Kinds and Meaning of Preferential Credits for Development of Agriculture and Rural AreasAbstract

The theme of the paper was of preferential credits granted in two periods, that means after Poland's accession to the European Union (2004-2006) and in the period after introduction of new legal regulations (2007-2010). The institution responsible for realisation of preferential credits was Agency of Restructuring and Modernisation of Agriculture which delegated its rights to banks. The credit policy in first period of our functioning in the European Union relied on gradual ending old legal regulations, not compliant with EU standards and undertaking activities in adaptation of Polish agriculture to standards obeyed in EU-15 Member States. Directions of preferential credits granting were changed in 2007. There were introduced 7 credit lines which aim was improvement of production efficiency, better use of production base in agricultural farms and acceleration of agrarian changes. The biggest beneficiaries of structural pensions were young farmers and farmers who wanted to increase the size of their farms.

Keywords

Preferential loan; Credit; Agricultural lending; Agriculture

Czerwińska-Kayzer D., 2002. Kredyty preferencyjne - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych. Rocz. AR Pozn. 343, Ekon. 1, 101-113.

Kulawik J., 1998. Kredyty preferencyjne dla rolników, Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Poręczenie kredytów klęskowych, inwestycyjnych i studenckich. 2005. Biuletyn informacyjny MRiRW 6, 102-103.

Prus P., Wawrzyniak B.M. 2008. Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Acta Oecon. 7.

Rocznik Statystyczny RP. 2007. GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie stosowania art., 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi. 2006. Dz. Urz. UE L 379, s. 5.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. 2002. Dz. U. Nr 49, poz. 222.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji. 2006. Dz. U. Nr 16, poz. 105.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji. 2007. Dz U. Nr 77, poz. 514.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. 2009. Dz. U. Nr 22, poz. 121.

Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2004-2010. 2010. Departament Prognozowania i Sprawozdawczości ARiMR, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1994. Dz. U. Nr 1, poz. 2.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 2003. Dz. U. Nr 64, poz. 592.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. 2004. Dz. U. Nr 91, poz. 870, z późn. zm.

Published : 2013-12-31


Mickiewicz, A., & Mickiewicz, B. (2013). Kinds and Meaning of Preferential Credits for Development of Agriculture and Rural Areas. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 181-193. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/631

Antoni Mickiewicz  antoni.mickiewicz@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland
Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)