The Regional Differentiation of Labour Resources in Poland and Polish Agriculture in 2003 and 2007Abstract

The aim of the paper was to assess the scale of changes on the Polish labour market in 2003-2007 according to voivodeships, considering employment in Polish agriculture. Significant betterment of the situation on the labour market was observed, as well as slight decline in employment rate in agriculture. It was probably caused by higher labour absorption resulted from the economic growth. These changes were observed in all voivodeships but differences in indexes characterised the labour market between voivode-ships faced restructuring results and more developed ones fell down markedly.

Keywords

Labour resources; Economic activity; Village; Agriculture

Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2003. GUS, Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2007 roku. 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bank Danych Regionalnych GUS. 2009. www.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2009].

Agriculture in the European Union - Statistical and economic information. 2008. European Commission, Eurostat [dostęp: 03.04.2009].

Frenkel I., 2002. Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. Wieś i Roln. 3, 116.

Kołodziejczak W., 2008. Zróżnicowanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 8.

Wysocki F., Kołodziejczak W., 2006. Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w latach 1992--2004. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 380-384.

Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007 a. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR, Poznań.

Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007 b. Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie - próba symulacji skali zjawiska w przekroju województw. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 441-447.

Wysocki F., Kołodziejczak W., 2008. Zasoby pracy i ich jakość na wsi polskiej, Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 469-476.

Published : 2009-12-31


Kołodziejczak, W., Kołodziejczak, M., & Pawlak, K. (2009). The Regional Differentiation of Labour Resources in Poland and Polish Agriculture in 2003 and 2007. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 107-114. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/973

Włodzimierz Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Pawlak  pawlak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>