Reproduction of Fixed Assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury Assets in Lease (Based on the Poznań Regional Branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)Abstract

As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the agricultural property stock of the State Treasury. The impor-tant part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization do not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Lessee is not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provides for this pur-pose only a small amount of financial means. 

Keywords

Agricultural Property Agency of the State Treasury

Dzun Wł., 1991. PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. PAN IRWiR, Warszawa.

Gajewski J., 1995. Bankructwo i transformacja PGR. W: Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. Mater. Międzynar. Konf., Warszawa.

Gomułka, J., 2005. Analiza wyników ekonomicznych polskiego rolnictwa w latach 1998-2002. IERiGŻ, Warszawa.

Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2002. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 1998-2001 i zamierzenia na rok 2002). IERiGŻ, Warszawa.

Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2004. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004). IERiGŻ, Warszawa.

Informacja o działalności OT AWRSP w Poznaniu za rok 1996, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 [niepublikowane].

Iwin J., Niedzielski Z., 2002. Rzeczowy majątek trwały amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Jankowiak J., 1998. Efekty przemian restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych państwowego sektora rolnictwa w Wielkopolsce. W: Przestrzenna transformacja

struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce. Red. B. Głębocki. Inst. Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.

Jankowiak J., Nowak P., 2003. Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA 5, 1: 171-175.

Pilarczyk J., 2002. Ze wszech miar potrzebna. Agroprzemiany 2 (112), 14-15.

Raport z działalności AWRSP w 1995 r. 1996. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 1996 r. 1997. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 1997 r. 1998. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 1998 r. 1999. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 1999 r. 2000. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 2000 r. 2001. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 2001 r. 2002. AWRSP, Warszawa.

Raport z działalności AWRSP w 2002 r. 2003. AWRSP, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości AWRSP. 2001. Dz. U. RP 37, poz. 433.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. 1992. Dz. U. RP 24, poz. 104, z późniejszymi zmianami.

Runowski H., Ziętara W., 2002. Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.

Serafin W., 2002. Więcej dla rolników i pracowników... Agroprzemiany 2 (112), 15-16.

Sprawozdanie finansowe OT AWRSP w Poznaniu za rok 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (niepublikowane).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 1991. Dz. U. RP 107, poz. 464, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 1994. Dz. U. RP 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami.

Wilkin J., 2002. Wyjątkowa instytucja polskiej transformacji. Agroprzemiany 2 (112), 18-19.

Wyszkowska Z., 2002. Problemy społeczne związane z przekształceniami własnościowymi w rolnictwie. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.

Published : 2008-12-31


Nowak, P. (2008). Reproduction of Fixed Assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury Assets in Lease (Based on the Poznań Regional Branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002). Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 69-80. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/911

Piotr Bogdan Nowak  pbn@wp.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.