Badania naukowe

Badania realizowane w Katedrze

Optymalizacja infrastruktury inżynieryjnej niezbędnej dla zapewnienia funkcjonowania
i stabilności terenów leśnych

 

Wykonano terenowe prace pomiarowe w celu opracowania koncepcji odcinka testowego ze zgłoszonych do opatentowania samoodwadniających się płyt betonowych (Nadleśnictwo Jarocin).

Zweryfikowano obecnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego i wytyczne branżowe dotyczące leśnych dojazdów pożarowych względem wymogów stawianych przez aktualnie użytkowane pojazdy ratowniczo-gaśnicze straży pożarnych oraz stosowane taktyki i technologie gaszenia pożarów lasów. Badaniami objęto:

 • parametry geometryczne dojazdów pożarowych (minimalną szerokość jezdni na odcinku prostym, minimalną szerokość jezdni na łuku poziomym, minimalną długość promienia zewnętrznego łuku poziomego, minimalną długość i szerokość oraz proporcje skosów wjazdu i wyjazdu mijanek, kształt i minimalne wymiary miejsc przeznaczonych do zawracania oraz placów manewrowych, minimalne wymiary skrajni drogowej, maksymalny spadek niwelety nawierzchni);
 • gęstości sieci dojazdów pożarowych na przykładzie lasów Puszczy Noteckiej;
 • prędkości poruszania się pojazdów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnych w zależności od stanu technicznego dojazdów pożarowych;
 • nośności różnych typów nawierzchni dojazdów pożarowych oraz sprawdzono wpływ zmian wilgotności niezwiązanych warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża drogowego na nośność nawierzchni leśnych dojazdów pożarowych.

Opracowano nowe technologie budowy i przebudowy nawierzchni dojazdów pożarowych z wykorzystaniem geosyntetyków płaskich na podstawie wyników badań na specjalnie w tym celu założonych drogowych odcinkach doświadczalnych.

Określono możliwości usprawnienia metod odbiorów technicznych nawierzchni dróg leśnych dzięki zastosowaniu lekkiej płyty dynamicznej.

Przeprowadzono analizy terenowe na odcinkach testowych (wwarunkach górskich i nizinnych) w celu opracowania metod audytu dróg nowo wybudowanych i dróg eksploatowanych w okresie gwarancji.

Podjęto badania w celu określenia wpływu odkrywkowej kopalni złóż piasku na drzewostany sosnowe oraz efektów zastosowanej rekultywacji.

Opis działań:

 • pobranie próbek przyrostowych drewna oraz próbek igliwia z drzew rosnących na stanowisku położonym w sąsiedztwie eksploatowanego wyrobiska, na dwóch stanowiskach sąsiadujących ze zrekultywowanym wyrobiskiem o różnych okresach porekultywacyjnych oraz na stanowisku porównawczym,
 • pomiar szerokości słojów rocznych, utworzenie serii czasowych przyrostów rocznych
  i ich analiza,
 • pomiar i analiza cech i parametrów morfometrycznych igliwia
 • przygotowanie serii czasowych parametrów klimatycznych (miar suszy (SPEI/scPDSI), temperatury i opadów) z baz serii parametrów klimatycznych przygotowanych w siatce wysokiej rozdzielczości,
 • analiza miejscowych warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych na podstawie danych geologicznych i hydrogeologicznych uzyskanych z zasobu (PIG) oraz własnego sondowania i laboratoryjnych analiz glebowo-gruntowych,

Przygotowano serie czasowe charakterystyk hydroklimatycznych (stanów wód powierzchniowych i gruntowych, przepływów wód powierzchniowych, temperatury powietrza, opadów atmosferycznych). Wskazano na względną zmienność ilościową objętościowej wilgotności gleby w okresach bezdeszczowych na różnych poziomach w głębokim profilu glebowym.

Wykonano obliczenia dla terenu zlewni rzeki Łutowni i zweryfikowano na podstawieprzeprowadzonych analiz z wprowadzonymi dodatkowo wartościami parametru CN dla obszarów leśnych związanymi z zadrzewieniem (skutkujące dokładniejszymi wynikami przeprowadzanych analiz).

Współtworzono strategię rozwoju turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych (analiza stanu zagospodarowania turystycznego PNGS, analiza szerokiego zakresu danych dotyczących turystyki w PNGS i zagospodarowania przestrzennego w Parku i obszarach sąsiednich, pozyskanych z otoczenia społeczno-gospodarczego, praca nad tekstem opracowania).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE