Differentiation of Financial Condition in Local Goverments of Wielkopolska VoivodeshipAbstract

The article presents the typology of financial condition in the Wielkopolska voivodeship according to the criterion of local governments. The analysis was realized on financial data from Statistical Office (BDR) 2006. The results confirmed a big differentiation. Local governments in the Poznański subregion had the largest financial efficiency. This research should be continued in the future, considering the amount of money that will come from the European Union to the budgets of gminas.

Keywords

Finance; District; Financial condition; Typology

Analiza wskaźnikowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2006. 2007. Ministerstwo Finansów. http://www.mf.gov.pl.

Bank Danych Regionalnych GUS. 2006. http://www.gus.gov.pl.

Czempas J., 2004. Inwestycje gminne - wielkość i tendencje (na przykładzie województwa śląskiego). http://www.ae.katowice/pl~kni/czepas.doc.

Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 4.

Kaczor T., Tomalak M., 2000. Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych. Rzeczpospolita 162.

Sukces rozwojowy polskich województw. 2006. Red. T. Kalinowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Klimek E., 2005. Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2002. 2005. W: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech. SGH, Warszawa.

Pankau E., 2005. Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce. 2005. W: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech. SGH, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2007. Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzy-staniu z instrumentów polityki rozwoju gminy. W: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statsoft, Kraków.

Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. Wyd. AE, Wrocław.

Swianiewicz P., Derek M., Kowalczyk A., 2005. Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Studia Geograficzne. T. 35.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 1996. Dz. U. RP 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami.

Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Published : 2008-12-31


Standar, A., & Średzińska, J. (2008). Differentiation of Financial Condition in Local Goverments of Wielkopolska Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 135-145. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/951

Aldona Standar  standar@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Średzińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>