Comparative Analysis of Support Instruments of CAP in Frames of Long-Term Financial Perspective 2014-2020 in the Relationship to CAP 2007-2014Abstract

In the paper attention is put to comparison of financial support between 2007-2013 and 2014-2020. The analysis was made between two pillars of Common Agricultural Policy (CAP) and among Member States. The research shows that in I pillar, concerning mainly direct payments, there was noticed an increase of sources for new Member States (NUE-13) in comparison to EU-15. Analysing the amount of support in II pillar of CAP, concerning development of rural areas, reverse occurrence was noticed. In 2007- -2013 payments in I pillar were 286.5 bln euro and in the next financial perspective they increased to 294.4 bln euro (2.7%). On the other hand the budget of II pillar of CAP was increased from 88.3 bln euro to 95.3 bln euro (7.9%).

Keywords

Common Agricultural Policy (CAP); Payments for agricultural; Rural development; Rural areas; EU funds union

Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2011. Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów rolników. Probl. Roln. Świat. 11(1), 7-15.

Bułkowska M., 2012. Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych w świetle zmian WPR po 2013 r. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 16-20.

Kopiński J., 2012. Wpływ WPR na organizację i efekty ekonomiczne gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Rocz. Nauk. SERiA 14, 3, 197-201.

Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., 2012. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 w świetle projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Zag. Doradz. Roln. 3, 86-99.

Mickiewicz B. 2012. Perspectives of Agricultural Policy for the European Union Member States After 2013. Economic Sciences for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, Jelgava 27, 164-168

Poczta W., 2010. Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i Roln. 3(148), 38-55.

Projekt Rozporządzenia PE i Rady w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania i jej monitorowania. 2011. Bruksela.

Prus P., Wawrzyniak B.M., 2010. Cechy charakterystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej. Zag. Doradztwa Roln. 1/2, 52-72.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 2013 a. Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 2013 b. Dz. U. UE L347 z 20.12.2013.

Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. 2013 c. Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013.

Szpojankowska J., 2006. Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 332-336.

Published : 2014-12-31


Prus, P., & Mickiewicz, B. (2014). Comparative Analysis of Support Instruments of CAP in Frames of Long-Term Financial Perspective 2014-2020 in the Relationship to CAP 2007-2014. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 111-125. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/468

Piotr Prus  piotr.prus@utp.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  Poland
Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)