Maintanance and Reproduction of Fixed Assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury assets in Lease (Based on the Poznań Regional Branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)Abstract

As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the Agricultural Property Stock of the State Treasury. The important part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization did not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Leaseholders were not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provided only a small amount of financial means for this purpose. The survey involved 68 leaseholders using the grounds of 47 900 hectares taken in lease from the Poznań RB of APAST and leasing fixed assets of the initial value of about 317 million zloty. The material involves data of 1807 buildings of the APAST assets from 1995 to 2002. The survey results show that the majority of the fixed assets in lease were in use but they were reproduced to a low degree (the average - 69%) and capital investment constituted about a half of the financial outlay. The rest of it was spent on reconstruction. 

Keywords

Lease; Agricultural Property Agency of the State Treasury; Tangible property; Amortization

Dzun W., 1991. PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. PAN IRWiR, Warszawa.

Gajewski J., 1995. Bankructwo i transformacja PGR. W: Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. Mater. Międzynar. Konf., Warszawa.

Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2002. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 1998-2001 i zamierzenia na rok 2002). IERiGŻ, Warszawa.

Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2004. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004). IERiGŻ, Warszawa.

Iwin J., Niedzielski Z., 2002. Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Jankowiak J., Nowak P., 2003. Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA 5, 1, 171-175.

Pilarczyk J., 2002. Ze wszech miar potrzebna. Agroprzemiany 2 (112), 14-15.

Runowski H., Ziętara W., 2002. Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.

Serafin W., 2002. Więcej dla rolników i pracowników. Agroprzemiany 2 (112), 15-16.

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 1991. Dz. U. RP 107, poz. 464, z późniejszymi zmianami.

Wilkin J., 2002. Wyjątkowa instytucja polskiej transformacji. Agroprzemiany 2 (112), 18-19.

Wyszkowska Z., 2002. Problemy społeczne związane z przekształceniami własnościowymi w rolnictwie. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.

Published : 2008-12-31


Nowak, P. (2008). Maintanance and Reproduction of Fixed Assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury assets in Lease (Based on the Poznań Regional Branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002). Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 73-81. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/946

Piotr Bogdan Nowak  pbn@wp.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.