Structural Pensions and Earlier RetirementsAbstract

Poland, undertaking the activities aiming at rural areas development has introduced structural pensions. These pensions increase the income level of rural areas inhabitants as well as the competitiveness and rentability of agriculture. Moreover, the structural pensions influence the decrease of state expenditure on insurance paid out by Agricultural Social Insurance Fund (ASIF).

Keywords

Annuities; Pensions; Pension benefits; Government spending

Biuletyn statystyczny. (02/2006). GUS, Warszawa.

Czykier-Wierzba D. (2005): Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w nowych krajach członkowskich w latach 2004-2006. In: Wieś i Roln. 128, 3: 22-23.

Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - stan na dzień 28.02.2006. System Informacji Zarządczej ARiMR. [state on the day 13.03.2006]. http://www.arimr.gov.pl.

Kolasiński A. (2003): Renty strukturalne w rolnictwie z perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ubezp. Roln. Mater. Stud. 18, 2: 48-66.

Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem 2002. Część I Ludność. (2003). GUS, Warszawa.

Nowy program rent strukturalnych. KRUS. www.krus.gov.pl.

Ociepla M. (2002): Polski system rent strukturalnych. Ubezp. Roln. Mater. Stud. 15, 3: 23.

Paszkowski S. (2004): Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 345.

Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. (2004). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Podstawka M. (2000): System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z UE. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.

Rocznik statystyczny 2005. (2006). GUS, Warszawa,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. (2004). Dz.U. RP 114, item 1191.

Rozporządzenie Rady WE nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia. (1999). Dz.U. WE 50, 160/80.

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. (2004). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. (2004). Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (2005). Rada Ministrów, Warszawa.

Stan realizacji PROW na lata 2004-2006 i perspektywa na lata 2007-2013. (2005). Zespół Komitetu do spraw Monitorowania PROW, Warszawa.
http://www.minor.gov.pl.

Tańska-Hus B., Orlewski M. (2002): Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Wieś Roln. Ed. M. Adamowicz. Wyd. SGGW, Warszawa.

Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (2002). Dz.U. RP 235, item 1981.

Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (2004). Dz.U. RP 17, item 167.

Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (2004). Dz.U. RP 278, item 2755.

Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (2006) Dz.U. RP 35, item 244.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (1998). Dz.U. RP 7, item 25.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. (2001). Dz.U. RP 52, item 539.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (2003). Dz.U. RP 229, item 2273.

Wskaźniki i stawki. Emerytury i renty. (2006). Wiedza i Praktyka. http://www.wskazniki.pl.
Download

Published : 2006-12-31


Łuczka-Bakuła, W., & Jabłońska-Porzuczek, L. (2006). Structural Pensions and Earlier Retirements. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 191-201. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/987

Władysława Łuczka-Bakuła 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Lidia Jabłońska-Porzuczek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.