Place of Agriculture in the Economy of Polish Regions


Abstract

The objective of the article was to present regional differentiation of Polish agriculture. Resources of production factors - land, labor and capital as well as the relationships between them was discussed. Spatial diversity of agriculture in Poland, rated by determining the production potential of the individual provinces.

Keywords

Production factors; Regional diversity; Farming potential; Agricultural production

Goraj, L. (2011). Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa: MRR.

GUS (2012a). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: GUS.

GUS (2012b). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa: GUS.

Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z. 3, Puławy: IUNG-PIB.

Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji - lata 2004-2006). W: Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową, Raport 90, Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ.

Stolarska, A. (2007). Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 2(17), 454-460.

Woś, A. (1996). Agrobiznes - Mikroekonomika, t. 2. Warszawa: Wyd. Key Text.

Wysocki, F., Lira, J. (2007). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.

Published : 2015-12-31


Beba, P., & Poczta, W. (2015). Place of Agriculture in the Economy of Polish Regions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 17-26. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.2

Patrycja Beba  beba@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Walenty Poczta 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>