Structural Changes in the Pigmeat Sector in Selected European Union CountriesAbstract

The aim of this article was to determine the structural changes in the pigmeat sector in the European Union and the analysis covered mainly EU countries with the largest share in the production of this kind of meat. Assessment of the current situation of the industry in terms of supply was made. Moreover, data on the scale of breeding in pig farms in selected countries were indicated, including also the previous years. On this background, the indicators of production and economic efficiency were shown. The information contained in the publication allowed to draw conclusions about the process of restructuring the sector. The main conclusions of publication indicated that the geographic structure of pork supply, as well as the concentration of pigs herd in selected EU countries is changing. The article uses the source materials of the European Commission, the Central Statistical Office, U.S. Department of Agriculture and the Eurostat database.

Keywords

Pork meat; Meat market; Animal hubandry; Structural changes in agriculture; Structural changes

Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zwana Dyrektywą Azotanową. 1991. Dz.U. L 375 z 31.12.1991.

Dyrektywa Rady 96/61/EEC z 24 września 1996 roku dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 1996. Dz.U. L 257 z 10.10.1996.

European Commission, 2012. Short term outlook no 3. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.

Eurostat, 2013 a. Strona internetowa: epp.eurostat.europa.ec.europa.eu [dostęp: 10.06.2013].

Eurostat, 2013 b. Strona internetowa: epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FK-12-001/EN/KS-FK-12-001-EN.PDF [dostęp: 12.10.2013].

Eurostat, 2013 c. Strona internetowa: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_ lspigaa&lang=en [dostęp: 05.09.2013].

Flach B., 2013. EU-28. Livestock and ProductsAnnual. GAIN Report Number NL3026. USDA Foreign Agricultural Service, Washington.

http://www.teagasc.ie/pigs/arti cles/irish_farmers_journal/2011/1.International_Cost_Competitiveness_in_Pig_Production-MichaelMartin.pdf [dostęp: 2.10.2013].

Kostrzyński P., Siemieńska E., 2013. Rynek mięsa, drobiu, jaj i miodu. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa.

Martin M.A., 2011. International Cost Competitiveness in Pig Production, Teagasc Athenry, Oak Park-Carlow.

Olszańska A., 2012. Rynek żywca w Polsce - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Park J., 2010. 2009 Pig Cost of Production in Selected Countries. Agriculture and Horticulture Development Board, Kenilworth.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. 2013. GUS, Warszawa.

Stępień S., 2013. Zmienność koniunktury w rolnictwie na przykładzie rynku żywca wieprzowego (materiały niepublikowane). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 mająca na celu poprawę funkcjonowania sektora wieprzowiny. 2013. Red. T. Blicharski, A. Hammermeister. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus", Warszawa.

Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M., 2012. Analiza na temat funkcjonowania sektora w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020. Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Published : 2014-12-31


Stępień, S. (2014). Structural Changes in the Pigmeat Sector in Selected European Union Countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 133-141. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/483

Sebastian Stępień  sebastian.stepien@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.