Characteristics of Agricultural Biogas Manufacturers in PolandAbstract

The publication discusses the characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland. The main objective of the study was a comparative evaluation of the technical potential of existing installations for the production of agricultural biogas in Poland by region and voivodeship. The article discusses the technical parameters of agricultural biogas manufacturing installations, including annual yield, installed power (electrical and thermal), as well as their annual electrical and thermal output.

Keywords

Agrobusiness; Biogas; Renewable energy sources; Technical innovations

Bień J., Bień B., 2010. Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie. Inż. Ochr. Środ. 13, 1, 17-27.

Bukowski M., 2012. Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 12, 4, 14-24.

Fugol M., Szlachta J., 2010. Zasadność używania kiszonki z kukurydzy i gnojowicy świńskiej do produkcji biogazu. Inż. Roln. 1, 169-174.

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1639&Itemid=631 [dostęp: 27.12.2012].

http://www.bmelv.de [dostęp: 26.02.2013].

http://www.poldanor.com.pl [dostęp: 15.02.2013].

Jasiulewicz M., 2011. Rozwój energetyki w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA 8, 5, 23.

Jesionek J., Soliński I., 2004. Biomasa - ekologiczne i odnawialne paliwo XXI wieku. Polityka Energetyczna 7, 1, 37-116.

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. 2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Kosewska K., Kamiński J.R., 2008. Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce. Inż. Roln. 1, 189-194.

Kumar S., Kwon HT., Choi KH., Lim W., Cho JH, Tak K., Moon I. 2011. LNG: An eco-friendly cryogenic fuel for sustainable development. Applied Energy 88, 4265-4271.

Piwowar A., 2011. Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev. 3, 71-79.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 2006. Dz. U. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 2012. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2012/Z Prezesa ARR z dnia 12 grudnia 2012 r., Warszawa.

Published : 2013-12-31


Piwowar, A., & Dzikuc, M. (2013). Characteristics of Agricultural Biogas Manufacturers in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 207-217. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/606

Arkadiusz Piwowar  arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland
Maciej Dzikuc 
Uniwersytet Zielonogórski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.