Ratio Analysis of the Financial Situation in Local Governments of the Wielkopolska VoivodeshipAbstract

This article presents the different levels of the financial situation of communes in Wielkopolska voivodeship according to their type. For this purpose, an analysis of the indicator was used, and particular attention is focused on the budget and debt ratios. The difference between the level of the indicators tested using ANOVA and post-hoc Tukey's test. Studies have shown that the test of time perspective (2006-2010) due to the financial situation of communes can be divided into two periods: 2006-2008, when the situation was more favourable, and 2009-2010, when the situation deteriorated due to lower financial independence and the growing debt. Generally, though urban centers are characterised by a higher level of debt, they are also characterised by greater financial independence, while the growth of debt is the highest in the rural communities with a relatively low financial independence. Such a situation may lead to increased financial risk for business operation of commune.

Keywords

Ratio analysis; District budget

Brezdeń P., Spallek W., 2012. Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków.

Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r. 2011. Streszczenie wyników badań. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, General Projekt Sp. z o.o., Poznań.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010. Metody analityczne w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.

http://iskb.infor.pl/gospodarka-samorzad [dostęp: 30.11.2012].

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html [dostęp: 12.04.2013].

Kępka W. Coraz więcej samorządów ma kłopoty finansowe. http://iskb.infor.pl/gospodarkasamorzad/wiadomosci/129076,Finansowanie-inwestycji-przy-nowej-definicji-dlugu.html [dostęp:12.04.2013].

Klepacki B, Kusto B., 2009. Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 7, 127-135.

Kogut-Jaworska M., 2011. Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego). Zesz. Nauk. PTE 10, 319-331.

Krakowiak-Drzewiecka M., 2011. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_1/.../11ldmtwp.pdf [dostęp: 12.04.2013].

Misiąg W., 2009. Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego. http://www.e--finanse.com nr 3/2009 [dostęp: 12.04.2013].

Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., 2011. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 89, 175-185.

Poniatowicz M., 2011. O tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym. Zesz. Nauk. PTE 10, 237-251.

Skok E., Kowalczyk A., 2011. Samorządy w Unii pogrążone wciąż w kryzysie. Gospodarka i Finanse 29. http://www.wspolnota.org.pl/index.php?

id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=24382&cHash=09da1bdf246b93cbe1f517c4c0afe9d0 [dostęp: 12.04.2013].

Standar A., Puślecki Z.W., 2011. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 2. Statsoft, Kraków.

Swianiewicz P., 2010. Kondycja finansowa samorządów. Wspólnota 5, 48-56.

Swianiewicz P., Łukomska J., 2010. Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Finanse Komunalne 5, 7-32.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 2005. Dz.U. nr 249, poz. 2104.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2009. Dz.U. nr 157, poz. 1240.

Wiśniewski M., 2011. Ocena zdolności kredytowej gminy. Difin, Warszawa.

Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, 2011. Ministerstwo Finansów, Warszawa. http://www.mf.gov.pl [dostęp: 12.07.2012].

Published : 2013-12-31


Standar, A. (2013). Ratio Analysis of the Financial Situation in Local Governments of the Wielkopolska Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 219-232. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/607

Aldona Standar  standar@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)