ł The Output of the Average Individual Farm in Poland and in the European Union Countries. An Attempt of Defining Similarity of Structures in 2005Abstract

The aim of this research is to compare an average Polish farm with an average EU farm according to agricultural total output. A comparative analysis is based on FADN data for the year 2005. Basic method of this research was a descriptive and comparative analysis. Descriptive statistics methods were also used - among them, so-called measure of structure's similarity. The comparison of results of Polish average farm with the results obtained by EU average farm revealed that the value of the majority of chosen economic variables observed in Polish average farm was c.a. three times lower than the EU average. In each of three rankings - prepared according to the criteria of total output, crops produc-tion, livestock production Polish average farm came low down. The results obtained with the use of the measure of structure's similarity, demonstrate that the structure of total out-put in Polish average farm in the 2005 year is - to some extent - similar to Belgian, Lat-vian and Finnish ones. On the other hand, structure of crops production in Polish farm was similar to a considerable degree to Finnish and British structures, while the livestock production of Polish average farm was similar to a large extent to the structure observed in Hungarian farms.

Keywords

Individual arable farms; Agricultural production; Farm Accountancy Data Network (FADN)

Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.

FADN data. 2007. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.

Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. 2003. Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, Warszawa.

Ryś-Jurek R., 2007. Porównanie sytuacji ekonomicznej polskich indywidualnych gospodarstw rolnych z gospodarstwami innych krajów UE w latach 2000-2005. In: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Ed. H. Manteuffel Szoege. T. 17. Wyd. SGGW, Warszawa, 114-123.

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Woś A., 2000. Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 465, Warszawa.

Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Download

Published : 2008-12-31


Ryś-Jurek, R. (2008). ł The Output of the Average Individual Farm in Poland and in the European Union Countries. An Attempt of Defining Similarity of Structures in 2005. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 119-133. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/915

Roma Ryś-Jurek  rys-jurek@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.