The Significance of the Authorities' Activity for the Absorption of the Eu Funds and its Influence on a Local Development. The Example of the Szamocin CommuneAbstract

The article is aimed at presenting the authorities' activity when applying for the EU funds and the influence of gained aid on a local development. The Szamocin Commune is the subject of research. The authorities' activity is the commune's strength. Despite their mediocre financial situation, approximately 1/4 of their spending is on investments. The commune's weaknesses include mainly poor quality of the roads in the commune and few sanitary sewage systems. In order to improve the level of a local development and the quality of the inhabitant's life, investments in these areas have been realized thanks to gained EU funds for several years now. The commune could carry out more EU projects does not have its own sufficient resources required in case of financial engineering. It is one of the two barriers to absorb the EU funds, except for an inefficient system of funds allocation.

Keywords

EU funds; District; Local development

Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/ [access: 21.03.2013].

Bański J., Czapiewski K.Ł., 2008. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, 28-32, 39, 60-64.

Czykier-Wierzba D., 2003. Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa.

Dolata M., 2011. Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego. Probl. Roln. Świat. 11 (26), 51-63.

Duś E., 2011. Wysokość i struktura dochodów gmin wiejskich jako miernik stopnia ich peryferyjności. In: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Ed. M. Wesołowska. Studia Obszarów Wiejskich 26, 81.

Głębicka K., Grewiński M., 2003. Europejska polityka regionalna. Elipsa, Warszawa.

http://euro.pap.com.pl [access: 21.07.2008].

Kłodziński M., 2008. Czynniki warunkujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Referat wygłoszony w czasie konferencji "Dezagraryzacja polskiej wsi". Warszawa-Brwinów, http://www.cbr.edu.pl/konf2008/konferencja2008.htm [access: 24.06.2013].

Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/informacje-i-zestawienia [access: 2.02.2013].

Myna A., 2003. Problemy zaopatrzenia ludności w wodę i usuwania ścieków na obszarach wiejskich. In: Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi. Eds B. Górz, C. Guzik. Studia Obszarów Wiejskich 4, 70-72.

Niepublikowane dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [access: 2008].

Niepublikowane dane Miasta i Gminy Szamocin [access: 2008].

Niepublikowane dane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu [access: 2008].

Nurzyńska I., 2012. Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. In: Polska wieś 2012. Wyd. Scholar, FDPA, 176, 197.

Pomajda W., i in., 2002. Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002. FAPA, Warszawa.

Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. SGGW, Warszawa.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?c=331 [access:24.05.2013].

Standar A., Puślecki Z.W., 2011. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Standar A., 2013. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 1(27), 219-232.

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020. 2011. Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Szamocin.

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. 2005. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Szamocin. 2001. Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Szamocin.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 2005. Dz.U. Nr 249, poz. 2104.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2009. Dz.U. Nr 157, poz. 1240.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008-2010. 2011. Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl [access: 12.07.2012].
Download

Published : 2013-12-31


Standar, A., Śledzińska, J., & Zagrodnik, M. (2013). The Significance of the Authorities’ Activity for the Absorption of the Eu Funds and its Influence on a Local Development. The Example of the Szamocin Commune. Journal of Agribusiness and Rural Development, 29(3), 133-147. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/656

Aldona Standar  standar@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Śledzińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Milena Zagrodnik 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)