THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND


Abstract

The objective of this study was to assess the potentialfor growth of non-agricultural rural activities in northwestPoland. The analysis was performed within a linear regressionframework. The results demonstrated that non-agriculturalactivities were determined by entrepreneurship, infrastructureand small size of farms. The estimated potential of nonagriculturalactivities was highest in Zachodniopomorskievoivodeship, moderate in Wielkopolskie voivodeship, andlowest in Lubuskie voivodeship. The results also suggest thatin order to fully tap into the potential of non-agricultural activities,some institutional support needs to be provided by thelocal government

Bański, J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich [Possibility of Development of Alternative Income Sources in Rural Areas]. In: E. Pałka (Ed.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Warszawa: Zakład graficzny UW [in Polish].

Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi [Geography of Polish rural areas]. Warszawa: PWE [in Polish].

Beba, P., Kiryluk-Dryjska, E. (2016). Identyfikacja barier rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce na przykładzie regionu północno-zachodniego [Identification of rural development obstacles in Poland on the example of north-western region]. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, 433, 29–39 [in Polish].

Biernat-Jarka, A. (2004). Działalność pozarolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem [Non-agricultural activities as one of the income source of agricultural households]. In: M. Adamowicz (Ed.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Warszawa: Wyd. SGGW [in Polish].

Brams, S. (1994). Theory of Moves. Cambridge University Press. Czarnota, P. (2013). Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce [Structure of oga in agricultural holdings in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, 15(3), 51–56 [in Polish].

GUS (2016). Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/

Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej [Major trends in the Polish rural areas including deagrarisation and the rise of non-agricultural business activities]. Stud. BAS, 4(24), 9–28 [in Polish].

Kołodziejczyk, D. (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin [Non-agricultural economic activities in private farming on the local scale]. In: E. Pałka (Ed.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN (v. 5, p. 23–33). Warszawa: Zakład Graficzny UW [in Polish].

Krakowiak-Bal, A. (2010). Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach z krajów UE [Other gainful activity in agricultural holdings in Poland and EU countries]. Infr. Ekol. Teren. Wiej., 5, 209–217 [in Polish]

Pałka, E. (2010). Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce [The directions of development of non-agricultural economic activities in rural areas in Poland]. Infr. Ekol. Teren. Wiej., 1, 163–174 [in Polish].

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny [Statistica course with the use of STATISTICA PL at medical examples]. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska [in Polish].

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich [Taxonomic methods in economic typology of agriculture and rural areas]. Poznań: Wyd. UP [in Polish].
Download

Published : 2018-12-31


Kiryluk-Dryjska, E., & Beba, P. (2018). THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND. Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 137-142. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00361

Ewa Kiryluk-Dryjska 
Patrycja Beba 


CitedBy Crossref
2

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.