Determinants of Innovative Activity of Small and Medium - Size Enterprises in Poland (in Małopolska Voivodeship)Abstract

Innovation is a factor which significantly determines the socio-economic development in Poland. Verification of the effectiveness of the planned creator's innovation follows via introduction and diffusion of innovation. The ability of the acquisition, and creation of innovation is a key factor in the development of companies. The aim of these considerations is to identify the factors of innovation in the context of enterprises development.

Keywords

Small business; Enterprise innovation

Barczak B., Walas-Trębacz J., 2007. System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Bogdanienko J., 1998. Zarządzanie innowacjami. Wyd. SGH, Warszawa.

Dietl J., 2006. Przedsiębiorczość. Skrypt. Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz.

Drożyński T., 2007. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej polityki spójności. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWN, Warszawa.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. 2012. GUS, Warszawa.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. 2013. GUS, Warszawa.

Glinka B., Gudkova S., 2011. Przedsiębiorczość. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=F11EC352D36A44FA9EC6AF8B234E4188 [dostęp: 23.04.2014].

Janasz W., Kozioł K., 2007. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.

Lisowska R., 2007. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. W: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Red. N. Daszkiewicz. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012. Wiedza - Kapitał Ludzki - Innowacje. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.

Penc J., 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Pomykalski A., 2001. Zarządzanie innowacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Rogoda B., 2005. Innowacyjność MŚP województwa małopolskiego na tle regionu i kraju. W: Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie. Red. K. Kaszub, J. Targalski. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków - Rzeszów.

Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe. 2011. http://www.opennexus.pl/info-room/slabe-mocne-strony-sektora-msp-polsce-szanse-zagrozenia-rozwojowe [dostęp: 30.04.2014].

Stawasz E., 2010. Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 234, 126, 125-136.

Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. 2013. PARP, Warszawa.

Targalski J., 2005. Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości. W: Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie. Red. K. Kaszuba, J. Targalski. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków - Rzeszów.

Zuzek D., 2008. Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW 2, 45, 197-206.

Zuzek D., 2013. Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse 11, 3, 517-528.

Published : 2014-12-31


Zuzek, D., & Mickiewicz, B. (2014). Determinants of Innovative Activity of Small and Medium - Size Enterprises in Poland (in Małopolska Voivodeship). Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 245-254. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/498

Dagmara Zuzek  d.zuzek@gmail.com
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)