• icon Nauka
  • icon Dydaktyka
  • icon Praktyka
image Nauka Nasze publikacje Zobacz publikacje
image Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne Zobacz
image Praktyka Zajęcia terenowe Zobacz

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Konkurs jest organizowany pod nazwą „EKSPERT NA TROPIE” i jest zwany dalej „Konkursem”.

2.      Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz Studia Podyplomowe „Gospodarka łowiecka
i ochrona zwierzyny”, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.

3.      Sponsorem nagrody specjalnej w postaci rocznego stypendium równoważne opłacie, za studia podyplomowe na V edycji Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”, jest Dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Piotr Łakomy.

4.      Nagroda specjalna będzie przekazana wyłącznie w formie opłaty wniesionej za Słuchacza Studiów Podyplomowych "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny" w roku akademickim 2017/18 lub najbliższym, w którym studia te zostaną uruchomione. 

5.      Sponsorem nagród rzeczowych w Konkursie jest PPHU BISTANA, ul. Sierpecka 78a, 87-630 Skępe.

6.      Aspekt merytoryczny konkursu koordynowany jest przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Piotr Łakomy – dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. – kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr hab. Robert Kamieniarz – kierownik Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”.

7.      Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 17-19.02.2017, w czasie trwania Targów Myślistwa i Strzelectwa „KNIEJE 2017”, organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

8.      Zgłoszenie do Konkursu przyjmowane będzie poprzez Formularz Zgłoszeniowy, zawierający Kartę Odpowiedzi, udostępniony na stoisku wystawowym Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu podczas Targów Myślistwa i Strzelectwa „Knieje 2017”.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:

a.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b.      nie jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2.      Każda osoba ma możliwość jednokrotnego uczestnictwa w Konkursie, co oznacza, że w trakcie trwania Targów Myślistwa i Strzelectwa „Knieje 2017”, może wypełnić i oddać tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami.

3.      Dodatkowo, do odbioru Nagrody Specjalnej uprawnione są jedynie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, pierwszego bądź drugiego stopnia, potwierdzone odpowiednią dokumentacją (możliwość dostarczenia w późniejszym terminie).

4.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a.       osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

1.        Konkurs składał się będzie z dwóch etapów: Kwalifikacji oraz Etapu Rozstrzygającego.

2.        Kwalifikacje przeprowadzone zostaną w sposób indywidualny i odbywać się będą
w dniach 17.02.2017 r. od godz. 13:00 do godz. 19:00, 18.02.2017 r. w godz. 10:00-19:00 oraz 19.02.2017 r. w godzinach 9:00-12.00, na stoisku wystawowym Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu podczas Targów Myślistwa i Strzelectwa „Knieje”.

3.        Kwalifikacje polegać będą na poprawnym uzupełnieniu i pozostawieniu na stoisku Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Formularza Zgłoszeniowego wraz z Kartą Odpowiedzi. Wymagana będzie poprawna odpowiedź na 3 pytania dotyczące podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki łowieckiej, a w szczególności rozpoznawania gatunków, określania wieku zwierzyny i wyceny trofeów łowieckich.

4.        Każdego dnia, tj. 17,18 oraz 19.02.2017r., spośród uczestników kwalifikacji, do etapu rozstrzygającego przejdzie 5 osób, które danego dnia udzieliły najlepszych odpowiedzi.  

5.        W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi przez więcej niż 5 osób danego dnia, wybór Uczestników przechodzących do Etapu Rozstrzygającego zostanie przeprowadzony na podstawie losowania wśród wszystkich poprawnie wypełnionych danego dnia Kart Odpowiedzi.

6.        O zakwalifikowaniu się do Etapu Rozstrzygającego wybrani Uczestnicy poinformowani zostaną drogą telefoniczną.

7.        Etap Rozstrzygający przeprowadzony zostanie w dniu 19.02.2017r. o godzinie 13.00
i odbywać się będzie na scenie głównej Targów Myślistwa i Strzelectwa „Knieje”.

8.        Etap Rozstrzygający składać się będzie z dwóch etapów: Półfinału i Finału Konkursu.

9.        Półfinał Konkursu rozpocznie się 19.02.2017r. na scenie głównej. Weźmie w nim udział 15 uczestników, którzy udzielili najlepszych odpowiedzi podczas Etapu Kwalifikacyjnego.

10.    Półfinał będzie sprawdzał wiedzę na temat języka łowieckiego.

11.    Finał Konkursu odbędzie się także 19.02.2017 r. na scenie głównej, bezpośrednio po zakończeniu Półfinału.

12.    W Finale udział weźmie 5 najlepszych uczestników Półfinału.

13.    Zakres tematyczny pytań finałowych będzie tożsamy z zakresem materiału wymaganym na kursach dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego.

14.    O prawidłowości zgłoszeń oraz o kolejności miejsc w poszczególnych etapach decyduje Komisja Konkursowa.

§ 4

NAGRODY

1.      Nagrodami w Konkursie są:

a.       Nagroda Specjalna – pokrywająca opłatę za studia podyplomowe "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny" o wartości 4000 zł.

b.      Nagrody rzeczowe przekazane przez sponsora PPHU BISTANA o łącznej wartości ponad 2000 PLN.

2.      Nagrody przyznane zostaną podczas Gali Finałowej Konkursu, dnia 19.02.2017 r., przeprowadzonej po zakończeniu Etapu Rozstrzygającego.

3.      Uczestnik Konkursu, który przyjmie Nagrodę Specjalną zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Organizatora wpłaty, do dnia rozpoczęcia studiów, w wysokości 10% wartości Nagrody Specjalnej, w celu uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.      O przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa.

5.      O przyznaniu Nagrody Specjalnej decyduje Komisja Konkursowa.

6.      Do odbioru Nagrody Specjalnej uprawnieni będą jedynie Uczestnicy którzy spełnią wymagania zgodnie z § 2 pkt. 3.

7.      Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

8.      Wszelkie wątpliwości dotyczące zagadnień merytorycznych konkursu rozstrzygane są przez Komisję Konkursową.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.        Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w Formularzu Zgłoszeniowym prawdziwych danych osobowych Uczestnika, tj.: imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania informacji o przejściu do kolejnego etapu Konkursu.

2.        Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” i stronie Międzynarodowych Targów Poznańskich.