Cel stypendium: umożliwienie udziału studentów w zagranicznych wyjazdach naukowych, jako nagroda za aktywną działalność na rzecz Uczelni, Wydziału i społe­czności akademickiej.

Przeznaczenie: pokrycie kosztów uczestnictwa studenta w wyjeździe naukowym „Lasy Świata”. Wyjazdy te organizowane są w różne regiony geograficzne, tak aby uczestnicy mogli poznać różnorodne formacje leśne, sposoby ich funkcjonowania, instytucje i organizacje zajmujące się gospodarowaniem i ochroną lasów, badaniami naukowymi oraz kształceniem kadr dla leśnictwa.

Kto może otrzymać: głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpia­dach, konfe­ren­cjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Zasady przyznawania: stypendia wyjazdowe przyznaje Komisja na wniosek osoby zainteresowanej. W skład Komisji wchodzą: dziekan lub prodziekan (jako przewo­dniczący), trzech przedstawicieli studentów (nie mogą to być osoby ubiegające się o stypendium), trzech przedstawicieli pracowników WL oraz po jednym przedstawicielu każdego fundatora stypendium.

Wysokość stypendium: jest równa wysokości wpłaty jednego uczestnika wyjazdu.

Fundatorzy: jedno stypendium funduje Dziekan WL, a pozostałe, inne zaintere­sowane osoby lub instytucje. Fundatorzy przekazują pieniądze Uczelni w formie darowizny. Dziekan ma prawo odmówić przyjęcia darowizny, gdy zachodzi uzasa­dnione podejrzenie, że może to zaszkodzić wizerunkowi Wydziału.

Nazwa stypendium: rozbudowana zostaje o nazwę fundatora (chyba, że osoba lub jednostka fundująca będzie chciała pozostać anonimowa). Np.: Stypendium wyjazdowe Firmy XX „Lasy Świata”

 

Do pobrania: