Changes in Polish Foreign Trade in Agri-Food Products under Accession to the European UnionAbstract

The aim of the paper is to assess main trends and changes in commodity structure of Polish agri-food trade in 2003-2006. Joining in the Common Market and adopting the Common Trade Policy rules caused the significant growth of Polish agri-food trade values and improvement in the positive trade balance. Taking into account loss or reduction of some cost advantages, as well as liberalization of world agricultural trade, next years can be much more difficult for Polish exporters. The highest export potential applies to trade in animal origin products. Considering commodity structure of Polish agri-food trade, it should be said that processed products dominate both in export and in import. 

Keywords

Foreign trade; Agri-food industry; Export; Import

Adamowicz M. (1988): Handel zagraniczny a rolnictwo. Książka i Wiedza, Warszawa.

Agricultural Markets - Prices. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/prices/index_en.htm.

Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 2003. (2003). OECD, Paris.

Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. (2004). IERiGŻ, Warszawa.

Baer-Nawrocka A. (2005): Konkurencyjność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozpr. dokt. Kat. Ekon. Gosp. Żywn. AR, Poznań.

Buszowski A. (1986): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi a samowystarczalność żywnościowa kraju. ANS, Warszawa.

Ciechomski W. (2002): Uwarunkowania rozwoju sektora owocowo-warzywnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zagad. Ekon. Roln. 4-5: 45-53.

Czyżewski A., Sapa A. (2003): Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wyd. AE, Poznań.

Drewnowska B. (2006): Wymogi Brukseli nie zniechęciły polskich mleczarni. Rzeczpospolita 303 (7597): B2.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. (2004). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa [nr 19].

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. (2005). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa [nr 21].

Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A. (2005): Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej. In: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa: 201-271.

Kawecka-Wyrzykowska E. (1999): Polska w drodze do Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.

Kulawik J. (2004): Instrumenty finansowego wspierania rolnictwa. Ich pomiar, wpływ i efektywność. Zagad. Ekon. Roln. 4: 19-37.

Niemczyk J. (1994): Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarki żywnościowej. Zagad. Ekon. Roln. 1-2: 89-96.

Nosecka B. (2004 a): Przetwórstwo owocowo-warzywne w aspekcie integracji z UE. Przem. Spoż. 4: 30-35.

Nosecka B. (2004 b): Tendencje na rynku przetworzonych owoców i warzyw. Część I. Popyt. Przem. Spoż. 10: 36-39.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2003. (2003). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2004. (2004). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.

broty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2005. (2005). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.

Pawlak K. (2005): Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration. Rocz. AR Pozn. 367, Ekon. 4: 67-77.

Pierwszy Portal Rolny. (2006). http://www.ppr.pl [04.11.2006].

Poczta W., Hardt Ł. (2005): Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich - próba oceny. In: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa: 115-166.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 roku. (2006). FAMMU/FAPA, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku. (2007). FAMMU/FAPA, Warszawa.

Rowiński J. (2002): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Przem. Spoż. 8: 22-27.

Rowiński J. (2003): Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.

Rowiński J. (2005): Handel rolno-spożywczy - co się zmieniło po akcesji? Wspólnoty Europejskie 4, 161: 21-35.

Rycombel D. (2003): Zmiany w handlu mięsem po wejściu Polski do UE. Perspektywy zwiększenia wymiany handlowej. In: Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. T. IV. MRiRW, RCSS, Warszawa: 181-232.

Wigier M. (2003): Handel zagraniczny z UE oraz krajami kandydującymi przed i po integracji. Przem. Spoż. 8: 12-16.
Download

Published : 2007-12-31


Pawlak, K. (2007). Changes in Polish Foreign Trade in Agri-Food Products under Accession to the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 6(385), 97-107. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/962

Karolina Pawlak  libcom@libcom.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>