EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE)


Abstract

The purpose of this study is to calculate the externalitiesfor the agriculture and the agri-food industry ofplanned open-cast lignite mining on the Oczkowice reserve.The mine’s area of impact extends to 7 districts of south-westWielkopolska. The study envisages 2 options for the depressioncrater’s impact (mine dewatering) on crop productionand 2 scenarios of losses in livestock production. Losses dueto unrealized production in the agricultural and agri-food sectorswithin a 100-year time horizon (50 years of mining and50 years for hydrological recovery) are estimated to rangefrom PLN 22.4 billion to PLN 174 billion. Externals costs, definedas lost profits, are estimated to range from PLN 5.1 billionto PLN 39.5 billion. Compared to the value of lignitefrom the Oczkowice reserve, the level of external costs andproduction losses in the agricultural and agri-food sectorsmake open-cast lignite mining at that location an economicallyunviable project.

Keywords

open-cast lignite mining; externalities; crop production; agri-food industry

Baum, R. (2014). Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie [Methodology of valuation of external effects in agriculture]. In: J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (pp. 73–100). Warszawa: IERiGŻ PIB [in Polish].

Baum, R., Śleszyński, J. (2008). Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. [Theoretical aspects of sustainable and sustainable development of farms]. Ekon. Środ., 1(33), 8–24 [in Polish].

Bojarski, L. (Ed.). (1996). Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim 1:1 000 000 [Hydromatic and hydrodynamic Atlas of the Paleozoic
and Mesozoic as well as the ascending salinity of groundwater in the Polish Lowlands 1: 1,000,000]. Warszawa:
Państw. Inst. Geol. [in Polish].

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Powszechny spis rolny 2010 Characteristics of farms in the Wielkopolskie voivodeship. Agricultural census] (2015). Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].

Dąbrowski, S., Dąbrowska, M., Trzeciakowska, M., Wesołowski, K., Pawlak, A. (2015). Bilans wód podziemnych
w obrębie struktur wodonośnych oraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania i określeniem rezerw zasobowych dla firmy Pudliszki Sp. z o.o. oraz ich utraty w warunkach działalności górniczej na odkrywce złoża Oczkowice z uwzględnieniem gmin Miejska Górka, Krobia, Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, Pępowo [The balance of groundwater within aquifers and assessment of their documentation, use and determination of resource reserves for Pudliszki Sp. z o.o. and their loss in the conditions of mining activity on the open pit deposit in Oczkowice, including the municipalities of Miejska Górka, Krobia, Poniec, Bojanowo, Rawicz, Jutrosin, and Pępowo]. Hydroconsult Sp. z o.o. [in Polish].

Deczkowski, Z., Gajewska, I. (1980). Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej [Mesozoic and tertiary trenches of the Sudetic Monocline area]. Prz. Geol., 28(3), 151–156 [in Polish].

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2015 roku [Physical dimensions of animal production in 2015] (2016).
Warszawa: GUS [in Polish].

Frei, C., Whitney, R., Schiffer, H. W., Rose, K., Rieser, D. A., Al-Qahtani, A., Thomas, P., Turton, H., Densing, M., Panos, E., Volkart, K. (2013). World Energy Scenarios. Composing energy futures to 2050. World Energy Council.

Gilewska, M., Otremba, M. (2013). Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina. [Revitalisation of post-mining resions in the area of the town of Konin]. Zesz. Nauk. Uniw. Zielonog. Inż. Środ.,
149(29), 59–67 [in Polish].

Gruszczyński, S. (2010). Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych [Classification of soils in post mining areas reclamation]. Przegl. Górn., 66(10), 120–125 [in Polish].

GUS (2012–2016). Skup i ceny produktów rolnych w… [Purchase and prices of agricultural products in…] 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Warszawa: GUS [in Polish].

Kasztelewicz, Z., Sikora, M., Zajączkowski, M. (2012). Złoże Poniec-Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnego [The Poniec-Krobia deposit in extending the Konin lignite mining and power generation basin]. Polit. Energ., 15(3), 135–146 [in Polish].

Kępińska-Kasprzak, M. (2015). Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą Hydrological
droughts in Poland and their impact on water management]. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk. [in Polish].

Kiełczewski, D. (2011). Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach
między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu [Homo oeconomicus versus homo sustinens. Remarks on methodological differences between the economy of sustainable development and the mainstream economy]. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki (pp. 12–27). Białystok: WSE [in Polish].

Malewski, J. ( 2011). Wielkość i koszty zabezpieczenia roszczeń w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego [The value and costs of claims security in opencast lignite mines]. Przegl. Górn., 10, 88–96 [in Polish].

Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wielicki, W. (2004). Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego [Vertical integration and profitability of pig production]. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu [in Polish].

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku [The energy policy of Poland until 2050] (2015). Projekt Ministerstwa Gospodarki. Warszawa.

Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju [Methodological aspects of the economics of sustainable development]. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki (pp. 69–81). Białystok: WSE [in Polish].

Przybyłek, J. (2015). Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski. [Brown coal – wealth or curse of south-west Wielkopolska]. Przegl. Wielkop., 29, 3(109), 35–49 [in Polish].

Przybyłek, J., Górski, J. (2016). Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym. Przegl. Geol., 64(3), 183–191 [in Polish].

Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 1999 [Report on the state of the environment in the Wielkopolskie voivodeship in 1999] (2000). Poznań: WIOŚ [in Polish].

Raport z wyników spisów powszechnych 2002 [Report on the results of 2002 censuses] (2003). Województwo wielkopolskie. Poznań: Urząd Statystyczny [in Polish].

Rocznik statystyczny przemysłu [Statistical industry] (2017). Warszawa: GUS [in Polish].

Stachowski, P. (2007). Ocena odbudowy zwierciadła wody na terenach przekształconych działalnością górnictwa węgla brunatnego [Assessment of the reconstruction of the water table in the areas transformed by brown coal mining]. Rocz. Ochr. Środ., 9, 225–238 [in Polish].

Zwierzęta gospodarskie w 2015 roku [Livestock in 2015] (2016). Warszawa: GUS [in Polish].

Zegar, J. (2012). Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym świecie [Conditions and factors of sustainable agriculture development in the modern world]. In: J. Zegar, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15). Warszawa: IERiGŻ-PIB [in Polish].

Zegar, J. (2013). Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia [The issue of food security and economics].

Materiały konferencyjne IX Kongres Ekonomistów Polskich. Retrieved May 24th 2016 from: kongres.pte.pl/kongres/do-pobrania.html
Download

Published : 2018-12-31


Pepliński, B. (2018). EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE). Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 213-223. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00389

Benedykt Pepliński 


CitedBy Crossref
3

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.