Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu

Wydział Leśny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań

+48 61 848 77 79

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urodzony 19 kwietnia 1965 roku w Bydgoszczy

 

 

 

 

Stopnie i tytuł naukowy

·       Mgr inż. – leśnictwo, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu 1988

·       Dr inż. – nauki leśne, Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego 1999

·       Dr hab. – nauki leśne, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010

·       Prof. – nauki leśne, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 2017

 

Etapy kariery zawodowej

·       Asystent stażysta – 1988

·       Asystent – 1990

·       Adiunkt – 2000

·       Profesor nadzwyczajny – 2013

·       Profesor – 2019

 

Stanowiska i funkcje

·       Kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu: od 2010

·       Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Rozwoju Wydziału: 2005-2012

·       Senator UPP: 2012-2016

 

PRACA NAUKOWA

Tematyka badań

·       różnorodność biologiczna lasów i ekologiczne konsekwencje prowadzenia gospodarki leśnej

·       akarologia leśna

·       racjonalne gospodarowanie populacjami zwierzyny

·       behawior jeleniowatych i dzików

·       analizy biometryczne populacji zwierząt łownych

·       antropogeniczne elementy ochrony lasu, z uwzględnieniem wpływu edukacji, mediów i systemów komunikacji społecznej na kształtowanie się w społeczeństwie wizerunku leśnictwa i łowiectwa

 


Kierowanie zespołami badawczymi

·       Temat badawczy „Roztocze z rzędu Mesostigmata w mikrohabitatach środowiska leśnego na siedlisku boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego”, finansowany przez: KBN, okres realizacji: 2001-2003, budżet całkowity: 98.000 PLN, charakter udziału w projekcie: kierownik tematu

·       Temat badawczy „Określenie wpływu środowiska wytworzonego przez 10 gatunków drzew na funkcjonowanie i różnorodność gatunkową ekosystemów leśnych”, finansowany przez: KBN, nr: N309 002 31/0246, okres realizacji: 2007-2010, budżet: 299.200 PLN, uczestnicy: WL UPP, ID PAN, WL SGGW, UAM, UŁ, WL UR Kraków (łącznie 16 naukowców), charakter udziału w projekcie: kierownik tematu

·       Temat badawczy „Ocena zagęszczenia jeleniowatych i dzików, dynamiki liczebności oraz zarządzania populacjami kopytnych na terenie RDLP Szczecin w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017”, finansowany przez: DGLP w Warszawie, nr: 37/2011, okres realizacji: 2011-2014, budżet: 839.000 PLN, uczestnicy: UPP, WL UR Kraków, WL SGGW, IBL, IOP PAN Kraków (łącznie 15 naukowców), charakter udziału w projekcie: kierownik tematu

·       Temat badawczy „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowany przez: NCBiR, nr: BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015 (akronim REMBIOFOR), okres realizacji: 2014-2018, budżet całkowity: 20.968.761 PLN, budżet UPP: 1.603.430 PLN, uczestnicy: IBL (lider), PGL LP, WL SGGW, WL UR Kraków, WL UPP, ID PAN, IGiK, ITD, charakter udziału w projekcie: kierownik tematu na WL UPP (uczestnicy: zespół 12 pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych z WL UPP)

 

Ważniejsze projekty badawcze realizowane na UPP

·       Temat badawczy: „Rozwój transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA”, finansowany przez: Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandendurgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie), nr: INT-09-0039 (akronim: ForseenPomerania), okres realizacji: 2011-2013, wielkość dofinansowania dla UPP: 942.500 EUR, charakter udziału w projekcie: wykonawca

·       Temat badawczy „Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne podejścia do zrównoważonych krajobrazów leśnych”, finansowany przez: InterReg, Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, nr: CCI nr 2007CB163PO020 (akronim: Baltic Landscape), okres realizacji: 2013-2014, wielkość dofinansowania dla UPP: 165.000 EUR, charakter udziału w projekcie: wykonawca

·       Temat badawczy: „Bilans węgla w biomasie drzew głównych gatunków lasotwórczych Polski”, finansowany przez DGLP, okres realizacji: 2007-2010, wielkość dofinansowania: 5.132.000 PLN, kierownik tematu: P. Strzeliński, charakter udziału w projekcie: wykonawca

·       Temat badawczy: „Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianych pomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą z wykorzystaniem spektroskopowych i numerycznych metod pomiarowych”, finansowany przez DGLP, okres realizacji: 2011-2020, wielkość dofinansowania: 4.656.057 PLN, kierownik tematu: J. Olejnik, charakter udziału w projekcie: wykonawca

 

Pozostałe projekty badawcze

Kierowanie kilkunastoma pracami badawczymi (prace zlecone) oraz udział łącznie w kilkunastu grantach: NCN, międzynarodowych, interdyscyplinarnych UPP/UAM i pracach zleconych jako wykonawca

 

Publikacje

226 pozycji, w tym: artykuły naukowe oryginalne w czasopismach recenzowanych – 94, rozprawa naukowa – 1, rozdziały w monografiach – 12, redakcja monografii i rozdziały w podręcznikach akademickich – 18, abstrakty i doniesienia konferencyjne – 77, artykuły popularno-naukowe – 24

Współautorstwo opisu 1 nowego dla nauki rodzaju roztocza i współautorstwo opisu 14 nowych dla nauki gatunków roztoczy

 

Wskaźniki naukometryczne

Baza danych

ISI Web of Science

Scopus

Scholar

Indeks Hirscha

6

7

12

·       Łączny IF 45,106

 

DYDAKTYKA

Prowadzone zajęcia

·       W języku polskim: Ochrona lasu, Ochrona przyrody i środowiska, Ochrona Środowiska, Ekologia z sozologią, Etyka ekologiczna, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu,

·       Obecnie: Ochrona lasu

·       W języku angielskim: Forest protection

 

Promowanie prac magisterskich i inżynierskich

·       Prace magisterskie – 87

·       Prace inżynierskie – 63

 

Wybrane osiągnięcia pracy dydaktycznej

·       Opiekun Sekcji Łowieckiej Koła Leśników (od 2017)

·       Wydziałowy koordynator programu ERASMUS (2005-2008)

·       Współautor podręcznika: Podstawy gospodarki leśnej. Ważyński B. (red.) Wydawnictwo Wszechnica Mazurska Olecko, 2008

·       Przygotowanie i realizacja zajęć z zakresu przedmiotu Forest Policy, na stacjonarne anglojęzyczne studia II stopnia na wspólnych studiach II stopnia w Wyższej Szkole Leśnej w Eberswalde (Niemcy) i na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie (2014)

·       Wyjazd do Uniwersytetu w Sopron (Sopron, Węgry) w ramach program CEEPUS (wykłady), 2 wyjazdy, łącznie 2 tygodnie (2018 i 2019).

 

ROZWÓJ KADR NAUKOWYCH

Promotor

·       Prace doktorskie – 4

 

Recenzent

·       Tytuł profesora – 1

·       Dorobek do habilitacji – 2

·       Doktoraty – 4

 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Doświadczenie zagraniczne

·       Ukraina, Muzeum Przyrodnicze (b. Muzeum Dzieduszyckich) Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, nauka zbioru roztoczy z kolekcji entomologicznych, 1991 (1 tydzień)

·       Słowenia, Uniwersytet w Ljubljanie, workshop, Methods of landscape ecological analysis – Metody analiz w ekologii krajobrazu oraz IUFRO Working Party Landscape Ecology (S 1.01-05). The role of landscape ecology in forestry – Rola ekologii krajobrazu w leśnictwie, 1993 (2 tygodnie)

·       Wielka Brytania, National Museum of Wales, Cardiff, British Museum (Natural History) in London, British Council Fellowships – Realizacja projektu badawczego: Roztocze z rzędu Mesostigmata w drzewostanach cisowych Wysp Brytyjskich, 1994 (13,5 tygodnia)

·       Włochy, Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria we Florencji – opracowywanie zbiorów akarologicznych Antonio Berlese, 7 wyjazdów w latach 1996-2004 (łącznie 4 tygodnie)

·       Wielka Brytania, Natural History British Museum, Londyn – opracowywanie zbiorów akarologicznych Muzeum, 2002 (2 tygodnie)

·       Rosja, Komi Regional NonProfit Foundation “Silver Taiga”, wyjazd studyjny w ramach projektu Baltic Landscape, 2013 (1,5 tygodnia)

·       Krótkoterminowe wyjazdy studialne, konsultacje i konferencyjne (w nawiasie podano liczbę wyjazdów): Wielka Brytania (2), Niemcy (2), Szwajcaria (1), Słowenia (2), Białoruś (1), USA (1), Meksyk (2), Chiny (1), Korea Południowa (1), Dania (1), Włochy (1), Argentyna (1), Brazylia (1), Portugalia (1), Szwecja (4), Holandia (2), Belgia (3), Hiszpania (1), Francja (3), Austria (4), Węgry (10), Czechy (7), Słowacja (6), Litwa (1), Turcja (2), Irlandia (1), Finlandia (1), Ukraina (1)

 

Reprezentowanie Wydziału Leśnego

·       Europejski Instytut Leśny (EFI) EFI Annual Conference (Bangor, Wielka Brytania 2004, Barcelona, Hiszpania 2005, Kerkrade, Holandia 2006, Warszawa 2007, Orvieto, Włochy 2008, Dublin, Irlandia 2009, Drezno, Niemcy 2010, Istambuł, Turcja 2012, Nancy, Francja 2013, Bilbao, Hiszpania 2014)

·       COST Action (Istanbul, Turcja 2008, Innsbruck, Austria 2008)

·       Konsorcjum EFI ConForest (Bangor, Wielka Brytania 2004, Freiburg, Niemcy 2005, Evora, Portugalia 2006, Poznań, 2007)

·       Forum Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (Barcelona, Hiszpania 2005, Lahti, Finlandia 2006, Hannover, Niemcy 2007, Bruksela, Belgia 2008, Wiedeń, Austria 2009)

·       Forum Konsorcjum Baltic Landscape, First Annual Conference of Baltic Landscape Network, (Kristianstad, Szwecja 2012)

 

Funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych

IUFRO Officeholder, Division 8, Working Group 8.02.05 (Wildlife conservation and management): Zastępca Koordynatora Grupy Roboczej 2010-2014, Koordynator od 2014

 

Udział w międzynarodowych zespołach eksperckich

·       Oficjalny przedstawiciel Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego w Grupie Roboczej 7 Ramowego Programu UE w Europejskiej Platformie Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (z wyboru) od 2008

·       Education in Forest Science, IUFRO Task Force, Koordynator Prof. P. Paschalis-Jakubowicz (SGGW Warszawa) – 2010-2014

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i inne funkcje

·       Członek Rady Doskonałości Naukowej (z wyboru), 2019-2022

·       Członek Pierwszej Rady Uczelni SGGW w Warszawie (z wyboru), 2019-2020

·       Członek Komitetu Nauk Leśnych PAN (z wyboru), 2011-2015

·       Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (z wyboru), 2016-2020, 2020-2023

·       Przewodniczący Komitetu Narodowego IUFRO (z wyboru), od 2015

·       Członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, 2012-2016, od 2017 roku

·       Członek Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Grubej Naczelnej Rady Łowieckiej, od 2019

·       Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, od 2004, Sekretarz (z wyboru), 2004-2012

·       Członek Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno Drzewnego (z wyboru), od 2007 roku

·       Członek Zarządu Rady PEFC Polska (z wyboru), od 2009, Zastępca Przewodniczącego, 2009-2012

·       Członek Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii UP w Poznaniu, od 2014

·       Członek Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, od 2002

·       Członek Ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do oceny wniosków stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW), 2012, 2013

 

Nagrody i wyróżnienia

·       Nagroda Wojewody Bydgoskiego, za pracę naukową (najlepszą pracę magisterską), Bydgoszcz, 1989

·       Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (Indywidualna II° 1999, Indywidualna II° 2001, Zespołowa II° 2004, Zespołowa I° 2009, Zespołowa I° 2011, Zespołowa I° 2014, Zespołowa I° 2015, Zespołowa II° 2018, Indywidualna II°2019) i organizacyjne (Zespołowa II° 2008, Zespołowa I° 2010, Zespołowa II° 2018)

·       Kordelas Leśnika Polskiego – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 2012

·       Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta dla Zespołu projektowego pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka za projekt „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, 2019

 

Odznaczenia państwowe

·       Brązowy Krzyż Zasługi, 2000

·       Srebrny Krzyż Zasługi, 2011

 

Informacje prywatne

Żona: Violetta, mgr prawa, prawnik

Córka: Paulina, mgr prawa i językoznawstwa UAM, doktorantka na Wydziale Neofilologii i na Wydziale Prawa,

Syn: Krzysztof (przedsiębiorca, informatyk)

Wnuk: Maksymilian

Hobby: podróże z żoną, fotografia przyrodnicza i kulturowa, kinematografia

 

Pobierz w formie PDF

 

Pracownicy (2)

O mnie

dr inż. Tomasz Dobies

Adiunkt
Tel. +48(61) 848 7690
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

dr inż. Grzegorz Górecki

Adiunkt
Tel. +48(61) 848 7864
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
image O mnie

dr inż. Jacek Kamczyc

Adiunkt
Tel. +48(61) 848 7803
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

prof. UPP dr hab. Grzegorz Maciorowski

Adiunkt
Tel. +48(61) 846 6237
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
O mnie

dr inż. Jacek Skubis

Adiunkt
Tel. +48(61) 846 6237
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
image O mnie

dr inż. Anna Wierzbicka

Adiunkt
Tel. +48(61) 846 6238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

mgr inż Ada Woźniak

Starszy specjalista
Tel. +48(61) 848 7862
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

mgr Anna Wawrzyniak-Strzelińska

Specjalista
Tel. +48(61) 848 7692
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
O mnie

prof. UPP dr hab. Robert Kamieniarz

prof UPP
Tel. +48(61) 848 7863
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

prof UPP
Tel.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie

Hubert Dziel

Starszy referent techniczny
Tel.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
O mnie

prof. dr hab. Lesław Łabudzki

Pracownik emerytowany
Tel.
Wyślij wiadomość
image O mnie

prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Pracownik emerytowany
Tel.
Wyślij wiadomość
O mnie

dr inż. Marian Wlazełko

Pracownik emerytowany
Tel.
Wyślij wiadomość
 

Doktoranci

image O mnie

Jacek Malica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48(61) 848 7764
image O mnie

Patryk Kuchnicki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
image O mnie

Cezary K. Urbanowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 61 848 78 03
O mnie

Hubert Codrow

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
 
O mnie

Bartłomiej Drumiński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
O mnie

Łukasz Stańczak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
O mnie

Iwona Kordońska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
Artur Borkowski

Artur Borkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
 
O mnie

Michał Szymański

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.
 
 
 

Galeria

praktyka.jpg

Kontakt

image

Adres

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań

Email

klol@up.poznan.pl

Telefon

+48 (61) 848 78 62