Environmental Reference of Enterprises Social ResponsibilityAbstract

This paper presents some considerations to take over the realm of entrepreneurial responsibility for the environment. It discusses the concept of ecological trends responsibility. Evidence indicates inclusion of small and medium-sized enterprises in the area of responsibility. Business responsibilities towards the environment as a basis for making voluntary commitments are presented.

Keywords

Small business; Sustainable development; Corporate Social Responsibility (CSR); Ecology

Ansoff H.I., 1985. Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa.

Bauman Z., 2007. Szanse etyki w globalizowanym świecie. Wyd. Znak, Kraków.

Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., 2008. Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) - koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych. Przegl. Org. 3, 85-88.

Derczyński W., 1997. Postawy i zachowania konsumenckie. W: O stylach życia Polaków. Red. M. Falkowska. CBOS, Warszawa, 53-58.

Gasiński T., Piskalski G., 2007. Zrównoważony biznes, Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 2001. COM (2001) 366, Brussels.

Lisiecka K., 2008. Wartości i dylematy etyczne w biznesie certyfikacji systemów zarządzania (artykuł dyskusyjny). Polskie Forum ISO, Warszawa.

Paczuski R., 2000. Prawo ochrony środowiska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 2000. Rada Ministrów, Warszawa.

Świadomość ekologiczna konsumentów polskich. 1995. Red. A. Wiśniewski. Friedrich Ebert Foundation Poland, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Zuzek, D., & Mickiewicz, B. (2013). Environmental Reference of Enterprises Social Responsibility. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 291-298. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/642

Dagmara Zuzek  d.zuzek@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Bartosz Mickiewicz 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)