Aktualności

WYJAZDY NA PRAKTYKI ERASMUS

Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że termin rejestracji on-line dla doktorantów zainteresowanych wyjazdami na praktyki w tym roku akademickim 2016/17 upływa 18 listopada 2016.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej programu Erasmus Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (link).


EGZAMINY DOKTORSKIE Z FILOZOFII

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia podpisała umowę z Panem Prof. UAM dr. hab. Januszem Wiśniewiskim w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich z Filozofii. Umowa obowiązuje do 30 września 2017 r.

Pan Profesor J. Wiśniewski jest kierownikiem Zakładu Filozofii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a,  pok. 216 (na Morasku), tel. 607 245 955, e-mail:  janusz.wisniewski@amu.edu.pl

Doktoranci przygotowujący się do egzaminu doktorskiego z Filozofii są zobowiązani do osobistego zgłoszenia się do Pana Profesora Wiśniewskiego w celu ustalenia zakresu egzaminu doktorskiego, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.    


EGZAMINY DOKTORSKIE

Uwaga! Osoby, które deklarują chęć składania egzaminu z Filozofii w ramach tegorocznych egzaminów doktorskich są zobowiązane do zgłoszenia tej informacji drogą e-mailową do członka URSD odpowiedniego dla każdego Wydziału. Ostateczny termin przesłania informacji to 27.10.2016 r.


WOLONTARIAT W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą odbycia praktyk i staży w ramach programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim".

Uczestnictwo w programie to szansa na m.in. zdobycie doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze specyfikacją pracy urzędów administracji rządowej oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo TUTAJ.

 

Uwaga! Termin składania dokumentów upływa 30 października 2016 r.


DNI DOKTORANTA 2016

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa na III edycję konferencji naukowej Dni Doktoranta, która odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 94.

Celem konferencji jest prezentacja badań służących rozwojowi nauk przyrodniczych, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska młodych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach konferencji zaplanowano blok referatowy i posterowy.

Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce Dni Doktoranta.


KONFERENCJA NAUKOWA
 
Dnia 21.01.2017 r. w Poznaniu odbędzie się Jubileuszowa X Edycja Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki.  Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć pod adresem http://www.doktorant.com.pl/x-edycja.html. (do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja trwa do 21.10.2016 r.
 
Terminy Konferencji w innych miastach:
3.12.2016 - Warszawa
10.12.2016 - Wrocław
14.01.2017 - Kraków

STYPENDIA W NIEMCZECH
 
Doktoranci, związani tematycznie z Ochroną Środowiska lub pokrewnymi kierunkami, mają możliwość odbycia stypendium w Niemczech w okresie od 6 - 12 miesięcy.
Pozostałe informacje oraz szczegóły dotyczące stypendium znajdziecie Państwo w dołączonym plakacie: PLAKAT
 
Zgłoszenia są przyjmowane do 16 września 2016 r.!
 

UŻYCIE DANYCH STATYSTYCZNYCH W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH I OPRACOWANIACH NAUKOWYCH
 
21 Seminarium w cyklu Badania Naukowe - "Użycie danych statystycznych w badaniach biomedycznych i opracowaniach naukowych".
 
Informacje organizacyjne:
Termin: 20 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 8 kwietnia 2016 r.
560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 9 kwietnia 2016 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje poza programowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

Zgłoszenia*:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
a) faksem – formularz w załączeniu
 
* Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
 
Program seminarium:
10:00    Otwarcie seminarium, przedstawianie programu.
 
10:15    Wykład i dyskusja: Wykorzystanie danych statystycznych do przygotowania publikacji naukowych z badań medycznych. Wymogi stosowania  danych statystycznych w publikacjach medycznych. Wymogi co do jakości danych statystycznych w redakcjach pism zagranicznych o wysokim Impact Factor (IF):
- Które dane statystyczne umieszczamy, a które nie?
- Opis analizy statystycznej w sekcji ‘Metody’.
- W jaki sposób przedstawiamy dane statystyczne?  (jaka dokładność, procenty, zmienne ciągłe i dyskretne, dane z rozkładem normalnym i bez, dane sparowane, dane transformowane, małe próby).
- Jak raportować dane statystyczne w różnych rodzajach badań?
- porównania z użyciem testów inferencyjnych, jak raportujemy wartości P
- testy wielokrotne
- asocjacje i związki – analiza korelacji
- analiza regresji
- regresja logistyczna
- krzywe przeżycia
- metaanaliza
- statystyki bayesowskie i metody bootstrap
- Podstawowe błędy przedstawiania wyników badań i opisu statystycznego takich badań: miary tendencji centralnej, miary rozrzutu , wielkość próby, typy testów inferencyjnych, prawdopodobieństwo a posteriori a istotność, typy wykresów, kompozycja tabel i wykresów.
Prof. Dr hab. Cezary Watała, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
11:15    Wykład: Metodologia badań naukowych a analizy statystyczne:
- Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje (SMAR) – logika programu badań empirycznych:
- SMAR jako strategia polegająca na wielokrotnym powtarzaniu pewnej prawidłowości w badaniach naukowych.
- Wykazanie powtarzalności podstawowego efektu.
- Sprawdzenie skuteczności manipulacji eksperymentalnej.
- Maksymalizacja trafności wewnętrznej.
- Maksymalizacja trafności zewnętrznej.
- Eliminacja alternatywnych wyjaśnień.
- Poszukiwanie moderatorów efektów:
- Poszukiwanie mediatorów efektów.
- Propensity Score Matching – Statystyczny wpływ netto:
- Propensity score matching – Statystyczny wpływ netto, czyli jak do obserwacji z grupy eksperymentalnej dobrać obserwacje podobne, ale jednocześnie będące grupą odniesienia (na przykładzie analizy przeżycia)?
Konrad Hryniewicz, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
 
12:15    Przerwa, poczęstunek
 
12:45    Wykład: Nowoczesna analiza danych w systemie R. Przygotowanie danych, statystyka, wizualizacja i powtarzalne badania.
System statystyczny R (http://r-project.org) jest językiem programowania wyposażonym w tysiące bibliotek zawierających funkcje do analizy danych i modelowania.
Jeden z twórców poprzednika R, języka S, John Chambers otrzymał nagrodę Software System Award ASA z komentarzem: “S has forever altered the way people analyze, visualize, and manipulate data”.
W ostatnich latach R stał się narzędziem używanym praktycznie wszędzie: w firmach z najróżniejszych branż, instytucjach naukowych i publicznych. Darmowy do wszelkich zastosowań R jest standardowym narzędziem współczesnej statystyki stosowanej i wypiera rozwiązania komercyjne. Jeśli nawet R w firmie nie jest podstawowym narzędziem analizy danych, to uzupełnia systemy komercyjne. Praca w R jest też niezbędną umiejętnością dla analityka i coraz częściej znajomość R jest wymagana przez pracodawców.
Krótko mówiąc: trzeba znać R.
Uczestnicy poznają specyfikę i możliwości R oraz jego podstawy: jak przetwarzać dane, wizualizować je, wyliczać statystyki oraz budować podstawowe modele statystyczne. Dowiedzą się też, jak wykonywać w R powtarzalne badania (ang. reproducible research).
Dr inż. Artur Suchwałko, analityk danych i statystyk, programista, trener, założyciel i właściciel firmy QuantUp.pl
 
14:15    Przerwa
 
14:40    Wykład: Analizy statystyczne w pracach naukowych – czego unikać, na co zwracać uwagę.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, których praca wymaga znajomości podstawowych metod statystycznej analizy danych. Prezentowany materiał będzie szczególnie przydatny dla: studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, osób prowadzących badania naukowe, a w szczególności medyczne badania kliniczne, dla osób zajmujących się analizą danych ankietowych, statystyką biomedyczną, dla pracowników szkół wyższych oraz wszystkich zaineresowanych. Słuchacze tego wykładu zapoznają się z podstawowymi trudnościami i błędami jakie są najczęściej popełniane przy przeprowadzaniu statystycznej analizy danych. Szczególny nacisk położony będzie na właściwą interpretację otrzymywanych wyników.
Wykład będzie obejmował następujące zagadnienia:
- Rodzaje najczęściej wykonywanych analiz statystycznych.
- Błędy popełniane przy prezentacji niepewności pomiarowych, prezentacja liczbowej wartości wyniku pomiarowego (w tym cyfry znaczące).
- Problemy z umiejętnością patrzenia na projekt badań naukowych przez pryzmat analiz statystycznych, które później będą wykorzystywane przy analizie zebranych danych – brak jednorodności i reprezentowalności badanej próby, problem losowego doboru próby, itp.
- Cechy statystyczne:
- Błędy w doborze i odpowiednim wykorzystywaniu skal pomiarowych.
- Błędy w budowie szeregów rozdzielczych.
- Definicja prawdopodobieństwa
- Problem z liczebnością próby – moc testu statystycznego.
- Błędy popełniane przy testowaniu hipotez statystycznych, a w tym problemy dotyczące:
- Właściwego zrozumienia pojęcia hipoteza statystyczna.
- Właściwego zrozumienia pojęcia poziom istotności α.
- Właściwego doboru testów statystycznych.
- Weryfikacji założeń testów statystycznych.
- Porównań wielokrotnych „każdy z każdym”.
- Istotności współczynnika korelacji r.
- Czym jest wartość p.
Dr n. farm. Dominik W. Marciniak, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 
15:45    Pytania i odpowiedzi.
 
16:00    Zakończenie seminarium.
 

WYNIKI KONKURSU NA PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W SENACIE
 
Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów w dniu 30 marca 2016 r. wybrała Marlenę Wojnowską na przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Senacie w kadencji 2016-2020.
 

SEMINARIUM "KARIERA NAUKOWA W EUROPIE. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW"
 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Centrum Informacji EURAXESS zaprasza na seminarium: Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców.

Seminarium odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.
Seminarium jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php.
 

KONKURS NA PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W SENACIE

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs na przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wzór karty zgłoszeniowej znajdziecie Państwo TUTAJ.
 
Podpisaną zgodę na kandydowanie należy dostarczyć do wymienionych poniżej osób do 30.03.2016 r., do godziny 15.00.
Agnieszka Andrzejewska - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (tel. 603 314 272)
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska,
ul. Wojska Polskiego 71 F.
lub
Aleksandra Sowinska - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (tel. 500 104 499),
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
ul. Piątkowska 94.
 
Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów:
WRiB - Agnieszka Andrzejewska - przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
WL - Adrian Łukowski - wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
WIŚiGP - Aleksandra Sowinska
WOiAK - Anna Kowalska
WNoŻiŻ - Paulina Zielińska
WTD - Marlena Wojnowska
WMWiNoZ - Mateusz Rawski
 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ELEKTORA DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW Z GRUPY DOKTORANTÓW, II TURA
 
Kadencja: 2016-2020
 
Liczba oddanych głosów: 110  
Liczba poprawnie oddanych głosów: 109
Liczba głosów nieważnych: 1
 
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Jaśkowski Bartłomiej - 0
Gnus Michał - 3
Majewski Michał - 1
Szałkiewicz Ewelina - 56
Świtek Stanisław - 45
Wojtanowicz-Markiewicz Katarzyna - 4
 
Na podstawie uzyskanych wyników głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła, że w II turze wybrano:
1. Szałkiewicz Ewelinę - przedstawiciel doktorantów w Uczelnianej Komisji Elektorów.
 

LISTA KANDYDATÓW NA ELEKTORÓW UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW Z GRUPY DOKTORANTÓW
 
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zgodnie z § 50 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  ZARZĄDZA II TURĘ WYBORÓW na przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.
 
Wybory odbędą się 2 marca 2016 r. (tj. środa). Głosować można w godzinach  od 10 do 12, w sekretariacie Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska (pokój 117), ul. Wojska Polskiego 71F, bądź też u przedstawiciela URSD swojego Wydziału. Każdy doktorant ma prawo oddać tylko 1 głos, głosuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku tylko JEDNEJ osoby.  

 


WYNIKI GŁOSOWANIA NA ELEKTORA DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW Z GRUPY DOKTORANTÓW
 
Kadencja: 2016-2020
 
Liczba oddanych głosów: 129  
Liczba poprawnie oddanych głosów: 126
Liczba głosów nieważnych: 3
 
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Jaśkowski Bartłomiej - 2
Gnus Michał - 3
Majewski Michał - 5
Szałkiewicz Ewelina - 65
Świtek Stanisław - 41
Wojtanowicz-Markieiwcz Katarzyna - 10
 
Dokładny termin II tury głosowania zostanie podany wkrótce.

 

 

LISTA KANDYDATÓW NA ELEKTORÓW UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW Z GRUPY DOKTORANTÓW
 
1. Gnus Michał - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
2. Jaśkowski Bartłomiej - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach                        
3. Majewski Michał - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach                                
4. Szałkiewicz Ewelina - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej                                     
5. Świtek Stanisław - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach                               
6. Wojtanowicz - Markiewicz Katarzyna - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach                                             

 


 
KONFERENCJA DOCTHORIUM
 
Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców docThorium.
Konferencja odbędzie się dnia 21.05.2016 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Bloki tematyczne konferencji:
-nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka) i inżynieryjne,
-nauki medyczne i farmaceutyczne,
-nauki społeczno-ekonomiczne oraz humanistyczne.
 
Konferencja przeznaczona jest dla:
– Studentów studiów II stopnia,
– Doktorantów,
– Pracowników naukowych z tytułem doktora.
 
Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w Książce Abstraktów z numerem ISBN.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Konferencji www.docthorium.pl
 

WYBORY NA PRZEDSTAWICIELA DOKTORANTÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
 
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zgodnie z § 50 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza wybory spośród wszystkich doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.
 
Wybory przedstawiciela doktorantów do UKE zostały zarządzone wg następującego kalendarza:
 
01.02. - 04.02.2016 zgłaszanie kandydatur (należy dostarczyć podpisaną zgodę na kandydowanie - załącznik)
                                   Podpisaną zgodę na kandydowanie należy dostarczyć do wymienionych poniżej osób do 04.02.2016 r., w godzinach 9.00 - 15.00:
                                 Agnieszka Andrzejewska - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
                                 Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska,
                                 ul. Wojska Polskiego 71 F,
                                 tel. 603 314 272
                                 lub
                                 Aleksandra Sowinska - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
                                 Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
                                 ul. Piątkowska 94,
                                 tel. 500 104 499
 
Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów:
WRiB - Agnieszka Andrzejewska - przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
WL - Adrian Łukowski - wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
WIŚiGP - Aleksandra Sowinska
WOiAK - Anna Kowalska
WNoŻiŻ - Paulina Zielińska
WTD - Marlena Wojnowska
WMWiNoZ - Mateusz Rawski
 
05.02.2016 r. - ogłoszenie listy kandydatów na przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Komisji Elektorów;
 
08.02.2016 r. - spotkanie kandydatów z doktorantami;
                         Godzina: 14.00
                         Miejsce głosowania: sala seminaryjna Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, sala 116 (ul.Wojska Polskiego 71F)
 
10.02.2016 r. - wybory;
                         każdy doktorant ma prawo oddać tylko 1 głos, głosuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku tylko JEDNEJ osoby.
                         Godzina: 10.00-12.00
                         Miejsce głosowania: Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, sala 117 (ul. Wojska Polskiego 71F)
 
12.02.2016 r. - ogłoszenie wyników.*
* Informacje dotyczące wyborów przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów będą aktualizowane na stronie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 

IV KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI
 
Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „IV KONGRESIE MŁODYCH LUDZI NAUKI – wizja, nauka, postęp”, który odbędzie się 12 marca 2016 roku w Olsztynie.
 
Organizatorami konferencji są:
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie
Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Rada Samorządu Doktorantów
Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Traicon S.C.
Dziedzic & Moczulski
 
W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach naukowych:
Agricultural Engineering (ISSN 2083-1587) – 10pkt,
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587) – 10pkt
Technical Sciences (ISSN 1505-4675) – 11pkt.
 
 
 Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć:
1. W I Komunikacie (tutaj)
2. Na stronie internetowej konferencji:  www.doktoranci.com.pl
3. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: kontakt@dokoranci.com.pl
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu Facebook, na którym będziemy na bieżąco aktualizować informacje o nadchodzącej konferencji: https://www.facebook.com/trainingandconference
 

KONFERENCJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch organizowanych Konferencjach dla Młodych Naukowców:
 
1. NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców
2. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja
 
Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć klikając na poniższe linki:
(do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja do 17.02.2016 r.
 

KONKURS PAN
 

Przypominamy, że nadal trwa nabór wniosków na IV edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej przeprowadzaną przez Oddział PAN w Poznaniu.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
– nauk humanistycznych i społecznych,
– nauk biologicznych i rolniczych,
– nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
– nauk technicznych,
– nauk medycznych.
 
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w czerwcu 2016 r.
 
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 1 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (www.pan.poznan.pl/).
 
Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.
 

STYPENDIA
 
Uwaga!
Przypominamy, że na Wydziałach trwa nabór wniosków o stypendia z dotacji podmiotowej (na okres X-XII 2015) oraz stypendia dla najlepszych doktorantów (X 2015- VI 2016).
 

KONKURS NA PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W SENACIE
 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs na przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 
Kandydatów prosi się o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie opinii opiekuna naukowego/promotora i/lub kierownika studiów doktoranckich na temat zaangażowania kandydata w prace społeczne i organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do poniedziałku 26.10.2015 r. (do godziny 12.00) do Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, ul. Piątkowska 94). Dokumenty proszę kierować do Aleksandry Sowinskiej - Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 

SEMINARIUM "CHEMISTRY FOR AGRICULTURE"
 
W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2015 r. w Karpaczu odbędzie się 40. edycja Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture. Zapraszamy do zapoznania się dodatkowymi informacjami, które można znaleźć TUTAJ.

 


ZMIANY TERMINÓW WYKŁADÓW W ROKU AKAD. 2015/2016
 
Uwaga doktoranci!
 
W załączniku znaleźć można informację w sprawie zmian terminów niektórych wykładów na Studium Doktoranckim w roku akad. 2015/2016 , w tym zmian związanych z DNIAMI DOKTORANTA odbywającymi się 12-13 listopada 2015 r.
 
Wszelkie informacje można znaleźć TUTAJ.
 

SEMINARIA EKOLOGICZNO-MATEMATYCZNE
 
Zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu Otwartych Seminariów Ekologiczno-Matematycznych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 14 października 2015 o godz. 14.00 w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.
 
Zajęcia w formie warsztatowej poprowadzi mgr Krzysztof Achtenberg a tematem będzie:
Geokodowanie zdjęć - czyli powiązanie śladu GPS ze zdjęciem fotograficznym.
 

Na warsztatach przydatny będzie własny komputer z zainstalowanym programem geosetter (http://www.geosetter.de/en/download/).
Szczegółowy program seminariów dostępny jest pod linkiem: http://www.au.poznan.pl/keios/?page_id=802.

Seminaria organizują:
Krzysztof Szoszkiewicz i Dariusz Kayzer

Sekretarzem naukowym jest: dr Anna Budka


TURNIEJ W SIATKÓWKĘ HALOWĄ
 
Komitet Organizacyjny zaprasza serdecznie do uczestnictwa w III Mistrzostwach Polski Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej, które odbędą się w dniu 24 października 2015 r., w hali Centrum Sportu UŁ na ul. Styrskiej 20/26 w Łodzi.

START godz. 9:00.
WSTĘP WOLNY!

Hasło przewodnie tegorocznego Turnieju to:
Przyjdź, kibicuj, pomagaj!

 
Podczas turnieju przewidziana jest akcja charytatywna z atrakcyjnymi gadżetami, w tym z piłką do gry w siatkówkę, podpisaną przez Małgorzatę Niemczyk. Była reprezentantka Polski w piłce siatkowej będzie również obecna na Turnieju.
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/events/904888959604145.
 

ANKIETA
 
Krajowa Rada Doktorantów zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zbieraniu informacji dotyczących wymiany międzynarodowej doktorantów w Polsce. Narzędziem do tego zadania jest specjalna ankieta stworzona przez Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii KRD. Wyniki tej ankiety pozwolą na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian, określenie stanu, ale też dobrych praktyk wymiany międzynarodowej polskich młodych naukowców.
 
Ankietę można znaleźć tutaj.
 
Serdecznie Was zapraszamy do wypełniania! Zajmie Wam tylko kilka minut, a efekty w postaci raportu zobaczycie już niedługo. 

 


MAŁA WIELKA NAUKA - KONFERENCJA

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić  wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w konferencji naukowej: Mała wielka nauka – Innowacje i idee przyszłości.  Jest to inicjatywa podjęta przez Łódzkie Porozumienie Doktorantów, która ma na celu wymianę dobrych praktyk młodego środowiska naukowego i podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki.

W trakcie dwóch dni konferencji przedstawione zostaną osiągnięcia naukowe doktorantów, poprzedzone wykładami znakomitych naukowców. Wystąpienia ustne zostaną przedstawione w 3 blokach tematycznych (chemia i technologia chemiczna, biotechnologia i nauki medyczne, nauki techniczne). Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wyników badań podczas sesji posterowych.

Opłata konferencyjna wynosi 150zł (cena zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne, 2 obiady oraz udział w atrakcji wieczoru). Przewidziane jest także wydanie artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD z nadanym numerem ISBN.

Wszystkich chętnych zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony konferencji do 16 października 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.mala-wielka-nauka.pl/.


BIOORG 2015 - KONFERENCJA
 
Zapraszamy do uczestnictwa w I Wielkopolskim Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów „BioOrg 2015”. Sympozjum jest skierowane do studentów i doktorantów z różnych kierunków, których tematyka badań oraz zainteresowania dotykają niezwykle istotnych i intensywnie rozwijających się dziedzin nauki jakimi są:
– biomateriały (biopolimery, analiza, wykorzystanie i przetwórstwo naturalnych surowców itp.)
– chemia bioorganiczna (chemia białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych, lipidów itp.)
– chemia organiczna (synteza i analiza różnych grup związków organicznych itp.)
 
Sympozjum jest bezpłatne i obędzie się 5 grudnia 2015 r. w nowoczesnym gmachu Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Patronat nad konferencją sprawuje JM Rektora Politechniki Poznańskiej, Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 
Bieżące informacje o tym wydarzeniu zamieszczone na stronie www.bioorg.put.poznan.pl.
 
 

KONFERENCJA NAUKOWA

Uwaga! 12 grudnia 2015 r. w Poznaniu odbędzie się IX edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki.  Wszystkie informacje o konferencji można znaleźć pod adresem http://www.doktorant.com.pl/ix-edycja/53.html. (do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja trwa do 23.10.2015 r.

 


DNI DOKTORANTA 2015

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa na II edycję konferencji naukowej Dni Doktoranta, która odbędzie się w dniach 12 i 13 listopada 2015 r. w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11.

Celem konferencji jest prezentacja badań służących rozwojowi nauk przyrodniczych, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska młodych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach konferencji zaplanowano blok referatowy, posterowy oraz warsztatowy.

Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce Dni Doktoranta.

 


TERMINARZ ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Terminy zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 można znaleźć w załączniku: Zjazdy 2015_2016.pdf

 


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Organizację zajęć w roku akademickim 2015/2016 można znaleźć pod linkiem: http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarzadzenie_nr_50_2015.pdf

 


STARTUP ACADEMY

Startup Academy (www.startupacademy.pl) pomaga realizować marzenia o własnym biznesie poprzez organizację intensywnych warsztatów, w trakcie których przekazujemy wiedzę i narzędzia niezbędne do otworzenia własnej firmy.

Startup Academy to  program podczas którego pracujemy nad efektywnymi sposobami generowana pomysłów biznesowych, szukamy skutecznego modelu biznesowego, a także doskonalimy ten model z użyciem narzędzia Business Model Canvas. Ponadto przedstawiamy ponad 20 sposobów na generowanie strumieni pieniężnych w biznesie. Na warsztatach można dowiedzieć się jak przetestować pomysł na biznes przy ograniczonych zasobach wykorzystując metodologię Lean Startup. Poruszamy temat finansowania działalności, a także pokazujemy jak konstruować skuteczną strategię komunikacji produktu.  

Zainspiruj się do działania, poznaj genezę sukcesów i porażek setek przedsiębiorców i odkryj swój potencjał!

Warsztaty to również szansa na poznanie wartościowych osób, z którymi będziesz mógł stworzyć zespół o uzupełniających się kompetencjach.

Po warsztatach zweryfikuj pomysł na rynku z wykorzystaniem naszej metodologii i zgłoś się do nas na indywidualne konsultacje, gdzie pomożemy Ci w przygotowaniu projektu do pozyskania kapitału na jego rozwój.

 
 

ZAKWATEROWANIE DOKTORANTÓW W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich (zarządzenie Rektora nr 129/2014), do dnia 30 czerwca br. przyjmuje podania doktorantów o zakwaterowanie w Domu Studenckim „Jurand” w roku akademickim 2015/16.

Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza
z zachowaniem drogi służbowej (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum.

Doktoranci od III r. mogą ubiegać się o zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, jednak ich liczba jest ograniczona. Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku. Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje zarządzenie Rektora nr 42/2013.

 


LEGITYMACJE DOKTORANCKIE

Dział Rozwoju Uczelni informuje, że zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 poz. 1480) legitymacje papierowe doktorantów utracą ważność z dniem 30 września 2015 r.

Doktoranci posiadający legitymacje papierowe mogą już teraz dokonać formalności związanych z zamówieniem legitymacji elektronicznej.

Procedura opisana jest na stronie UP w portalu doktoranta >>>legitymacje (Kontakt –Radosław Dudziak - Informatyk - Administrator SELS i SELD). Od 1 października 2015 r. przedłużanie legitymacji odbywać będzie się na wydziałach.

 


European-funding-guide.eu: platforma dobierająca stypendia dla studentów

www.european-funding-guide.eu funkcjonuje w oparciu o algorytm dopasowujący wyświetlający jedynie te stypendia, granty, nagrody oraz premie, które rzeczywiście spełniają kryteria określone w profilu ucznia. 12 tysięcy programów obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których wsparcie finansowe może się dla uczniów okazać niezbędne – od kosztów życia codziennego, poprzez opłaty za naukę i staże, na dodatkowych kosztach związanych z uczeniem się za granicą, nauką języka oraz opłatami związanymi z projektami naukowymi.

 


Praktyka w DE GRUYTER OPEN

De Gruyter Open (DGO) degruyteropen.com jest międzynarodowym wiodącym wydawcą naukowych czasopism publikujących w modelu Open Access. Jest właścicielem ok 400 czasopism z różnych dziedzin naukowych, a także wydawcą czasopism należących do Towarzystw Naukowych. DGO jest częścią niemieckiego domu wydawniczego De Gruyter Publishing Group degruyter.com., który działa na światowym rynku książkowym.

 Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w redakcji czasopism naukowych

 Pakiet atrakcyjnych szkoleń z zakresu rynku wydawniczego, funkcjonowania czasopism naukowych, sposobów marketingowych wykorzystywanych na rynku wydawniczym

 Poznanie wielu ciekawych ludzi związanych z różnymi dziedzinami akademickimi 

 Możliwość pracy w międzynarodowym zespole redaktorskim i poszerzenia znajomości języka angielskiego

 Możliwość elastycznego dopasowania czasu odbywania praktyk do własnych potrzeb

 Certyfikat odbytych praktyk

 Praktyki są kierowane do doktorantów, ale zapraszamy do współpracy także studentów I i 

 Posiadanie komputera z dostępem do Internetu jest niezbędne

 Sprawna obsługa programów z rodziny MS Office (przede wszystkim MS Word i MS 

 Zapał do pracy i pozytywne nastawienie  

Praktyki są bezpłatne, trwają 4 miesiące i sa wykonywane online. Plan pracy będzie można dostosować według potrzeb. 

CV wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na adres hr9@degruyteropen.com W tytule maila prosimy napisać: Praktyki – De Gruyter Open  nazwa dziedziny naukowej (Medycyna, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Geologia, Lingwistyka, Teologia) W treści maila prosimy o napisani kilka słów o sobie, swoich atutach i pasjach

 


Stanowisko / Assistant Editor w czasopismie Open Agriculture

Poniższą informację kierujemy do polskich doktorantów z zakresu nauk przyrodniczych. Prosimy o zainteresowanie się nią lub ewentualne przesłanie jej do innych potencjalnie zainteresowanych osób.

De Gruyter Open (www.degruyteropen.com), część grupy wydawniczej De Gruyter, to czołowy wydawca czasopism naukowych wydawanych w modelu Open Access. Wśród czasopism wydawanych przez De Gruyter Open można znaleźć ponad trzysta pozycji z dziedziny nauk ścisłych i humanistrycznych.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Assistant Editor, którzy będą wspomagali nas przy rozwoju unikalnego programu wydawniczego Open HSS Journals. Osoby zatrudnione na stanowisku Assistant Editor współpracują ściśle z Managing Editorem.

Zapewniamy możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym wydawnictwie naukowym i poznania najnowocześniejszych technik wydawniczych, jak również możliwość nawiązania stałej współpracy w przyszłości. Informacja o Assistant Editors publikowana jest na stronie internetowej wydawnictwa. Assistant Editors nie otrzymują wynagrodzenia.

Szukamy osób w wieku 25-35 lat spełniających następujące wymagania:

- doktorant w zakresie nauk przyrodniczych, bądź doktor kilka lat po doktoracie

- doświadczenie redakcyjne lub wydawnicze nie jest niezbędne,

- możliwość połączenia tego zajęcia z innymi obowiązkami zawodowymi,

- możliwość pracy w domu, dostęp do Internetu, własny komputer,

- biegła znajomość języka angielskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu ze zdjęciem i listu motywacyjnego (obydwa dokumenty w języku angielskim) na adresAgnieszka.Topolska@degruyteropen.com z tematem listu „Assistant Editor”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się przez Internet."