Selected Aspects of Market Adaptations of the Pig Sector in PolandAbstract

In the present article selected aspects of market adaptations of the pig sector in Poland were discussed. Entities of pig sector were analysed from the view of accessibility of the innovations and effects of its implementation. A significant efficacy and considerable quality effects of modernization of the production link, as well as marked distance from the production stage to the final consumer, were shown. Also, causes of problems in innovation transfer to agriculture and role of the vertical and horizontal integration as elements facilitating the adaptation of the whole sector were emphasized.

Keywords

Agricultural markets; Animal production; Pork meat; Innovations; Agricultural production

Agribusines: Kowledge and Innovation Priorities. Aspirations for the 21st Century. 1998. National Council for Agricultural Research, Netherlands, NRLO Report 98/20, Hague. ©www.agro.nl/nrlo/.

Baruk J., 2006. Rynek jako siła napędowa innowacji. Wiad. Stat. 10.

Efekty pomocy kredytowej dla gospodarstw rolnych. 2006. Biul. Inf. MRiRW i ARiMR 10(107).

D‟Apice Paez M.L., 2000. Embrapa Agribusiness Innovation System: An Applied Model 2000. Brazilian Agricultural Research Corporation. http://in3.dem.ist.utl.pl/downloads/cur2000/ papers/S15P06.PDF.

Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce. 2006. Biul. Inf. MRiRW i ARiMR 10(107).

Innovation and training in the agribusiness complex. Synthesis report of a study in various product chains in five European countries. 1999. J. Warmerdam (in. coll.) CEDEFOP 01.1999, Thessaloniki.

Józwiak W., Mirkowska Z., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych. Ser. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Raport 35. IERiGŻ, PIB, Warszawa.

Orylska J, Ogonowski P., Orylski J., 1998. Współczesne technologie w komunikacji agrobiznesu., Agrobiznes - pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich. Mat. Konf. Nauk. Barzkowice. AR, Szczecin.

Pogłowie trzody chlewnej według stanu w dniu 31 marca 2007 r. 2007. GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny. 2005. GUS, Warszawa.

Mały rocznik statystyczny. 2006. GUS, Warszawa.

Rynek mięsa wieprzowego. 2007. Biul. MRiRW. Departament Rynku Roln., 33.

Szymańska E., 2005. Możliwości wykorzystania środków UE na rozwój gospodarstw trzodowych w Polsce. SERiA 7, 1.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2007 roku. 2007. GUS, Warszawa. www.sta.gov.pl.

Woś A., 1998. Agrobiznes. W: Encyklopedia agrobiznesu. Red. A. Woś. Wyd. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

Wyniki oceny trzody chlewnej w 2006 roku. 2007. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Warszawa.

Wykaz Grup Producentów Rolnych na dzień 19.06.2007, Krajowa Rada Spółdzielcza. http://krs. com.pl/grupy/grupy/gpr/gpr-w-polsce,2,.html.

Prezentacja dla inwestorów. 2004. Zakłady Mięsne Duda SA, Zakopane.

Published : 2008-12-31


Gołaś, Z., & Kozera, M. (2008). Selected Aspects of Market Adaptations of the Pig Sector in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 9(3), 63-76. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/928

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>