Get Adobe Flash player

Regulamin studiów podyplomowych "Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie"

 1. Zasady przyjęć na studia podyplomowe
  • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie wymaganych dokumentów (wymienionych w punkcie 7. niniejszego Regulaminu).
  • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.
  • O przyjęciu na studia decyduje kierownictwo studiów, na podstawie złożonych dokumentów i dokonanej wpłaty. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na studiach o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
  • Z chwilą przyjęcia na studia Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Warunki uruchomienia studiów podyplomowych
  • Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – określonej przez kierownika studiów – liczby uczestników.
  • Decyzja o uruchomieniu studiów będzie podjęta przed ogłoszonym terminem pierwszych zajęć.
  • W przypadku nie uruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, wniesione opłaty za uczestnictwo są zwracane w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.
 3. Czas trwania i miejsce studiów podyplomowych
  • Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca).
  • Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego – dwu lub trzydniowe (piątek – sobota, piątek – sobota – niedziela) zjazdy, raz lub dwa razy w miesiącu.
  • Miejsce zajęć: do odwołania w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania (patrz mapka na stronie studiów) Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku. Szczegółowy kalendarz zajęć w ramach studiów ogłasza kierownik zajęć przed ich rozpoczęciem w danym semestrze.
 4. Warunki zaliczenia
  • Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest regularne uczęszczanie na zajęcia, przedstawienie pracy końcowej oraz jej zaliczenie przed komisją.
  • Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wg wzoru MEN).
 5. Rezygnacja ze studiów
  • W wypadku rezygnacji Słuchacza z zajęć na studiach podyplomowych przed terminem ich rozpoczęcia wniesiona opłata jest zwracana w całości.
  • Jeżeli Słuchacz zrezygnuje z zajęć po ich rozpoczęciu opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Uprawnienia i obowiązki uczestników studiów podyplomowych
  • Słuchacz studiów ma prawo do:
   • uzyskania w ramach zajęć dydaktycznych rzetelnej i nowoczesnej wiedzy podnoszącej jego kwalifikacje zawodowe,
   • korzystania ze zbiorów biblioteczno-informacyjnych Uczelni,
   • zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej do kierownika studiów podyplomowych.
  • Słuchacz studiów jest zobowiązany do:
   • udziału w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskiwania wymaganych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów,
   • przygotowania pracy końcowej, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany w planie i programie studiów oraz złożenia jej w określonym terminie w dziekanacie lub sekretariacie studiów,
   • terminowego wnoszenia semestralnych opłat za studia,
   • przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni,
   • niezwłocznego powiadomienia na piśmie kierownika studiów o zmianie danych osobowych.
 7. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 września każdego roku.
  • Liczba miejsc: do 45 osób.
  • W wypadku zainteresowania przekraczającego maksymalny limit miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
  • Wymagane dokumenty:
             – Wniosek o przyjęcie osoby zainteresowanej (do pobrania w wersji elektronicznej).
             – Odpis (kserokopia) dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego.
             – Kwestionariusz osobowy (do pobrania w wersji elektronicznej).
             – Deklaracja, w której uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty bądź opłaty za pierwszy semestr; skierowanie
                z zakładu pracy jest traktowane jako zobowiązanie do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w studiach.
             – Jedno zdjęcie tzw. legitymacyjne.
 1. Koszt
  Koszt studiów (za dwa semestry) - 3.800 zł (nie obejmuje noclegów i wyżywienia).
  Płatność może być rozłożona na dwie równe raty. I rata w wysokości 1900 zł powinna wpłynąć na konto Uczelni najpóźniej w przeddzień pierwszego zjazdu.

  Opłaty należy dokonać na konto bankowe: BZ WBK VI O/Poznan 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
  Uniwersytet Przyrodniczy NIP 777-00-04-960, REGON 000001844
  Tytułem: subkonto 293.22.608, opłata za studia podyplomowe Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

 1. Dodatkowe informacje
  • Kierownikiem studiów jest dr inż. Sylwester Grajewski; tel.: 61 848 7540 lub 608 669 302, e-mail: sylgraj@up.poznan.pl.
  • Dodatkowych informacji udziela sekretarz studiów: dr inż. Anna Krysztofiak-Kaniewska, tel.: 61 846 6112 lub 503 066 917, faks: 61 848 7366, e-mail: annakrysztofiak@wp.pl.

Prosimy o wcześniejsze rezerwacje noclegów w ośrodku pod adresem: Leśny Ośrodek Szkoleniowy, 62-040 Puszczykowo, tel.: 61 819 4647, faks: 61 819 4803

W przypadku innych miejsc odbywania zajęć Słuchacze zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.