudowy cieku w małej zlewni leśnej na jej zdolności retencyjne. Materiały III Konferencji Naukowej pt. Współczesne problemy inżynierii środowiska. 16-18.09.2008 Wrocław – Lądek Zdrój. 30-31. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-b5fec839-547f-4e2d-a7dd-bed6a9762c65?q=c848b6d3-acdb-40a6-8f9e-8bf53cae1a44$2&qt=IN_PAGE

 • Grajewski S., Krysztofiak A., Miler A.T. (2008): Potencjalna zdolność retencyjna obszarów leśnych Leśnictwa Doświadczalnego Unieszów. Materiały III Międzynarodowej Konferencji "Las i Woda". Mrągowo, 14-17 września 2008r.: 52. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0014

 • Miler A.T. (2009): The method of estimation a small retention in forest catchments. Fourth International Conference BALWOIS 2010, Ohrid – Republic of Macedonia – 25-29 May 2010, (2010-441)  http://balwois.com/balwois/abstract.php?id=1759.

 • Kamiński B., Miler A.T., Grajewski S., Okoński B., Schwartz K. (2010): Ochrona lasów łęgowych Uroczyska Warta. [w] Komisarek J., Szoszkiewicz K., Kałuża T. (red.): Przyrodnicze i Techniczne Problemy Inżynierii Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 38.

 • Miler A.T. (2012): Urządzenia odwadniające stosowane w leśnym budownictwie drogowym. [w] Nowoczesne technologie budowy dróg, mostów i przepustów leśnych. Red. K. Jodłowski, A. Czerniak. Postępy Techniki w Leśnictwie 119. SIiTLiD, Warszawa, 40-47. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-f83362d0-f8b4-48af-b422-0ef3530d0577?q=bwmeta1.element.agro-fef8e91e-dd6d-41cf-9b92-6d93ad37b8f4;4&qt=CHILDREN-STATELESS

 • Miler A.T. (2012): Ocena zmian stosunków wodnych w lasach, w szczególności na obszarach mokradłowych. Materiały Jubileuszowej XL Szkoły – Współczesne zagadnienia hydrologii. Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa, 61-62.

 • Miler A.T. (2012): Wpływ zmian użytkowania terenu na odpływy wezbraniowe z terenów leśnych Pojezierza Krajeńskiego. Materiały konferencji „Współczesne problemy inżynierii środowiska”, 16-18.05.2012, Wrocław – Polanica Zdrój. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7717-091-5. s. 42-43. http://www.dbc.wroc.pl/Content/18967/96_WspolProblInzSrod_V%20KonfNauk__Czaban_S.pdf

 • Okoński B., Koprowski M., Miler A.T., Kasztelan A., Farat R., Kępińska-Kasprzak M. (2013): Application of dendrochronological method for identification of factors affecting floodplain forest tree growth - the case of penduculate oak from two different valley zones. ДЕНДРО 2012: перспективы применения древесно-кольцевой информации для целей охраны, воспроизводства и рационального использования древесной растительности 7-10 ноября 2012 года. Материалы конференции. Издательство Московского Государственного Университета Леса. Москва 2013, 57-58.

 • Czerniak A., Miler A.T., Poszyler-Adamska A. (2013): Wpływ pierwiastków śladowych na cechy morfometryczne brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth).
  [w] Biologia i ekologia roślin drzewiastych : Konferencja naukowa połączona z obchodami jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013, Materiały konferencyjne / Red. Dominik Tomaszewski, Andrzej M. Jagodziński. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. ISBN: 978-83-63400-90-3. s. 130-131.

 • Miler A.T. (2013): Stan i perspektywy rozwoju małej retencji w lasach. Materiały konferencji nt. Mała retencja jako element kształtowania i ochrony zasobów wodnych i przyrodniczych na obszarze LGR Pojezierze Krajeńskie. Organizatorzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie, Nadleśnictwo Lipka, Polskie Towarzystwo Leśne. Lipka 14.05.2013. Prezentacja opracowania – referatu: http://www.lgrpk.pl/images/stories/14_05_2013%20Lipka%20%20-%20Stan%20i%20perspektywy%20rozwoju%20ma%C5%82ej%20retencj.pdf

 • Czerniak A., Miler A.T. (2013): Inżynieryjne zagospodarowanie lasów. Konferencja nt. Nauka praktyce leśnej. Poznań 25.06.2013. Materiały konferencji, s. 28-29.http://docplayer.pl/6371084-Nauka-praktyce-lesnej.html

 • Grajewski S., Miler A.T., Okoński B. (2013): Sezonowa zmienność poziomu wód gruntowych w Puszczy Zielonka (Seasonal variability of groundwater levels in Puszcza Zielonka Forest). Streszczenia referatów IV Międzynarodowej Konferencji "Las i Woda". Smardzewice, 16-18 października 2013r.: 34, 71. https://doi.org/10.2478/jwld-2014-0014

 • Miler A.T. (2015): Podstawy hydrologiczne dla projektowania urządzeń odwadniających drogi. Konferencja drogowa w Rydzynie: „Strategia PGL LP w zakresie budownictwa drogowego”, Rydzyna, 10-12 marca 2015 roku, Materiały konferencyjne: http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura/28

 • Miler A.T. (2016): Próba oceny czynników hydrometeorologicznych wpływających na wielkość wydzielającego się posuszu na obszarze lasu łęgowego Uroczyska Warta. Materiały XXIII Konferencji Naukowej Infrastruktura i Środowisko. Dobczyce 20-22 czerwca 2015 roku. s. 24. http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.034

 • Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T., Urbaniak M., Ziemblińska K., Wróbel M. (2016): Trend analysis of changes in soil moisture from the different depths in the Martew Forestry.  Materiały XXIII Konferencji Naukowej Infrastruktura i Środowisko. Dobczyce 20-22 czerwca 2015 roku. s. 50. http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.084

 • Czerniak A., Leszczyńska M., Miler A.T. (2016): Przyczyny zdarzeń drogowych w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013. Materiały XXIII Konferencji Naukowej Infrastruktura i Środowisko. Dobczyce 20-22 czerwca 2015 roku. s. 12. http://docplayer.pl/17492517-Materialy-xxiii-konferencji-naukowej-infrastruktura-i-srodowisko.html