Changes in the Level of Development of Technical Infrastructure in Communes of the Wielkopolska VoivodeshipAbstract

The article presents changes in the level of development of technical infrastructure communes of the Wielkopolska voivodeship in 2012 compared to 2004. The study analysed the level of the phenomenon one of the taxonomic methods-synthetic measure of development Hellwig was used, and to compare both classifications table mullioned and calculated statistic c2 was used. It was concluded that, there had been major changes to the equipment in the individual elements of the technical infrastructure between 2004 and 2012. All types of infrastructure were reduced and the diversification observed, particularly large for sewage system, water supply system to a smaller extent, which in turn, however, still has a high density dispersion.

Keywords

Technical infrastructure; Synthetic meter; Technical infrastructure of gmina; District

Bank Danych Lokalnych GUS. http://www.gus.gov.pl [dostęp: 20.03.2014].

Borcz Z., 2000. Infrastruktura terenów wiejskich. Akademia Rolnicza, Wrocław.

Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegl. Statyst. 4.

Janowska H., 2002. Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Kapusta F., 2006. Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław.

Kozłowski W., 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Difin, Warszawa.

Kupiec L., Gołębiewska A., Truskolaski T., 2005. Gospodarka przestrzenna: Infrastruktura ekonomiczna. T. 7. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Ratajczak M., 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Standar A., 2014 a. Ewolucja wydatków przeznaczonych na kategorię Gospodarkę komunalną i ochrona środowiska przez gminy województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Maszynopis Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Standar A., 2014 b. Klasyfikacja gmin według kondycji finansowej z wykorzystaniem metody TOPSIS. Maszynopis. Wieś i Rolnictwo [w recenzji].

Standar A., Puślecki Z.W., 2011. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Standar P., 2006. Źródła i bariery finansowania infrastruktury technicznej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego. Maszynopis pracy doktorskiej Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Stawasz D., 2005. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 1990. Dz.U. Nr 16, poz. 95.

Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Published : 2014-12-31


Standar, A., & Bartkowiak-Bakun, N. (2014). Changes in the Level of Development of Technical Infrastructure in Communes of the Wielkopolska Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 147-157. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/490

Aldona Standar  standar@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Natalia Bartkowiak-Bakun 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)