The Financial Conditions of the Rural and Urban-Rural Communes of the Pomorskie VoivodeshipAbstract

The aim of the article was to classify the rural and urban-rural communes of the Pomorskie Voivodeship according to their financial condition. To classify the communes the synthetic coefficient based on simple indicators (total revenue per capita, the share of own revenue in the total budget revenue, the share of investment expenditures in the total budgets expenditures, UE funds per capita and the operating result of budget per capita) was used. Five classes were received, from the class with the highest level of financial condition to the class with the lowest level of financial condition. The highest values of simple indicators were observed in the communes with the highest level of financial condition.

Keywords

Financial condition; District property; District; Local revenues

Adamiak J., 2005. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Wyd. Dom Organizatora, Toruń.

Bank Danych Lokalnych. GUS. http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html [dostęp: 21.01.2011].

Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa.

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. 2005. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr/npr_caly.pdf [dostęp: 21.01.2011].

Niewiadomski Z., 2001. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warszawa.

Portal Funduszy Europejskich. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ [dostęp: 8.12.2010].

Program rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa pomorskiego na lata 2005-2013. 2005. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Sobczyk A., 2010. Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania. Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81, 125-136.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2003. Dz. U. Nr 203, poz. 1966.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 2005. Dz. U. Nr 249, poz. 2104.

Wilkin J., 2006. Samo swoi? Polscy rolnicy w Unii Europejskiej. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA. Warszawa.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007. 2009. Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Zawora J., 2010. Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia. W: Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81, 137-145.

Published : 2010-12-31


Ossowska, L., & Ziemińska, A. (2010). The Financial Conditions of the Rural and Urban-Rural Communes of the Pomorskie Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 18(4), 73-85. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/842

Luiza Ossowska  ossowska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Ziemińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.