Natural Conditions of Development in Rural Areas of Middle Pomerania - Synthetic MeasurementAbstract

The article presents natural conditions in rural areas of Middle Pomerania. The region was delimited into four different levels of natural conditions. The research was based on the synthetic indicator.

Keywords

Rural development; Natural development; Synthetic meter

Bank Danych Regionalnych GUS. 1995-2006. http://www.stat.gov.pl.

Brożek L., Suszyński A., 2001. Pomorze Środkowe w nowym podziale administracyjnym. In: Integracja i rozwój Pomorza Środkowego. Eds A. Suszyński, S.

Bartoszewki, L. Brożek. Politechnika Koszalińska, Koszalin, 5-13.

Czaja S., 2002. Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo. In: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Ed. B. Fiedora. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 189-192.

Fierla I., 1998. Struktura przestrzenna gospodarki. In: Geografia gospodarcza Polski. Ed. I. Fierla. PWE, Warszawa, 9-29.

Heffner K., Rosner A., 2002. Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. In: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Ed. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 133-152.

Jakubczyk Z., 2002. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. In: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Ed. B. Fiedora. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 120-125.

Kobyliński R., 2001. Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych. In: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. Ed. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 129-139.

Musiał W., 2005. Korzyści ekonomiczne działań rolnośrodowiskowych na obszarach górskich - wybrane aspekty. Rocz. Nauk. SERiA 7, 4, 305-310.

Winiarski B., 1976. Polityka regionalna. PWE, Warszawa.

Woś A., 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Download

Published : 2008-12-31


Ossowska, L. (2008). Natural Conditions of Development in Rural Areas of Middle Pomerania - Synthetic Measurement. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 81-92. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/912

Luiza Ossowska  ossowskaluiza@wp.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.