Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

Funkcja: 
Kierownik

Specjalista w zakresie inżynierii leśnej, budowy dróg leśnych, zabezpieczeń przeciwerozyjnych zboczy, kształtowania środowiska leśnego.

 

Dziedzina: nauki leśne, dyscyplina: leśnictwo.

Kierunki działalności naukowej: budownictwo drogowe i kubaturowe, ekoinżynieria, przejścia dla zwierząt, rekultywacja, infrastruktura leśna, ochrona środowiska, inwentaryzacje przyrodnicze, recykling odpadów poprzemysłowych, monitoring środowiska.

Stałe zatrudnienie: Katedra Inżynierii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; od 1.11.1987.

Dyplom magistra inżyniera leśnictwa: 30.06.1987, AR w Poznaniu. Tytuł pracy - „Perspektywy rozwoju hodowli jedwabnika dębowego w Polsce na podstawie dotychczasowych badań".

Stopień doktora nauk leśnych: uchwała z dnia 25 lutego 1998 roku Rady Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie kory sosnowej stabilizowanej cementem do rekultywacji gruntów podatnych na erozję”.

Stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność: inżynieria leśna. Jednostka nadająca stopień - Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny (uchwała z dnia 6 lipca 2005 roku). Rozprawa habilitacyjna pt. „Zanieczyszczenie i bioindykacja stref ekotonowych lasu mieszanego świeżego (LMśw) w zasięgu oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych”.

Tytuł profesora. Data nadania -  2011/07/15, nauki leśne.

Całkowita liczba publikacji: 156. Autor 5 patentów, kierownik wielu tematów badawczych i ekspertyz dla otoczenia gospodarczego.

Liczba wypromowanych doktorów:  3 osoby.

Stanowiska: Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Leśnym w latach 2008-2016, Kierownik Katedry Inżynierii Leśnej UP w Poznaniu (od 1.10. 2017 roku).

Wyróżnienia: Nagroda Ministra Środowiska (27.09.2011) za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów za "Opracowanie i wdrożenie metody monitoringu przejść dla zwierząt oraz techniczno-biologicznych rozwiązań ułatwiających migrację i zachowanie bioróżnorodności w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych". Liczne nagrody Rektora UP w Poznaniu, w tym za rozprawę doktorską i rozprawę habilitacyjną.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Członkostwo:  PAN, Oddz. w Poznaniu, Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych, Polskie Towarzystwo Leśne, Poznańskie Towarzystw Przyjaciół Nauk, Rada LKP Puszcza Notecka, Rada LKP Lasy Rychtalskie, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział Poznański (NOT) i Przewodniczący Koła SITLiD.

Inne informacje: Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2017 roku)

Hobby: podróże, budownictwo, kynologia, łowiectwo, strzelectwo.

 

Telefon: 
61 848 7367
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE