Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu nakierowaną w swych działaniach badawczych i dydaktycznych na szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze oraz zaspokojenie potrzeb człowieka. Domeną Naszej Katedry jest w szczególności: ochrona i kształtowanie środowiska w tym szczególnie ochrona różnorodności biologicznej, a także  zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, oraz postęp naukowo techniczny w sektorze rolno-żywnościowym szczególnie w zakresie ochrony roślin uprawnych. Za kluczowe uznajemy te badania naukowe i kierunki kształcenia, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu, wzmacniają prestiż Uczelni oraz zwiększają szansę na pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. W swoich działaniach pracownicy Katedry kierują się podstawowymi wartościami akademickimi zgodnie z Europejską Kartą Naukowca.