ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁALNOŚĆ
§ 1
1.      Koło Naukowe Ogrodników, dalej zwane KNO jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dalej zwanym UP.
2.      Siedzibą KNO jest Kolegium Zembala znajdujące się przy ulicy Dąbrowskiego 159 w Poznaniu.
3.      Działalność KNO prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4.      Podstawą działania KNO jest jego statut.
5.      KNO posiada swoje logo.
6.      KNO używa pieczęci prostokątnej zawierającej nazwę, adres i logo KNO.
7.      KNO prowadzi swoją stronę internetową www.up.poznan.pl/knogr .
§ 2
1.      Celem działania KNO jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych z różnych dziedzin ogrodnictwa i architektury krajobrazu przez studentów.
2.      KNO realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:
-        prowadzenie prac naukowo-badawczych;
-        uczestnictwo w studenckich sesjach naukowych UP;
-        uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i innych wydarzeniach naukowych;
-        pracę w ramach Sekcji KNO;
-        organizowanie i uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i wystawach;
-        współpracę z ośrodkami naukowymi, instytucjami, organizacjami i firmami związanymi z ogrodnictwem i architekturą krajobrazu;
-        odwiedzanie miejsc związanych z ogrodnictwem i architekturą krajobrazu (gospodarstw, placówek naukowych, targów i innych);
-        wyjazdy szkoleniowe (krajowe i zagraniczne);
-        obozy naukowe;
-        współpracę z innymi kołami naukowymi;
-        pomoc studentom w znalezieniu miejsca praktyki (krajowej i zagranicznej);
-        poradnictwo ogrodnicze i architektury krajobrazu;
-        popularyzację ogrodnictwa i architektury krajobrazu;
-        prelekcje zaproszonych gości;
-        prezentacje badań i zainteresowań studentów;
-        spotkania okolicznościowe (np. Wigilia, Dzień Wiosny);
-        inne formy działalności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 
ROZDZIAŁ II. CZŁONKOSTWO I WŁADZE
§ 3
1.      Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad KNO sprawuje Opiekun KNO, będący nauczycielem akademickim Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP.
2.      Opiekun KNO jest powoływany przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP na pisemny wniosek członków KNO, po jego zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Ogrodniczego UP. Nauczyciel akademicki musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3.      Opiekun KNO może zrzec się sprawowania tej funkcji składając pisemną rezygnację do Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP.
4.      Opiekun KNO może zostać odwołany przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w porozumieniu z członkami KNO.
§ 4
1.      Członkiem KNO może zostać każdy student UP na zasadzie dobrowolności, po podpisaniu deklaracji członkowskiej KNO.
2.      Mandat członka KNO wygasa:
-        z chwilą śmierci;
-        na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu;
-        ukończenia bądź zaprzestania studiów na UP;
-        w przypadku nie uczestniczenia w trzech zebraniach KNO bez uzasadnionej przyczyny.
3.      Zarząd KNO może pozbawić członkostwa KNO dyscyplinarnie za działanie sprzeczne ze Statutem KNO, działania na szkodę KNO i zachowania godzące w dobre imię KNO.
4.      Osoba pozbawiona dyscyplinarnie członkostwa KNO może odwołać się od decyzji Zarządu KNO na najbliższym zebraniu KNO, którego uchwała jest ostateczna.
5.      Kompetencje członka KNO:
-        wybiera członków Zarządu KNO;
-        uchwala statut KNO oraz jego zmiany;
-        uczestniczy w różnych formach działalności prowadzonych przez KNO;
-        reprezentuje członków KNO na konferencjach, zjazdach i innych wydarzeniach naukowych;
-        informuje osoby nie będące członkami KNO o działalności KNO.
 
§ 5
1.      W ramach działalności KNO mogą odbywać się:
-        zebrania zwyczajne;
-        zebrania nadzwyczajne.
2.      Zebrania zwyczajne zwołuje Prezes KNO co najmniej 1 raz w roku.
3.      Zebrania nadzwyczajne KNO zwoływane są na wniosek:
-        Prezesa KNO;
-        Opiekuna KNO;
-        większości 50% członków KNO, którzy uczestniczyli w co najmniej jednym zebraniu KNO lub zebraniu jednej z Sekcji KNO. Pisemny wniosek dostarczany jest do opiekuna KNO.
4.      Termin i miejsce zebrania zwyczajnego lub zebrania nadzwyczajnego każdorazowo wyznacza Prezes KNO co najmniej 7 dni przed zebraniem, jednocześnie powiadamiając członków KNO poprzez:
-        wywieszenie informacji w gablocie KNO znajdującej się w Kolegium Zembala;
-        wysłanie listu elektronicznego lub krótkiej wiadomości tekstowej osobom, które wyraziły na to zgodę.
5.      Władzą ustawodawczą KNO są wszyscy jego członkowie.
6.      Wszystkie uchwały na zebraniach zwyczajnych i nadzwyczajnych podejmowane są większością powyżej 50% ważnych głosów członków KNO, nad prawidłowością przebiegu głosowań czuwa Opiekun KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna KNO.
§ 6
1.      Zarząd KNO jest kolegialnym organem wykonawczym, w skład którego wchodzą wybrani spośród członków KNO:
-        Prezes;
-        Wiceprezes;
-        Sekretarz;
-        Skarbnik;
-        Prezesi Sekcji.
2.      Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik KNO są wybierani na początku każdego roku akademickiego na zebraniu zwyczajnym KNO. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik KNO są wybierani w oddzielnych tajnych głosowaniach większością powyżej 50% ważnych głosów członków KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna KNO.
3.      Każdy kandydat na Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika KNO musi wcześniej wyrazić zgodę na kandydowanie.
4.      Kadencja Zarządu KNO jest roczna i wygasa z chwilą podjęcia czynności przez nowo wybrany Zarząd KNO.
5.      Każdy student UP może kandydować na stanowisko członka Zarządu KNO przez cały okres studiów na UP.
6.      Mandat członka Zarządu KNO wygasa:
-        po zakończeniu każdej rocznej kadencji;
-        z chwilą śmierci;
-        na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu;
-        ukończenia bądź zaprzestania studiów na UP;
-        w przypadku wyjazdu na zagraniczne studia trwające dłużej niż jeden semestr;
-        w przypadku utraty statusu studenta na dłużej niż jeden miesiąc, z wyjątkiem przerwy spowodowanej przejściem ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia;
-        z chwilą odwołania na zebraniu KNO.
7.      Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik KNO mogą zostać odwołani na pisemny wniosek 1/3 członków KNO złożony do Opiekuna KNO. Wniosek ten jest głosowany na zebraniu zwyczajnym większością powyżej 50% ważnych głosów członków KNO, którzy uczestniczyli przynajmniej w jednym zebraniu KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna KNO.
8.      Z chwilą wygaśnięcia mandatu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika KNO Opiekun zwraca się do członków KNO o przedstawienie w ciągu 14 dni nowych kandydatur na członka Zarządu KNO.
9.      Do kompetencji Zarządu KNO należy koordynowanie i organizowanie bieżącej działalności KNO.
10.  Kompetencje Prezesa KNO:
-        reprezentuje KNO wobec organów UP oraz na zewnątrz; wyłącznie Prezes KNO, bądź upoważniona przez niego osoba ma prawo składać oświadczenia woli w imieniu KNO;
-        koordynuje działalność KNO;
-        zwołuje i przewodniczy zebraniom KNO;
-        przedstawia członkom KNO listę osób delegowanych na konferencje, zjazdy i inne wydarzenia naukowe;
-        udziela głosu członkom KNO na zebraniach, może również określić czas wystąpienia;
-        ustala zakres kompetencji Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza KNO.
11.  Kompetencje Wiceprezesa KNO:
-        w razie nieobecności Prezesa KNO przewodniczy zebraniom KNO;
-        przewodniczy zebraniom KNO na których rozpatrywane są wnioski dotyczące działalności Prezesa KNO.
12.  Kompetencje Sekretarza KNO:
-        prowadzi księgę korespondencyjną KNO;
-        jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki KNO, chyba że zleci to zadanie innej osobie będącej członkiem KNO;
-        jest odpowiedzialny za aktualizację informacji wywieszanych w gablocie KNO, chyba że zleci to zadanie innej osobie będącej członkiem KNO;
-        prowadzi listę obecności na zebraniach KNO;
-        prowadzi rejestr członków KNO na podstawie deklaracji członkowskich KNO.
13.  Kompetencje Skarbnika KNO:
-  odpowiada za finanse KNO;
-  prowadzi dokumentację finansową KNO.
 
ROZDZIAŁ III. SEKCJE
§ 7
1.      W KNO działają 3 Sekcje: Sekcja Informatyczna, Sekcja Florystyczna, Sekcja Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
2.      W KNO mogą powstawać nowe Sekcje, każdorazowo decyzją Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP.
3.      Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad każdą z Sekcji KNO sprawują Opiekunowie Sekcji, będący nauczycielami akademickimi UP.
 
§ 8
1.      Opiekun Sekcji KNO jest powoływany przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP na pisemny wniosek członków danej Sekcji KNO. Nauczyciel akademicki musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
2.      Opiekun Sekcji KNO może zrzec się sprawowania tej funkcji składając pisemną rezygnację do Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP.
3.      Opiekun Sekcji KNO może zostać odwołany przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w porozumieniu z członkami danej Sekcji KNO.
§ 9
1.      Członkiem Sekcji KNO może zostać każdy student UP na zasadzie dobrowolności, po podpisaniu deklaracji członkowskiej Sekcji KNO.
2.      Mandat członka Sekcji KNO wygasa:
-        z chwilą śmierci;
-        na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu;
-        ukończenia bądź zaprzestania studiów na UP.
§ 10
3.      Każda z Sekcji KNO ma swojego Prezesa Sekcji wybieranego w głosowaniu tajnym większością powyżej 50% ważnych głosów na zebraniu członków danej Sekcji KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna danej Sekcji KNO.
4.      Każdy kandydat na Prezesa Sekcji KNO musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5.      Każda z Sekcji KNO może mieć swojego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, którzy są wybierani w oddzielnych tajnych głosowaniach większością powyżej 50% ważnych głosów na zebraniu członków danej Sekcji KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna danej Sekcji KNO.
6.      Każdy kandydat na Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Sekcji KNO musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7.      W sytuacji wybrania w ramach danej Sekcji: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika automatycznie tworzą oni Zarząd Sekcji KNO.
8.      Sekcje KNO działają w sposób autonomiczny. Zadaniem Prezesów Sekcji oraz Zarządu Sekcji jeśli zostanie wybrany jest koordynowanie i organizowanie bieżącej działalności danej Sekcji. Tryb powoływania, odwoływania, kompetencje, kadencyjność Prezesa Sekcji oraz ewentualnie członków Zarządu Sekcji ustalane są przez członków danej Sekcji KNO.
 
ROZDZIAŁ IV. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
§ 11
1.      Środki finansowe KNO stanowią:
-        dotacje władz uczelni;
-        darowizny na rzecz KNO;
-        działalność zarobkowa KNO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami wewnątrzuczelnianymi.
 
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1.      Zmiany w statucie mogą być dokonywane na zebraniu nadzwyczajnym KNO większością powyżej 50% ważnych głosów członków KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna KNO.
2.      Powyższy statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia na zebraniu zwyczajnym większością powyżej 50% ważnych głosów członków KNO. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Opiekuna KNO.
Opracowano:
Anna Kowalska, dr Michał Szklarz

STATUT KNO

Aktualności

UWAGA KONKURS

 

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Słupsku. To jedno z najważniejszych miejsc w naszym mieście.
Plac przed siedzibą Urzędu Miejskiego wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Może być on  w przyszłości miejscem spotkań sztuki i publiczności, miejscem organizacji oficjalnych uroczystości, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Słupska. Liczę więc na Państwa zaangażowanie w tę inicjatywę, bo nasze miasto potrzebuje profesjonalnego i świeżego spojrzenia na miejską przestrzeń.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursu zarówno studentów jak i wykładowców.

 
Z poważaniem
Robert Biedroń

Prezydent Miasta Słupska


REGULAMIN

 

SFbBox by casino froutakia