Directions of Development of the Support System for Agricultural Producer GroupsAbstract

The primary aim of this article was to show the changes in the system of support for agricultural producer groups, which were recorded between RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013. Groups are based on the law on agricultural producer groups and associations from 2000. Groups of agricultural producers were assigned the task of accumulating agricultural production and delivery of uniformed goods to the market. Financial support measures were aimed at accelerating the formation of new groups and help them in the first 5 years of their operation. The task of creating new groups has failed to sufficiently stimulate the pace. The RDP 2004-2006 in the amount of support of 24 million, realised the task of EUR 6.4 million (25.2%). At the same time, there was s plan to create 172 new groups, but there were formed only 79 (45.9%). The RDP 2007-2013 for the operation of groups of agricultural producers provides EUR 140 million, but at the time of four years of the system functioning there were used only EUR 2.2 million (15.7%).

Keywords

Producer ogranisations; Financial support; Rural development; Rural Development Programme

Krzyżanowska K., 2003. Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania. SGGW, Warszawa.

Miłoławska-Kozak M., 2005. Grupy producentów rolnych. Biuletyn Informacyjny MRiRW 5, Warszawa.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prus P., Wawrzyniak B.M., 2009. Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013. W: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską. Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 952/97 z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie grup i stowarzyszeń producentów rolnych. 1997. Rada UE, Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). 1999. Rada UE, Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 141/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do przejściowych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 2004. Rada UE, Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 2005. Rada UE, Bruksela.

System Informacji Zarządczej ARiMR.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. 2000. Dz. U. Nr 88, poz. 983.

Published : 2011-12-31


Mickiewicz, A., & Wawrzyniak, B. (2011). Directions of Development of the Support System for Agricultural Producer Groups. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 103-113. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/725

Antoni Mickiewicz  amickiewicz@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland
Bogdan Wawrzyniak 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.