DYDAKTYKA

     Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska  realizuje ofertę dydaktyczną dającą podstawy i przygotowującą absolwentów różnych kierunków studiów Naszego Uniwersytetu do świadomego zarządzania środowiskiem przyrodniczym. W naszej działalności dydaktycznej koncentrujemy się na dwóch  obszarach funkcjonowania człowieka w przestrzeni przyrodniczej. Szczególną uwagę zwracamy na konieczność realizacji ochrony środowiska przyrodniczego oraz nowoczesnej ochrony roślin uprawnych. Zajęcia dydaktyczne realizujemy na wielu kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Do kierunków tych należą: architektura krajobrazu, medycyna roślin, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo. Podstawowymi przedmiotami realizowanymi w Katedrze są między innymi: ekologia, ekologia w świadomości społecznej, ekologia i ochrona środowiska, entomologia, diagnostyka szkodników roślin, fauna w krajobrazie, metody ochrony roślin, ochrona środowiska przyrodniczego, organizacja i zarządzanie krajobrazem, waloryzacja przyrodnicza, a także szereg przedmiotów realizowanych dla kierunku ochrona środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii (pełen wykaz realizowanych przedmiotów w tabeli). Obok poszerzania oferty dydaktycznej naszej Katedry bardzo istotnym kierunkiem działania jest dbałość o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia.

     Celem nauczania w ramach wymienionych przedmiotów jest przygotowanie absolwentów Naszego Uniwersytetu do pełnego zrozumienia zasad funkcjonowania ekosystemów, przyczyn degradacji przyrody oraz konieczności i możliwości jej ochrony. W efekcie wiedzy zdobytej w ramach tych przedmiotów studenci dowiadują się jakie są podstawowe cele ochrony przyrody, poznają główne przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego (w tym: atmosfery, wód, gleb i zmian klimatycznych) oraz zagrożenia dla różnorodności biologicznej w Polsce. Przedstawione są metody waloryzacji przyrodniczej i monitoringu zmian zachodzących w środowisku przy wykorzystaniu organizmów żywych. Omawiane są podstawy prawne z uwzględnieniem przepisów prawa międzynarodowego i krajowego z zakresu ochrony środowiska i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. Studenci zapoznają się także z organizacją ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej, a także ze strategią ochrony przyrody oraz zasadami i formami eksploatacji środowiska przyrodniczego.

     W zakresie grupy przedmiotów nauczających ochrony roślin uprawnych w pierwszym rzędzie realizowane jest zapoznanie studentów z morfologią, biologią i szkodliwością potencjalnych gatunków szkodników roślin uprawianych w Polsce. Przedstawiane są także metody rejestracji, prognozowania oraz zapobiegania pojawom szkodników. Dużo uwagi poświęcone jest na zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej.

     Blok naszych przedmiotów ma rozbudzić świadomość, że ochrona zasobów przyrody jest podstawą dla zrównoważonego rozwoju, a w podejmowaniu decyzji zawsze należy kierować się etyką dla dobra naszej przyrody.

 

 

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach w Katedrze Entomologii i Ochrony Środowiska

 

kafelek_ak kafelek_ekoe kafelek_mr
kafelek_osrod kafelek_ogr kafelek_rol
kafelek_rk