Changes in Labour Force Resources in Agriculture in the Central and Eastern European Countries as a Result of Accession to the European UnionAbstract

One of the main problems of agriculture in the CEEC, namely the level of employment in agricultural sector at the moment of their accession to the EU was presented in the report. The paper characterizes also the changes that have already happened and will have to happen in future. The level of employment in agriculture, share of agriculture in employment and the number of employed on 100 ha of UAA in CEEC and EU-15 were compared

Keywords

Labour force; Agriculture; Employment in agricultural sector

Agricultural situation in the European Union 2004. (2005). European Commision.

Burnat M., Pietera B. (2001): Organizacja i przebieg procesu rokowań rolnych. Proces negocjacji rolnych. In: Zrozumieć negocjacje. Rolnictwo. Ed. M. Burnat. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa: 33-53.

Eurostat. (2006). Data base.

Grochowski Z., Woś A. (1979): Procesy rozwojowe polskiego rolnictwa. PWRiL, Warszawa.

Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (2001): Przyszłość wsi polskiej. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 11-33.

Kołodziejczak A. (2003): Rola rolnictwa w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. In: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. Eds B. Górz, C. Guzik. Wyd. PAN, Warszawa: 57-66.

Leopold A. (2001): Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 95-104.

Leopold A. (2002): Możliwości i ścieżki przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. In: Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Eds J. Mujżel, K. Duczkowska-Małysz, E. Mączyńska. Wyd. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa: 17-24.

Przemiany strukturalne w rolnictwie wobec integracji z Unią Europejską. (2000). Ed. W. Łuczka-Bakuła. Wyd. Kat. Ekon. AR, Poznań: 7-17.

Ohvril T. (2003): From ultraliberal model to rural policy - a new challenge for Estonian agriculture. In: Agriculture and rural development in transition economies. Wyd. AR, Kraków: 87-96.

Poczta W. (2001): Stagnacja a warunki rozwoju wsi i rolnictwa. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 105-114.

Poczta W. (2003): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Rosati D. (2002): Nowa Europa raport z transformacji. Wyd. Instytut Wschodni, Warszawa.

Rosner A. (2001): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. In: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Eds I. Bukraby-Rylska, A. Rosner. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa: 47-62.

Siekierski J. (2002): Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów.

Simo D. (2003): Transformation of Slovak agriculture before entering EU. In: Agriculture and rural development in transition economies. Wyd. AR, Kraków: 133-146.

Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. (1999). Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Szczepaniak M. (2001): Polska w okresie przed i po przyjęciu do Unii Europejskiej. Wyd. UWM, Olsztyn.

Tendera-Właszczuk H. (2001): Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - Polska na tle innych krajów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Tomczak F. (2001): Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych. In: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Eds L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Wyd. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 155-173.

Walkowski M. (2004): Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce. In: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Eds Z.W. Puślecki, M.

Walkowski. Wyd. UAM, Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań: 25-42.

Woś A. (1999): Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Woś A. (2004): W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Wróblewska M. (2004): Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej. In: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Eds Z.W. Puślecki, M. Walkowski. Wyd. UAM, Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań: 149-158.
Download

Published : 2007-12-31


Poczta, W., & Fabisiak, A. (2007). Changes in Labour Force Resources in Agriculture in the Central and Eastern European Countries as a Result of Accession to the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 6(385), 109-117. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/963

Walenty Poczta  libcom@libcom.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Fabisiak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>