Financial Condition of Wielkopolska Rural Communes in 2007-2011


Abstract

The main objective of this paper was to evaluate the financial condition of the rural communes of Wielkopolska in 2007-2011. In assessing the fi nancial performance using ratio analysis, TOPSIS method and regression analysis were applied. Studies have shown that synthetic partial measure of the relationship of budget, indicators per capita and debt, as well as the average synthetic assessment of the fi nancial condition of rural communities did not differ from the rural communes and of Wielkopolska in Poland. Rural communes of Wielkopolska best and worst financial condition constituted about 15% of communes, low-and middle-level characterised more than 30% of communes. Typological class communes were strongly differentiated primarily by synthetic measure of the debt. Parameters of the regression model indicated that signifi cant determinants of fi nancial condition are: the ability to create income, expenditure policy and sovereign debt, as well as the scale of unemployment, demographic structure of communes and age structure of the councilors. 

Keywords

District; Village; Financial condition

Bański, J., Czapiewski, K. Ł. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Ekspertyza. Warszawa: IGiPZ PAN.

Bieniasz, A., Gołaś, Z., Łuczak, A. (2013). Zastosowanie metody Topsis do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku. Zesz. Teor. Rach., 70(126), 25-42.

Becker, A., Becker, J. (2009). Zastosowanie metody granicznej analizy danych do oceny gospodarowania województw Polski. W: J. Wątróbski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Bydgoszcz: PSZW.

Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. Municipium.

Goldberger, A. S. (1972). Teoria ekonometrii. Warszawa: PWE.
Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin: Springer.

Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Klimek, E. (2005). Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2002. W: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.

Łuczak, A., Wysocki, F. (2005). Zastosowanie metod klasyfikacji typologicznej i planowania scenariuszowego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.

Majchrzak, A. (2012). Czynniki warunkujące kondycję finansową gmin województwa wielkopolskiego. Niepublikowany maszynopis pracy doktorskiej (s. 30). UP w Poznaniu.

Miszczuk, M. (2004). Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin - próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego. W: E. Sobczak (red.),
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce. Prace Nauk. AE Wroc. 1023.

Ossowska, L., Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 4(18), 73-85.

Pankau, E. (2005). Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce. W: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.

Standar, A., Średzińska, J. (2008). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 4(10), 135-145.

Ślusarz, G. (2005): Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wyd. UR.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (2009). Dz.U. 157 poz. 1241, art. 170.
Wiśniewski, M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.

Bank Danych Lokalnych. GUS; http://www.stat.gov.pl/bdl/ html/indeks.html.

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 (2011). Pobrane dnia 10 lutego 2014 z: http://www.mf.gov.pl/_fi les_/fi nanse_samorzadow/opracowania/nadwyzkaoperacyjna2008-2010.pdf.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, 2010 i w latach 2009- -2011 (2012). Warszawa: MF.
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1089049/4 i-ii_wsk2007-2009opis.pdf.

http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/content/ wskazniki-do-oceny-sytuacji-fi nansowej-jednostek-sam orzadu-terytorialnego-w-latach-2009-2011?redirect=htt [dostęp: 17.12.2013].

Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia. Raport specjalny (2006). Pobrane dnia 10 stycznia 2014 z: http://www.egospodarka.pl/pliki/FitchRatings-finanse- -publiczne.pdf [dostęp: 10.01.2014].

Published : 2015-12-31


Gołaś, Z., & Bieniasz, A. (2015). Financial Condition of Wielkopolska Rural Communes in 2007-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 27-37. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.3

Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>