Get Adobe Flash player

Inżynieria leśna

pic01.gifTematy zajęć z przedmiotu „Inżynieria leśna”

 1. Wprowadzenie do drogownictwa leśnego (podstawowe pojęcia, definicje, klasyfikacje związane z leśnym budownictwem drogowym m. in. podziały: dróg, nawierzchni, typowych profili nawierzchni drogowych – wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań technicznych) (2h)
 2. Proces inwestycyjny (wprowadzenie) – rodzaje inwestycji budowlanych realizowanych przez ALP (1h)
 3. Etapy procesu inwestycyjnego, ramy prawne procesu inwestycyjnego – przegląd aktów prawnych (1h)
 4. Faza przygotowawcza inwestycji; wymogi dotyczące formy, treści i zakresu dokumentacji projektowej (1h)
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w budownictwie, przygotowanie SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia dla inwestycji budowlanych w lasach (1h)
 6. Tryby formalno-prawne poprzedzające wykonywanie robót budowlanych – pozwolenia na budowę i zgłoszenia (1h)
 7. Uzgodnienia: oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, zgody na prowadzenie robót na obszarach cennych przyrodniczo, decyzje lokalizacyjne – ustalenie warunków zabudowy, pozwolenia wodnoprawne, uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem przyrody, uzgodnienia w przypadku kolizji obiektów budowlanych (1h)
 8. Faza wykonawcza inwestycji, dokumentacja budowy, uczestnicy procesu budowlanego, odbiory/zgłoszenia do użytkowania obiektów budowlanych (1h)
 9. Faza eksploatacji obiektu budowlanego, kontrole obiektów budowlanych, dokumentacja obiektów budowlanych (1h)
 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, postępowanie w przypadku katastrof budowlanych (1h)
 11. Problemy i potrzeby dotyczące wiedzy związane z realizacją inwestycji budowlanych realizowanych w Lasach Państwowych, podsumowanie i studium przypadku (1h)
 12. Badania geotechniczne – cel i zakres (1h)
 13. Gruntoznawstwo w świetle nowych i starych norm (1h)
 14. Wysadzinowość gruntów (1h)
 15. Badania wykonywane w trakcie budowy drogi (1h)
 16. Badania powykonawcze (1h)
 17. Wpływ podłoża gruntowego na trwałość nawierzchni (1h)
 18. Obliczenia zapotrzebowania materiałów budowlanych w trakcie budowy i naprawy nawierzchni (1h)
 19. Podstawowy sprzęt do badań drogowych – laboratorium drogowe (2h)
 20. Urządzenia odwadniające (1h)
 21. Technologie budowy nawierzchni dróg leśnych (6h)
 22. Remonty nawierzchni dróg leśnych, przykłady prawidłowego prowadzenia prac remontowych (3h)
 23. Wpływ budowli inżynierskich na środowisko leśne (4h)
 24. Inwentaryzacja infrastruktury technicznej (3h)
 25. Planowanie i optymalizacja leśnej sieci komunikacyjnej (2h)
 26. Nowe technologie w budownictwie kubaturowym (2h)
 27. Technologie budowy przejść dla zwierząt (2h)
 28. Monitoring przejść dla zwierząt – wyjazd terenowy (8h)
 29. Parametry pojazdów wywozowych – cechy ruchy (2h)
 30. Elementy projektowania drogi leśnej ( 7h)
 31. Infrastruktura techniczna w leśnictwie (3h)
 32. Uwarunkowania prawno-ekologiczne inwestycji inżynierskich wykonywanych na obszarach leśnych (4h)

Razem 68 godzin zajęć