Level of Natural Conditions of the Location Rent of Rural Areas in PolandAbstract

The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to natural conditions of the location rent. The level of natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (forest cover, quality and agricultural usefulness of land, attractiveness resulting from natural conditions, position to sea and lakes). Calculations were based on Central Statistical Office data, Institute of Soil and Plant Cultivation data and information from "Catalogue of Polish lakes" [Choiński 2006].

Keywords

Rural areas; Land annuities; Natural environment

Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl/bdl/app/ strona.html?p_name=indeks [dostęp: 01-11. 2012].

Bański J., 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegl. Geogr. 80, 2.

Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Fierla I., 1998. Struktura przestrzenna gospodarki. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 11-32.

Heffner K., 2011. Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategia, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 175-194.

Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 133-152.

Jakubczyk Z., 2002. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. W: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Mastalska-Cetera B., 2007. Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 12, 85-98.

Ossowska L., Poczta W., 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. T. 69. PWN, Warszawa.

Stola W., Szczęsny R., 2001. Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 159-250.

Taylor E., 2005. Środowisko geograficzne. W: Geografia gospodarcza świata. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 29-112.

Woś A., 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa.

Wskaźniki waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni prodkcyjnej dla gmin Polski. IUNG, Puławy.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Published : 2013-12-31


Ossowska, L., & Poczta, W. (2013). Level of Natural Conditions of the Location Rent of Rural Areas in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 179-188. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/603

Luiza Ossowska  ossowska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Walenty Poczta 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>