Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011Abstract

The main aim of the article is evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011. Tendencies in range of investment activity after 2000 should by favourably estimate. Essential improvement in this area has happened especially after integration with the EU, in relationship to possibilities of funding investments by union funds. Also the enlargement of integration investment activity in agriculture has been noticed on background of tendency in total economy. In spite an increasing tendency in case of ability to invest in agriculture, its level was insufficient to set - back decapitalization of fixed assets in the whole agriculture. The situation would be positive if the tendency of growth degree of consumption of assets was stopped. On the other hand, awareness is necessary of the considerable differentiation in relation to investment activity with regard to the scale of production. It can be supposed, that started investment processes will bring to a part of agricultural farms multiplied effects which will actively use the investment support under the CAP instruments and preferential credits. It will intensify the processes of polarization in agriculture. 

Keywords

Inwestycje w rolnictwie; Fundusze unijne; Rolnictwo

Christensen G., Lacroix R., 1997. Competitiveness and Employment. A Framework for Rural Development in Poland. World Bank Discussion. Paper 383, Washington DC.

Czubak W., 2012. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 57-67.

Efekty wsparcia udzielanego przez ARiMR z unijnych programów pomocowych. Materiały ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/efekty-unijnej-pomocy-udzielanej-przez-arimr. html [dostęp: styczeń 2013].

Grzelak A., 2012. Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 57-67.

Hayami Y., Godo Y., 1995. Economics and Politics of Rice Policy in Japan: A perspective on the Uruguay Round. 6-th Annual East Asian Seminar on Economics, Regionalism vs. Multilateral Trade Arrangement, Seoul.

Józwiak W., 1999. Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych. Zag. Ekon. Roln. 4-5, 13-26.

Józwiak W., 2008. Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstwach rolnych na obszarach OSN. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie 8, 2B, 51-59.

Józwiak W., Kagan A., Mirkowska Z., 2012. Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zag. Ekon. Roln. 3, 3-26.

Kata R., 2011. Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kulawik J., 2001. Polityka kredytowa, a modernizacja rolnictwa. Zag. Ekon. Roln. 1, 17-26.

Poczta W., Czubak W., 2007. Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. Program Wieloletni 2005-2009, nr 66. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 40-77.

Rembeza J, Seremak-Bulge J., 2009. Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008. IERiGŻ, Warszawa.

Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2000-2011. 2000-2011. GUS, Warszawa.

Sadowski A., Giżycka W., 2012. Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 1(23), 123-133.

Sadowski A., Poczta W., 2007. Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wyd. AR, Poznań.

Sass R., 2012. Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 225-240.

Swinnen J, Gow H., 1999. Agricultural Credit Problems and Policies During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe. Food Policy 24, 21-45.

Weiss C., 1999. Farm Growth and Survival: Econometric Evidence for Individual Farms in Upper Austria. Am. J. Agric. Econ. 81, 103-114.

Wigier M., 2009. Ocena oddziaływania programów PROW i SPO na działalność inwestycyjną w rolnictwie, prezentacja podczas konferencji IERiGŻ. Pułtusk, www.ierigz.waw.pl/download/MzY5NA== [dostęp: styczeń 2012].

Woś A., 2000. Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Grzelak, A. (2013). Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 111-120. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/623

Aleksander Grzelak  agrzelak@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.