Technical, Economical and Social Conditions for Diversification of Labour Productivity in Family FarmsAbstract

This paper presents the structural conditions of labour productivity in individual farms carrying on farm accountancy under supervision of Agricultural Economics and Food Economy Institute in 1993-1997.

Keywords

Labour efficiency; Individual arable farms; Structure of revenue and expenditure of the rural population

Gburczyk S. (1985): Struktura agrarna a efektywność produkcji rolniczej. Zagad. Ekon. Roln. 4: 58-66.

Gorzelak E. (1976): Badania nad dochodami i spożyciem w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagad. Ekon. Roln. 5: 45-52.

Gulbicka B. (1976): Wybrane problemy konsumpcji w rodzinach chłopskich. Zagad. Ekon. Roln. 5: 80-93.

Klepacki B. (1987): Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 84, 3: 137-152.

Kurek E. (1974): Wpływ przychodów pieniężnych na ogólne wydatki produkcyjne i wydatki na nawozy mineralne w ujęciu dynamicznym. Zagad. Ekon. Roln. 5: 19-37.

Niezgoda D. (1986): Ekonomika substytucji w rolnictwie. PWN, Warszawa.

Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 247.

Ratajczak K. (1969): Ekonomiczna ocena efektywności postępu technicznego w PGR. Rozpr. Monogr. PTE 15, Poznań.

Roczniki statystyczne (1994-1998). GUS, Warszawa.

Rojewski M. (1976): Wykorzystanie rachunkowości rolnej w badaniach i dydaktyce na wyższych uczelniach rolniczych i ekonomicznych. Zagad. Ekon. Roln. 5: 96-111.

Skarżyńska A., Sadowska J., Reinstein J. (1996): Szacunek kosztów i opłacalność produkcji podstawowych produktów rolnych w warunkach cenowych 1996 roku. IERiGŻ, Warszawa.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych (dane jednostkowe stałej zbiorowości 528 gospodarstw z lat 1993-1997). IERiGŻ, Warszawa.

Zawadzki W. (1991): Wycena gruntów rolniczych. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, 299. IERiGŻ, Warszawa.

Ziętara W. (2000): Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW 41: 19-34.

Published : 2003-12-31


Gołaś, Z., & Kozera, M. (2003). Technical, Economical and Social Conditions for Diversification of Labour Productivity in Family Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(358), 51-70. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1048

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>