Financial Situation in the Agricultural Holdings of the EU Countries According to the Potential for ProductionAbstract

The aim of this article is to describe the financial situation in the agricultural holdings of the EU countries in 2005 according to the typological groups of the holdings formed on the basis of their potential for production. The multi-dimensional statistical analysis of the potential for production of the agricultural holdings included into FADN was conducted in the paper. Cluster analysis was used. As a result of grouping six homogeneous clusters of holdings in the EU countries were received. For these typological groups of holdings financial analysis was conducted. A significant diversification of the potential for production and financial results in the agricultural holdings of the EU countries was affirmed. The research showed also, that not only the level of resources of production factors, but also the relations between them affect the financial situation. Holdings from no typological group achieve profitable financial results in all areas of analysis at the same time. Countries, which joined the EU in 2004 have the similar potential for production and financial results. These results are other than those in the EU-15 countries. 

Keywords

Arable farm; Agricultural production; Finance; Typology

Agrobiznes. T. 2. Mikroekonomika. 1996. Red. A. Woś. Wyd. Key Text, Warszawa.

Baer-Nawrocka A., Mrówczyńska-Kamińska A., 2007. Czynnik ziemia w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 22-27.

Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., 2003. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Wrocław.

Błażejczyk-Majka L., Kala R., 2005. Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 7, 5, 5-8.

FADN. 2008. http://ec.europa.eu/agriculture/rica.

Gabrusewicz W., 2005. Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.

Gębska M., Filipiak T., 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E., 2001. Analiza sprawozdań finansowych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.

Grabowski S., 1998. Ekonomika gospodarki żywnościowej. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.

Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z., 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Kisielińska J., 2003. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo 4 (121), 80-98.

Klepacki B., Boratyńska K., 2003. Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży piwowarskiej. Rocz. Nauk. SERiA 6 (5), 1 (2), 89-93.

Kołoszko-Chomentowska Z., 2007. Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej. Rocz. Nauk. SERiA 9, 1, 241-244.

Kowalski A., 1998. Czynniki produkcji w agrobiznesie. Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Majchrzak A., Wysocki F., 2007. Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 218-221.

Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Poczta W., Baer A., 2002. Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kandydujących do Unii Europejskiej. W: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Red. W. Poczta, F. Wysocki. Wyd. AR, Poznań, 85-106.

Poczta W., Średzińska J., Pawlak K., 2008. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych. W: Problemy rolnictwa światowego. T. 19. Red. H. Manteuffel Szoege. Wyd. SGGW, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T., 1994. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

Statystyczne metody analizy danych. 1999. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. AE, Wrocław.

Wasilewski M., Mądra M., 2006. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1, 525-531.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. Cz. I. Wyniki standardowe. 2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Published : 2008-12-31


Poczta, W., Średzińska, J., & Standar, A. (2008). Financial Situation in the Agricultural Holdings of the EU Countries According to the Potential for Production. Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 83-94. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/947

Walenty Poczta  poczta@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Średzińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Aldona Standar 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>