Strategies of Labour Productivity in Agricultural FarmsAbstract

The labour productivity is one of the most important development parameters of economies. It determines the production costs, supply of cheaper goods and services, dynamics of the market and the purchasing power of societies, their wealth and competitive abilities. As a result of both historical background and effects of an economic transformation, the labour productivity in Polish agriculture is very low. Moreover generally low and stable level of the labour productivity is held at lower abilities to generate the economic surplus and falling agricultural employment. Better effects of economic trans-formation is characteristic for 651 farms involved in agricultural accountancy system carried by Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute. In this group the average growth of labour productivity achieved almost 68% and it was a result of over 26% increase in the value added and over 10% of reduction of work expenditures. This effect in the examined group was reached by 63% farms increasing the labour productivity, 29% farms reducing the labour productivity and 8% keeping the labour productivity at constant level. 

Keywords

Arable farm; Labour efficiency; Agriculture; Effectiveness

Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 1999-2004. European Commission, Agriculture, Eurostat.

Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.

European Competitivenes Report. 2003. Commission Staff Working Document. Commission of the European Communities. Brussels.

Gołaś Z., Kozera M., 2004. Wydajność pracy polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zesz. Nauk. SERiA 6, 1.

Gorzelak E., 1976. Badania nad dochodami i spożyciem w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagad. Ekon. Roln. 5.

Gulbicka B., 1976. Wybrane problemy konsumpcji w rodzinach chłopskich. Zagadn. Ekon. Roln. 5.

Józwiak W., 2003. Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych. IERiGŻ, Warszawa.

Klepacki B., 1987. Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 84, 3.

Landmann O., 2004. Employment, productivity and output growth. Employment Strategy Papers 17.

Nowakowski J., 1997. Nauka o pracy. PWN, Warszawa.

Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F., 1998. Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego na tle rolnictwa UE. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno spożywczego w Polsce. Wyd. FAPA, Warszawa.

Poczta W., 1998. Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. W: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.

Ratajczak K., 1969. Ekonomiczna ocena postępu technicznego w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. PTE, Poznań. Rozprawy i Monografie 15.

Rojewski M., 1976. Wykorzystanie rachunkowości rolnej w badaniach i dydaktyce na wyższych uczelniach rolniczych i ekonomicznych. Zagad. Ekon. Roln. 5.

Rojewski M., Rychlik T., Stańko S. (1987): Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.

Sharpe A., 2002. Productivity concepts, trends and prospects: an overview. The Review of Economic Performance and Social Progres.

Skarżyńska A., Sadowska J., Reinstein J., 1996. Szacunek kosztów i opłacalność produkcji podstawowych produktów rolnych w warunkach cenowych 1996 roku. IERiGŻ, Warszawa.

Stapel S., Pasanen J., Reinecke S., 2004. Purchasing Power Parities and related economic indicators for EU, Candidate Countries and EFTA. Final results 2002 and preliminary results 2003. Eurostat, Statistics in focus 53.

Tomczak F., 2000. Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa: konkluzje dla Polski. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1.

Wiatrak A.P., Ziętara W., 1978. Metodyczne aspekty badania wydajności pracy w rolnictwie. Wieś i Roln. 2.

Woś A., 2000. Rolnictwo polskie w latach transformacji. Post. Nauk Roln. 3.

Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.

Ziętara W., 2000. Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. 41.

Published : 2008-12-31


Gołaś, Z., & Kozera, M. (2008). Strategies of Labour Productivity in Agricultural Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 73-87. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/852

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>